داوران

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات سمت / سازمان
سید فخرالدین افضلی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
آلودگی آب و خاک
حسین آذرنیوند استاد دکترای تخصصی دکتری، دانشگاه تهران
مسعود یوسفی   کارشناسی ارشد ترسیب کربن - مرتع
حسین پرورش      
زهرا مشایخی استادیار دکترای تخصصی استادیار- پژوهشگاه صنعت نفت- پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی- تهران- ایران
سید یوسف عرفانی فرد دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه شیراز، دکتری علوم جنگل، سنجش از دور هوایی
وحید اعتماد0 استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
کریم اسلاملوییان     دانشگاه شیراز - بخش اقتصاد
علی طویلی     دکتری، دانشگاه تهران
یونس عصری دانشیار دکترای تخصصی هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سهراب اشرفی No استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
عبدالرسول سلمان ماهینی     دا. گرگان- ارزیابی محیط زیست- مدلسازی در اکولوژی
امیرحسین حمیدیان استاد دکترای تخصصی دانشگاه تهران
عبدالرضا نکوئی     شیمی
مسعود نوشادی     دانشیار، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: آلودگی آب و خاک
محمدرضا خالدیان     استادیار، دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: اثرات زیست محیطی آبیاری، آلودگی آب
علی مهدوی     استادیار، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، گروه آبیاری، تخصص: سازه های آبی، انتقال رسوب و آلودگی
نعمت الله خراسانی      
وحید اعتماد دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی دکتری جنگلشناسی و جنگلکاری
حسین ارزانی استاد دکترای تخصصی دکتری، دانشکده منابع طبیعی،  دانشگاه تهران
 ارزیابی، آمایش و اکوتوریسم
بابک پیله ور     استادیار دانشگاه لرستان
علی اکبر نظری سامانی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
افشین علیزاده شعبانی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
علیرضا میرواقفی دانشیار دکترای تخصصی دا. تهران
محمد کابلی     دانشگاه تهران
Nabiollah Mansouri دانشیار دکترای تخصصی علوم و تحقیقات - آلودگی
هادی پورباقر 0 استادیار دکترای تخصصی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران- دکترا
غلامرضا رفیعی- تکثیر و پرورش     دا. تهران
مرتضی نادری استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشگاه اراک
سعید محمدی استادیار دانشجوی دکترا حیات وحش، تنوع زیستی- دانشگاه زابل
مجید مخدوم     دانشگاه تهران، دکترا
حمید گشتاسب     محیط زیست
پروین نصیری     علوم و تحقیقات - آلودگی صدا
ناصر محرم نژاد     علوم و تحقیقات - آلودگی و مدیریت
انوشیروان شیروانی دانشیار دکترای تخصصی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی جهانی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشکده محیط زیست کرج
بهمن جباریان امیری     دانشگاه تهران، دکترای محیط زیست
آیدا بیاتی     علوم و تحقیقات - آلودگی
افشین دانه کار استاد دکترای تخصصی منابع طبیعی
هادی پورباقر     دا. تهران- اکولوژی
مریم زارع رشکوئیه سایر دانشجوی دکترا آلودگی خاک،  آلودگی آب
آرش جوانشیر     دا. تهران
بابک متشرع زاده     دانشگاه تهران
حبیب اله بیگی هرچگانی     استادیار، دانشگاه شهرکرد، تخصص: آلودگی آب و خاک/ فیزیک خاک
علیرضا میکاییلی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سهیل ایگدری     دا. تهران- بیولوژی و اکولوژی ماهی
سید حامد میرکریمی     استادیار گروه محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مظاهر معین الدینی استادیار دکترای تخصصی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
علی اصغر درویش صفت استاد دکترای تخصصی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
روح اله میرزایی استادیار دکترای تخصصی استادیار- دانشگاه کاشان- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
رسول میرخانی     مربی، موسسه آب و خاک کشور، تخصص: فیزیک و آلودگی خاک
حسین مرادی      
یوسف رضا باقری سایر کارشناسی ارشد محقق موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، تخصص: آلودگی آب ،خاک و گیاه
هدایت باقری استادیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی، صص: بیوتکنولوژی/ژنتیک مولکولی/ مارکرها/ براسیکا/ آرابیدوپسیس
رزیتا شریفی پور استادیار دکترای تخصصی مدیریت محیط زیست آزاد، برنامه ریزی سرزمین و محیط زیست ساحلی
امیرحسین جاوید     علوم و تحقیقات - آلودگی
ایرج صالح     اقتصاد کشاورزی
کامران عادلی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه جنگلداری دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، ایران
شراره پورابراهیم دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه محیط زیست دانشکده منایع طبیعی دانشگاه تهران
