نویسنده = محمد کابلی
مدیریت زیستگاه و پرندگان در فرودگاه پیام به‌منظور کاهش برخوردها با هواپیماها

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 647-662

10.22059/jne.2022.331604.2304

بهمن شمس اسفندآباد؛ سمیه حیدری؛ زینب اسدی؛ منوچهر فلاحی؛ محمد کابلی


کاربرد سنجه‏ های سیمای سرزمین در بازنگری مدل تخریب سرزمین برای ارزیابی اثرات محیط‏ زیستی

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 195-207

10.22059/jne.2021.304417.2008

مصطفی نور استانبولی؛ بهمن جباریان امیری؛ محمد کابلی


ارتقاء سطح حفاظت از تنوع زیستی با بهبود وضعیت شبکه تحت حفاظت کشور، برنامه ریزی سیستماتیک حفاظت با استفاده از الگوریتم Zonation

دوره 73، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 63-76

10.22059/jne.2018.245113.1446

بهمن شمس اسفندآباد؛ محمد کابلی


بررسی تفاوتهای ریخت‌شناختی جمجمه پلنگ ایرانی(Panthera pardus saxicolor) در زاگرس و نواحی کوهستانی شمال و شمال شرقی کشور به روش ریخت‌سنجی هندسی

دوره 72، شماره 2، تیر 1398، صفحه 187-198

10.22059/jne.2018.226005.1329

سجاد توکلی؛ محمد کابلی؛ سهیل ایگدری؛ محمود کرمی؛ محسن احمدی؛ علیرضا محمدی


تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آسیب پذیری جوامع محلی در مقابل حملات گرگ در استان همدان

دوره 71، شماره 4، دی 1397، صفحه 523-536

10.22059/jne.2018.231855.1373

علیرضا محمدی؛ محمد کابلی؛ امیر علم بیگی؛ جوزه ویسنت لوپز بااو


بررسی آشیان بوم شناختی اقلیمی کمرکولی جنگلی (Sitta europaea) در رشته کوههای البرز و زاگرس

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 269-285

10.22059/jne.2018.253038.1487

سارا یالپانیان؛ مسعود نظری زاده دهکردی؛ عاطفه اسدی؛ مریم امیدی؛ علی رضایی خوزانی؛ محمد کابلی


ارزشیابی بیانیه های ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 337-349

10.22059/jne.2017.133299.1014

فاطمه رسولی نسب؛ بهمن جباریان امیری؛ محمد کابلی؛ افشین دانه کار


پیش‌بینی حضور جمعیت‌های رلیکت افعی‌های کوهزی جنس Montivipera در غرب ایران؛ مدلسازی زیستگاه مبتنی بر تجمیع چهار الگوریتم همراه با بارزسازی اثر تغییرات اقلیمی از گذشته تا آینده

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 303-327

10.22059/jne.2016.59751

محمد کابلی؛ عاطفه اسدی؛ محسن احمدی؛ انوشه کفاش؛ مهدی رجبی زاده


بررسی دو شکلی جنسی در کمرکولی بزرگ (Sitta tephronota) در ایران

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 269-281

10.22059/jne.2016.58634

محمد کابلی؛ مسعود یوسفی؛ سهیل ایگدری؛ علیرضا محمدی؛ محمد زرین تاب


بررسی کیفیت مطالعات حیات وحش در بیانیه‏ های ارزیابی تأثیرات محیط زیستی ایران

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 573-582

10.22059/jne.2015.56930

فاطمه رسولی نسب؛ بهمن جباریان امیری؛ محمد کابلی؛ افشین دانه کار


جدایی آشیان‌بوم‌شناختیِ غذایی بین دو گونة خویشاوند هم‌بوم کمرکولی بزرگ (Sitta ‏tephronota) و کمرکولی کوچک (Sitta ‏‏neumayer) در ناحیة تماس در رشته‌کوه زاگرس

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 641-652

10.22059/jne.2015.56936

علیرضا محمدی؛ محمد کابلی؛ سهراب اشرفی؛ محسن مفیدی نیستانک؛ مسعود یوسفی


بررسی تأثیر حاشیه بر غنا و فراوانی جامعۀ پرندگان در اثر طبیعی ملی خشکه‏داران

دوره 68، شماره 3، آبان 1394، صفحه 353-361

10.22059/jne.2015.55747

مونا اسماعیل پور؛ محمد کابلی؛ محمود کرمی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ آزیتا فراشی


انتخاب زیستگاه مناسب برای انتقال ماهی کور ایرانی (Iranocypris typhlops)

