اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی قربانی
استاد گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، رئیس دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

حکمرانی و تاب اوری نظام های اجتماعی- اکولوژیک

  • mehghorbaniut.ac.ir
  • h-index: 13

سردبیر

دکتر افشین دانه کار
استاد گروه محیط زیست، دانشگاه تهران

برنامه ریزی محیط زیست طبیعی

اعضای هیات تحریریه

دکتر شراره پور ابراهیم
دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه تهران

برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

  • sh_pourebrahimut.ac.ir
  • h-index: 10
دکتر افشین دانه کار
استاد، دانشگاه تهران

برنامه ریزی محیط زیست طبیعی

دکتر نعمت اله خراسانی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران

محیط زیست انسانی

  • khorasanut.ac.ir
  • h-index: 25
دکتر سید جلال الدین شایگان سالک
استاد، دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی شیمی

دکتر اصغر عبدلی
استاد، دانشگاه شهید بهشتی

تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها

دکتر علی فتح‌ زاده
دانشیار، دانشگاه اردکان

هیدرولوژی

دکترهومان لیاقتی
استاد، دانشگاه شهید بهشتی

اقتصاد منابع و محیط

دکتر نورالله میرغفاری
دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

آلودگی و مهندسی محیط زیست

دکتر احمدرضا یزدان بخش
استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بهداشت محیط

دکتر مجید مخدوم
استاد بازنشسته، دانشگاه تهران

ارزیابی و آمایش محیط زیست

  • mmakhdomut.ac.ir