حسن خسروی دانشیار دکترای تخصصی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سید علی جوزی استاد دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد  شمال تهران
محمدعلی زارع چاهوکی استاد دکترای تخصصی دانشگاه تهران
حامد رضایی     استادیار، موسسه آب و خاک کشور، تخصص: حاصلخیزی خاک، خاک های شور و قلیا، آلودگی خاک
مصطفی پناهی     علوم و تحقیقات - اقتصاد جنگل و محیط زیست
محمد معظمی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
شهرام خلیقی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
جواد بذرافشان     استادیار، تخصص: هواشناسی کشاورزی/ خشکسالی
حمدا... سجاسی قیداری     جغرافیا و برنامه ریزی روستایی فردوسی مشهد
ب...ه م...ی0 سایر دکترای تخصصی جنگل داری
مهدی قربانی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
حمیدرضا رضایی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه منابع طبیعی گرگان، استادیار، دکترای محیط زیست
بیت الله محمودی مربی دکترای تخصصی دانشجوی دکتری
بهنام حمزه استادیار دکترای تخصصی بخش گیاهشناسی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
لیلا اسلامی     دانشگاه تهران
غلام رضا زهتابیان استاد دکترای تخصصی دانشگاه تهران
مرجان محمدزاده دانشیار دکترای تخصصی استادیار گروه محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمید عظیم زاده استادیار دکترای تخصصی دانشگاه یزد، دکترای علوم خاک
اصغر سپه وند سایر سایر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران
ساسان ربیعه استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
منوچهر چیت سازان استاد دکترای تخصصی استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز
پدرام عطارد     عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکتری
علیرضا میرزاجانی      
محمد دهدار درگاهی استادیار دکترای تخصصی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، عضو هیئت علمی گروه محیط زیست،
محمدرضا فاطمی     علوم و تحقیقات، زیست شناسی و اکولوژی دریا
عبدالمجید لیاقت     استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه  آب، تخصص:  آب و خاک/ محیط زیست و مدلینگ
مجتبی هادوی فر استادیار دکترای تخصصی نانوتکنولوژی
شیرکو جعفری سایر دکترای تخصصی دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست،، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران، کرج
عطا شاکری استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
جواد اشجاری استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی  گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
محمدرضا اشرف زاده دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
کامران الماسیه مربی دانشجوی دکترا دانشگاه کردستان
رحیم ملک نیا دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه لرستان - تخصص مدیریت پایدار جنگل
حسین مددی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
رضا عرفانزاده دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
کامیز ابراری اجاری استادیار دکترای تخصصی استادیار
محمد سعادتی‌ استادیار دکترای تخصصی گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند     
آلودگیهای محیط زیستی با مواد شیمیایی طبیعی و سنتزی
سرنوشت آفت کش ها در محیط زیست
منوچهر فرج زاده دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تربیت مدرس
حسین پیرخراطی استادیار دکترای تخصصی مدیر گروه گرایش زمین شناسی زیست محیطی گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه
اصغر اضغری مقدم استاد دکترای تخصصی استاد عضور هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
مهدی بنایی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه بهبهان
محمد متینی زاده دانشیار دکترای تخصصی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
سهراب اشرفی     دکتری
سرور خرم دل استادیار دکترای تخصصی گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات - دانشگاه فردوسی مشهد
مژگان عباسی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه شهرکرد، دکتری علوم جنگل
عبدالمطلب رضایی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
شهروز فروتن کیا استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
سجاد عالی محمودی سراب سایر دانشجوی دکترا دانشگاه گرگان
حسن نصراله زاده ساروی دانشیار دکترای تخصصی رئیس  و عضو هئیت علمی  پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
نادیا عباس زاده تهرانی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران
پریسا پناهی      
محمد ذئنعمت کرمانی   دکترای تخصصی استادیار گروه آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
آرش ادیب استاد دکترای تخصصی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز گروه مهندسی عمران- آب
یوسفعلی احمدی ممقانی سایر کارشناسی ارشد کارشناس فنی طرح حفاظت از تالاب های ایران، سازمان حفاظت محیط زیست
رضا دهمرده بهروز      
