مطابق دستور معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران؛ با توجه به مشاهده تقلب و تخلفات مختلف در بهره برداری از گواهی پذیرش مقاله، نشریه محیط زیست طبیعی همچون سایر نشریات دانشگاه تهران به صورت دستی اقدام به صدور نامه پذیرش نخواهد نمود و پذیرش مقالات صرفا از طریق سامانه نشریه به نویسنده ارسال می گردد (همزمان با پذیرش مقاله ایمیل پذیرش آن ارسال می شود که به عنوان پذیرش رسمی مقاله محسوب می شود و پذیرش دیگری به جز آن صادر نمی شود).

بدیهی است کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات الزاما از طریق سایت مجله و ایمیل آن صورت می پذیرد.

شماره جاری: دوره 73، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 411-624 

2. بررسی همگرایی زیست‌محیطی عوامل تولید در بین چغندرکاران استان‌های منتخب

صفحه 427-441

مصطفی اسکندری؛ سامان ضیایی؛ حمید کریمی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ احمد رفیعی پور


11. بررسی پیامدهای گردشگری بر خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی ذخیره گاه جنگلی فندقلو اردبیل)

صفحه 557-569

روح انگیز قاسم زاده؛ شکراله اصغری؛ فرشاد کیوان بهجو؛ سجاد قنبری؛ علیرضا قمی معتضه


12. ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد گاران مریوان با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI

صفحه 571-583

عرفان کریمیان؛ برزان بهرامی کمانگر؛ حبیب اله محمدی؛ ادریس قادری


15. تصفیه نیترات زهاب های کشاورزی با استفاده از بیوراکتور

صفحه 613-624

آتنا نادری؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی؛ مجتبی اکرم؛ محمد بیجن خان