دوره 68، شماره 3، آبان 1394، صفحه 443-459

10.22059/jne.2015.55754

آزیتا فراشی؛ محمد کابلی؛ حسن رحیمیان؛ حمیدرضا رضایی؛ محمدرضا نقوی


نقش فاکتورهای مکانی در تعیین درجۀ تهدید گونه‏ها در مقیاس ملی؛ مطالعۀ موردی راستۀ غازشکلان در ایران

دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 293-303

10.22059/jne.2015.54956

الهام نورانی؛ محمد کابلی؛ بن کالن


تعیین جنسیت گونۀ گرگ (Canis lupus) و سگ (Canis lupus familiaris) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره کروموزوم Y

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 15-21

10.22059/jne.2015.53938

مرضیه اسدی آقبلاغی؛ محمد کابلی؛ حمید رضا رضایی؛ علی شعبانی


بررسی الگوهای رشد و دوشکلی جنسی جمجمه در خرس قهوه‏ای (Ursus arctos Linnaeus, 1758) در رشته‌کوه‏های البرز ایران

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 137-154

10.22059/jne.2015.53949

باقر نظامی بلوچی؛ محمود کرمی؛ سهیل ایگدری؛ محمد کابلی


مدلسازی مطلوبیت لانه گزینی و شناسایی حداقل نیازهای زیستگاهی مکان های لانه گزیی گرگ (canis lupus) در استان همدان با استفاده از روش ماهالانوبیس پارتیشن بندی شده

دوره 67، شماره 4، دی 1393، صفحه 367-379

10.22059/jne.2014.53079

محسن احمدی؛ محمد کابلی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ سهراب اشرفی


شناسایی مناطق پرخطر و عوامل محیطی مؤثر بر حملات گرگ به دام در استان همدان با به‌کارگیری روش مدل‏سازی MAXENT

دوره 67، شماره 3، آبان 1393، صفحه 245-252

10.22059/jne.2014.52724

ندا بهداروند؛ محمد کابلی؛ بهمن جباریان امیری؛ رضا ابراهیم پور؛ مرضیه اسدی آقبلاغی؛ جلیل ایمانی هرسینی


ارزیابی زیستگاه گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در پارک ملی کویر با استفاده از روش تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی‌

دوره 67، شماره 2، تیر 1393، صفحه 185-194

10.22059/jne.2014.51300

مجتبی قندلی؛ افشین علیزاده؛ محمود کرمی؛ محمد کابلی


بررسی روند تغییرات کاربری‌ـ ‌پوشش اراضی استان همدان در سه دهة گذشته با استفاده از تصاویر ماهواره‌‏‌‌‌ای

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-12

10.22059/jne.2014.50995

جلیل ایمانی هرسینی؛ محمد کابلی؛ جهانگیر فقهی؛ علی طاهرزاده؛ عاطفه اسدی


غنا و تنوع گونه‌ای پرندگان در امتداد نیمرخ ارتفاعی دامنه‌های شمالی رشته‌کوه البرز (مطالعۀ موردی جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود)

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 365-376

10.22059/jne.2014.36609

میترا شریعتی؛ محمد کابلی


تدوین برنامه مدیریت استراتژیک جمعیت های گرگ (Canis lupus) در استان همدان با رویکرد کاهش تعارضات بین انسان و گرگ

دوره 65، شماره 3، مهر 1391، صفحه 271-281

10.22059/jne.2012.29783

محسن احمدی؛ محمد کابلی؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ رسول خسروی شریف آبادی؛ مهدی الماسی


مدل سازی مطلوبیت زیستگاه تابستانه خرس قهوه ای (Ursus arctos syriocus) در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی

دوره 65، شماره 2، تیر 1391، صفحه 235-245

10.22059/jne.2012.29605

فرهاد عطایی؛ محمود کرمی؛ محمد کابلی


ارزیابی ارتباط ترکیب پسماند و بروز تعارض گرگ (Canis lupus) با جوامع بومی در استان همدان

دوره 65، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 45-52

10.22059/jne.2012.29462

منصوره حسن زاده؛ محمد کابلی؛ رسول خسروی؛ محسن احمدی


مدل سازی مطلوبیت زیستگاه راکون (Procyon lotor ) با استفاده از روش تحلیل فاکتوری آشیان بوم شناختی

دوره 64، شماره 4، دی 1390، صفحه 417-429

آزیتا فراشی؛ محمد کابلی؛ محمود کرمی