منصوره ملکیان     دانشکده منابع طبیعی
محمودرضا همامی     دانشگاه صنعتی اصفهان، دکترای محیط زیست
نغمه مبرقعی دینان     دانشگاه شهید بهشتی
پویان دهقان سایر دانشجوی دکترا دانشگاه تهران
ژیلا دانشور عامری     اقتصاد کشاورزی
جمال الدین خواجه الدین استاد دکترای تخصصی استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
سید ولی حسینی     دا. تهران- فراوری
رامین نقدی دانشیار دکترای تخصصی  
نوراله میرغفاری دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی اصفهان
آزیتا فراشی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد
حامد جنیدی جعفری استادیار دکترای تخصصی استادیار. گروه مرتع و آبخیزداری. دانشگاه کردستان. دانشکده منابع طبیعی
محمد حسین نیک سخن استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست،
حسن فتح آبادی - استادیار دکترای تخصصی  
حسن رضایی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه گرگان
سید علی اکبر هدایتی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
آرش ملکیان دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
اسماعیل رضایی چیانه استادیار دکترای تخصصی رشته اکولوژی گیاهان زراعی- استادیار دانشگاه ارومیه
مهدی خجسته پور دانشیار دکترای تخصصی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
خیاط خلقی استاد دکترای تخصصی آبهای زیرزمینی
محمدرضا حسندخت دانشیار دکترای تخصصی اصلاح سبزی ها-فیزیولوژی سبزی ها-مدیریت گلخانه
زهرا علویان سایر دکترای تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست
لیدا داور سایر دانشجوی دکترا دانشگاه تهران
محسن محسنی ساروی استاد دکترای تخصصی دانشگاه تهران
محمود رضا صاحبی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
جواد سوسنی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه لرستان
فرشاد کیوان بهجو دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی، دکتری جنگلداری
علی دانشی استادیار دکترای تخصصی دکترای محیط زیست
ملیحه امینی استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت. گرایش بیوتکنولوژی و آلودگی محیط زیست
فرشید قربانی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه کردستان
جابر اعظمی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه علوم محیط زیست، دانشگاه زنجان
محقق مهمان، دانشگاه واخنینگن، هلند
اطهره نژادی   دکترای تخصصی  
روح اله تقی زاده استادیار دکترای تخصصی  
حامد موسوی ثابت استادیار دکترای تخصصی گروه شیلات - دانشگاه گیلان
سجاد قنبری استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه جنگلداری دانشگاه تبریز
حمید غلامی استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشگاه هرمزگان
مدیرکل فرهنگی دانشگاه هرمزگان
محمود توکلی سایر کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
مهدی تنها زیارتی استادیار دکترای تخصصی رئیس حفاظت محیط زیست سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت ملی نفت ایران، عسلویه، ایران
رضا رفیعی استادیار دکترای تخصصی گروه محیط زیست- دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه تهران
سعید نادری دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست
زمینه های مورد علاقه: حیات وحش، تنوع زیستی، مطالعات بیولوژیک
زهرا پاداش      
محمد رضوانی استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشگاه پیام نور
جهانگیر فقهی استاد دکترای تخصصی ارزیابی - آمایش - اکوتوریسم
علی محمدی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده محیط زیست و انرژی
شهرام محمدزاده      
زهرا عابدی      
اصغر محمدی فاضل استادیار دکترای تخصصی رییس دانشکده محیط زیست
بهمن شمس      
علی محمد صنعتی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه خلیج فارس
منوچهر امیدواری دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه مهندسی صنایع ایمنی صنعتی/دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
مهناز طهرانی دانشیار دکترای تخصصی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاداسلامی - واحد تهران شمال
اسماعیل قجر استادیار دکترای تخصصی دانشگاه گیلان
سامره فلاحتکار استادیار دکترای تخصصی گروه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
حسن پوربابایی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه گیلان
محمدامین خراسانی استادیار دکترای تخصصی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/ دانشگاه تهران
علایق: اکوتوریسم و گردشگری روستایی، آمایش سرزمین، اقتصاد روستایی، مدیریت
سیده زهرا گو شه گیر سایر دانشجوی دکترا دانشگاه تهران
عبدالرضا کرباسی استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست دانشگاه تهران
بهزاد رایگانی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست
حسین محمد عسگری استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه محیط زیست- دانشگاه علوم دریایی خرمشهر
