مطابق دستور معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران؛ با توجه به مشاهده تقلب و تخلفات مختلف در بهره برداری از گواهی پذیرش مقاله، نشریه محیط زیست طبیعی همچون سایر نشریات دانشگاه تهران به صورت دستی اقدام به صدور نامه پذیرش نخواهد نمود و پذیرش مقالات صرفا از طریق سامانه نشریه به نویسنده ارسال می گردد.

بدیهی است کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات الزاما از طریق سایت مجله صورت می پذیرد.

شماره جاری: دوره 72، شماره 3، پاییز 1398 

1. ارزیابی آسیب پذیری کیفی آبخوان دشت بیرجند به روش SINTACS

صفحه 279-294

مبین افتخاری؛ محمد اکبری؛ عباسعلی قزل سوفلو


6. ارتباط کاربری اراضی و کیفیت منابع آب زیرزمینی استان چهارمحال‌وبختیاری

صفحه 353-364

رسول زمانی احمدمحمودی؛ زینب علیمیرزایی؛ نسرین قرهی؛ مریم نجفی


9. بررسی کارایی زیست محیطی پنبه‌کاران کشور

صفحه 389-402

محمد نوروزیان؛ مرضیه اسفندیاری؛ سید مهدی حسینی؛ شجاع موسی پور