اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ولی حسینی

فراوری غذایی آبزیان دانشیار گروه شیلات، رئیس دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

can.ut.ac.ir/member/vhosseini.aspx
hosseinisvut.ac.ir

h-index: 19  

سردبیر

دکتر افشین دانه کار

برنامه ریزی محیط زیست طبیعی استاد گروه محیط زیست، دانشگاه تهران

can.ut.ac.ir/member/danehkar.aspx
danehkarut.ac.ir
+989123094861
0000-0003-0641-9286

h-index: 20  

اعضای هیات تحریریه

دکتر شراره پور ابراهیم

برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه تهران

sh_pourebrahimut.ac.ir

h-index: 8  

دکتر افشین دانه کار

برنامه ریزی محیط زیست طبیعی استاد، دانشگاه تهران

can.ut.ac.ir/member/danehkar.aspx
danehkarut.ac.ir
09123094861
0000-0003-0641-9286

h-index: 20  

دکتر نعمت اله خراسانی

محیط زیست انسانی استاد بازنشسته دانشگاه تهران

khorasanut.ac.ir

h-index: 21  

دکتر سید جلال الدین شایگان سالک

مهندسی شیمی استاد، دانشگاه صنعتی شریف

sina.sharif.edu/~shayegan/
shayegansharif.edu
02166165420

h-index: 22  

دکتر اصغر عبدلی

تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها استاد، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375660
a_abdolisbu.ac.ir
02122431971

h-index: 23  

دکتر علی فتح‌ زاده

هیدرولوژی دانشیار، دانشگاه اردکان

ardakan.ac.ir/page.aspx?p=89
fatardakan.ac.ir
03532248272

h-index: 3  

دکترهومان لیاقتی

اقتصاد منابع و محیط استاد، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375526
h-liaghatisbu.ac.ir
02122431971
0000-0003-0604-6328

h-index: 10  

دکتر نورالله میرغفاری

آلودگی و مهندسی محیط زیست دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

mirghafari.iut.ac.ir/
mnorolahcc.iut.ac.ir
03113913574

h-index: 15  

دکتر احمدرضا یزدان بخش

بهداشت محیط استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

www.sbmu.ac.ir/?siteid=235&pageid=13516
yazdanbakhshsbmu.ac.ir
02122432040

h-index: 20  

دکتر مجید مخدوم

ارزیابی و آمایش محیط زیست استاد بازنشسته، دانشگاه تهران

mmakhdomut.ac.ir