باقر نظامی بلوچی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه علوم محیط زیست دانشکده محیط زیست
فریدون سرمدیان      
مسعود بیژنی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تربیت مدرس
[موضوعات مورد علاقه برای داوری: مدیریت منابع آب و خاک، تحلیل‌های اجتماعی و رفتاری بهره‌برداری ار منابع طبیعی
اشکان خطیر     دانشگاه شیراز
مهدی خراسانی استادیار دکترای تخصصی  
رسول زمانی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی شهرکرد، آلودگی های محیط زیست
محمدحسین ناصرزاده استادیار دکترای تخصصی دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی-گروه آموزشی آب و هواشناسی
محمد عواطفی همت استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
یونس نوراللهی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
مجتبی یمانی استاد دکترای تخصصی دانشگاه تهران-دانشکده جغرافیا
همایون خوشروان استادیار دکترای تخصصی مرکز تحقیقات دریای خزر
واحد کیانی سایر دکترای تخصصی داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻠﻮم درﯾﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
احمد حیدری      
میرمهرداد میرسنجری استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه محیط زیست و سرپرست دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر
حمید جلیلوند استاد دکترای تخصصی عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
فریدون طاهری سرتشنیزی سایر کارشناسی ارشد دانش آموخته/دانشگاه تهران
محسن یزدانیان   دکترای تخصصی غضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طببیعی گرگان
محمدعلی عبدلی      
محسن نائل استادیار دکترای تخصصی هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مجید عسکری استادیار دکترای تخصصی دانشگاه شهید با هنر
کامبیز طاهری دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه گیلان
ثمر مرتضوی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه ملایر، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
مهرداد هادی پور استادیار دکترای تخصصی دانشگاه اراک
علی لطفی استادیار دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
سید عطا اله حسینی      
تورج نصرآبادی استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران
محمد مهدوی استاد دکترای تخصصی عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
لعبت زبردست      
علیرضا علوی تبار      
حسین صارمی      
حسین صارمی      
کیوان بهبودی      
مصطفی کریمی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران- دانشکده جغرافیا
فرامرز خوش اخلاق استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران- دانشکده جغرافیا
محمد بخشوده      
علی درویشی استاد دکترای تخصصی استاد دانشگاه تهران
عیسی سلگی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
فاطمه نیکوی سایر دانشجوی دکترا ارزیابی، آمایش، اکوتوریسم
صاحبه کریمی سایر دانشجوی دکترا گروه شیلات و محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
جهانگیر عابدی کوپایی     دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، تخصص: منابع آب و ژئوتکنیک/ آلودگی آب و خاک/ مدل سازی در آب و خاک
امید طبیعی مربی دانشجوی دکترا تنوع زیستی - حیات وحش - ارزشگذاری - اکوتوریسم - آبزیان
محمدرضا علمی استادیار دکترای تخصصی استاد/دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
ارزیابی و آمایش سرزمین
محمد حاج عباسی استاد دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی اصفهان- آلودگی خاک و گیاه پالایی
داریوش یوسفی کبریا دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه نوشیروانی بابل، عمران محیط زیست، آلودگی خاک و حذف زیستی آلاینده ها
غلامرضا براتی استادیار دکترای تخصصی استادیار  گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه شهید بهشتی
امیر هوشنگ احسانی دانشیار دکترای تخصصی محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی
نسرین سیدی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه ارومیه
طیبه اکبری ازیرانی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین
حسام احمدی بیرگانی استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
قاسم عزیزی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مجتبی یحیی آبادی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی
سید علی جوهری استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده منابع طبیعی / گروه شیلات
نوشین نقش استادیار دکترای تخصصی زیست شناسی، نانو ذرات،
مجید کریم پور ریحان دانشیار دکترای تخصصی دکتری - مرکز تحقیقات بین المللی بیابان
محسن محمدی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی/دانشگاه گیلان
سید سعید حسینیان یوسفخانی استادیار دکترای تخصصی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
