اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ولی حسینی

دانشیار، دانشگاه تهران

can.ut.ac.ir/member/vhosseini.aspx
hosseinisvut.ac.ir

سردبیر

دکتر امیرحسین حمیدیان

دانشیار، دانشگاه تهران

can.ut.ac.ir/member/hamidian.aspx
a.hamidianut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سهراب اشرفی

دانشیار، دانشگاه تهران

can.ut.ac.ir/member/ashrafi.aspx
sohrab.ashrafiut.ac.ir
02632223044

دکتر بهمن جباریان امیری

دانشیار، دانشگاه تهران

can.ut.ac.ir/member/jabbarian.aspx
jabbarianut.ac.ir
02632223044

دکتر افشین دانه کار

استاد، دانشگاه تهران

can.ut.ac.ir/member/danehkar.aspx
danehkarut.ac.ir
02632223044

دکتر سید جلال الدین شایگان سالک

استاد، دانشگاه صنعتی شریف

sina.sharif.edu/~shayegan/
shayegansharif.edu
02166165420

دکتر اصغر عبدلی

استاد، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375660
asabdoliyahoo.com
02122431971

دکتر علی فتح‌ زاده

دانشیار، دانشگاه اردکان

ardakan.ac.ir/page.aspx?p=89
fatardakan.ac.ir
03532248272

دکتر محمد کابلی

استاد، دانشگاه تهران

can.ut.ac.ir/member/kaboli.aspx
mkaboliut.ac.ir
02632223044

دکترهومان لیاقتی

استاد، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375526
h-liaghatisbu.ac.ir
02122431971

دکتر نورالله میرغفاری

دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

mirghafari.iut.ac.ir/
mnorolahcc.iut.ac.ir
03113913574

دکتر احمدرضا یزدان بخش

استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

www.sbmu.ac.ir/?siteid=235&pageid=13516
yazdanbakhshsbmu.ac.ir
02122432040