مهدی رجبی زاده استادیار دکترای تخصصی گروه تحقیقاتی خزنده‌شناسی فلات مرکزی ایران، دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد جعفری     دکتری، دانشگاه تهران
سید محسن حسینی     دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
اعظم رضایی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه منابع طبیعی گرگان
نقی شعبانیان دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه کردستان/ عضو هیات علمی
محمدرضا ساریخانی     دانشگاه تبریز
امیر لکزیان استاد دکترای تخصصی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
ملیحه عرفانی استادیار دکترای تخصصی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
ارشک حلی ساز استادیار دکترای تخصصی  
ایمان مومنی سایر دکترای تخصصی  
خسرو اشرفی دانشیار دکترای تخصصی دانشکده محیط زیست. دانشگاه تهران
سحر رضایان دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
طاهر رجایی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه قم
شهرام خلیقی     دکتری، دانشگاه تهران
فریده عتابی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی- واحد علوم و تحقیقات - دانشگاه آزاد اسلامی،تهران - ایران
علی اکبر شمسی پور استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه جغرافیا دانشگاه تهران
امین پاداش استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه محیط زیست، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف
مجید لطفعلیان دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حنانه محمدی کنگرانی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه هرمزگان
علیرضا مقدم نیا دانشیار دکترای تخصصی  
محسن سلیمانی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده منابع طبیعی-گروه محیط زیست
سیده خدیجه مهدوی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه ازاد اسلامی
کامران رضایی توابع استادیار دکترای تخصصی عضو هیا ت علمی دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
داود کرتولی نژاد استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی و مدیر پژوهش دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان
سید عباس پورهاشمی استادیار دکترای تخصصی علوم و تحقیقات - حقوق محیط زیست
اولیاقلی خلیلی پور استادیار دکترای تخصصی گروه محیط زیست - دانشگاه خرمشهر
علی مجنونی توتاخانه سایر دانشجوی دکترا دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز
سید محمد حسینی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدابادی- همدان
صابر قاسمی استادیار دکترای تخصصی مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
ساناز ثابتی     گروه محیط زیست، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
کتایون شمشادی استادیار دکترای تخصصی هیات علمی/ موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
اقتصاد
کامران کمالی      
کمال عطائی سلوط استادیار دکترای تخصصی آمادگی داوری در زمینه های ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستی، تنوع زییستی، برآورد غنای گونه ای منابع محیط زیستی، هزینه خسارت آلودگی
رضا بصیری دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
فاطمه موجودی سایر دانشجوی دکترا گروه محیط زیست، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
زین العابدین صادقی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه اقتصاد،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد انرژی و اقتصاد منابع
یوسفعلی عابدینی استادیار دکترای تخصصی مسئول بخش فیزیک جو و زمین، آلودگی هوا
فرحناز رشیدی استادیار دکترای تخصصی آمایش، ارزیابی توان، آلودگی هوا
حسینعلی فاخر مربی دکترای تخصصی اقتصاد محیط زیست - اقتصاد انرژى
علیرضا میرزاجانی مربی دکترای تخصصی استادیار پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
علیرضا میرزاجانی سایر دانشجوی دکترا استادیار سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی- موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی -
روح الله نوری استادیار دکترای تخصصی  
مهدی عالی پور اردی سایر دانشجوی دکترا دانشجوی دکترای محیط زیست_آمایش محیط زیست سرزمین، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
ارزیابی، آمایش سرزمین،سیستم اطلاعات جغرافیایی،
الهام یوسفی روبیات استادیار دکترای تخصصی ارزیابی، آمایش،مدیریت، آموزش، اکولوژی، طراحی پارک، ارزیابی اثرات.
فاطمه جهانی شکیب استادیار دکترای تخصصی گروه محیط زیست، دانشگاه بیرجند
ارزیابی و آمایش محیط زیست
مهران لقمانی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
پروین صادقی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار-
زیست شناسی دریا-آلودگی دریا-تنوع زیستی
ساناز فتحی سایر دکترای تخصصی دانشجوی دکتری محیط زیست
 آلودگی های  محیط زیست ، تصفیه آب و فاضلاب، نانو جاذب ها ، جذب و...
سیدپرویز جلیلی کامجو استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره)

ارزیابی
اقتصاد
محمد رضا بخشی     استادیار، دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی
حامد آقاجانی سایر دکترای تخصصی موضوعات مورد داوری: حمایت و حفاظت جنگل
قارچ شناسی جنگل، آتش سوزی
شیرکو ابراهیمی محمدی استادیار دکترای تخصصی گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
لیدا فتوحی   دکترای تخصصی گروه شیمی-دانشکده علوم-دانشگاه الزهرا-تهران-تهران
محسن نوروزی استادیار دکترای تخصصی هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه خلیج فارس
فربد چهرزاد سایر دکترای تخصصی مدیر بخش شیلات مهندسین مشاور آساراب (آبزی گستر سابق)
اکرم الملوک لاهیجانیان دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دکترای مدیریت محیط زیست
عباس رنجبر دانشیار دکترای تخصصی پژوهشکده هواشناسی-آلودگی هوا- هواشناسی
سعید شفیعی  ثابت استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه گیلان
جواد معتمدی دانشیار دکترای تخصصی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات مرتع
علاقمند به داوری مقالات در زمینه: تنوع
تنوع گونه ای (شاخص های عددی و پارامتری تنوع
غزاله طاهری عطار استادیار دکترای تخصصی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمود احمدپور برازجانی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی، دانشگاه زابل
غلامرضا نبی بیدهندی استاد دکترای تخصصی دانشگاه تهران
امیر دادرس مقدم استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه اقتصاد  و مدیریت دانشگاه س وب
حامد نجفی علمدارلو استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سید ابوالقاسم مرتضوی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی/ دانشگاه تربیت مدرس
کریم قاسمی پناه استادیار دکترای تخصصی استادیار پژوهشی و مدیر گروه تصفیه و بازیافت آب پژوهشگاه صنعت نفت
حمیدرضا ارباب دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی و محیط  زیست
علیرضا ایلدرمی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه ملایر
محمد رحمانیان استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
شهرام شاه محمدی کلالق استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
همایون مقیمی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی/ دانشگاه پیام نور
عاطفه مهدی سایر دکترای تخصصی دکتری مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست /کارشناس ارشد شهرداری تهران./ حقوق محیط زیست/مدیریت محیط زیست/
مزگان زعیم دار استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مدیریت محیط زیست، پدافند غیرعامل، آلودگی هوا
نسترن رازقی      
مهدیه دالوند سایر دانشجوی کارشناسی ارشد دانش آموخته کارشناسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
فرزانه فیضی سایر دانشجوی دکترا دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سعید فیروزی دانشیار دکترای تخصصی استادیار گروه زراعت و اصلاح و نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت
زهرا اسدالهی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه محیط زیست
روح اله اسماعیلی سایر دکترای تخصصی محیط زیست مازندران / آمایش سرزمین
PAYAM ابراهیمی سایر دکترای تخصصی ارزیابی، آمایش
کاظم اسماعیلی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد
هیوا علمیزاده استادیار دکترای تخصصی هیات علمی- معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده-دانشگاه علوم دریایی خرمشهر
یاسر صفری استادیار دکترای تخصصی عضو هییت علمی گروه علوم خاک دانشگاه شاهرود
محمد علی بهمنیار استاد دکترای تخصصی استاد، ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی خاک، تخصص: علوم خاک، آلودگی خاک، حاصلخیزی
محمد حسین جهانگیر استادیار دکترای تخصصی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
عباس پارسائی سایر دکترای تخصصی استادیار گروه سازه های آبیف دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران
نسرین صالح نیا استادیار دکترای تخصصی دانشگاه فردوسی ، گروه کشاورزی، مشهد ، ایران
اکرم بمانی خرانق استادیار دکترای تخصصی گروه علوم و مهندسی محیط زیست،
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،
دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.
کامران تقوی دانشیار دکترای تخصصی گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت رشت- دانشگاه علوم پزشکی گیلان
نیما شیری سایر دکترای تخصصی بخش بهداشت آبزیان، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز.
موضوعات مورد علاقه جهت داوری: آلودگی آب، سم شناسی آبزیان،
عبدالامیر معزی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
مسعود گودرزی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی
مهناز کریمی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
عباسعلی حاجی بگلو استادیار دکترای تخصصی دانشکده شیلات وآبزیان، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کیومرث محمدی سمانی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه کردستان- هیات علمی
سعید حمزه استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
مهناز اشرفی استادیار دکترای تخصصی  
حسن محمودزاده دانشیار دکترای تخصصی گروه آموزشی برنلمه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه تبریز، ایران
سید رشید فلاح شمسی     استادیار، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، مهندسی آب، تخصص: GIS
فرهاد نژاد کورکی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشگاه یزد
علی عسگریان     دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه تهران
یوسف ساکیه   دانشجوی دکترا دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهار بیشمی استادیار دکترای تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری
مهدی سالمی سایر دکترای تخصصی دکترا محیط زیست دانشگاه ازاد تهران شمال ایران
سید علیرضا ناصحی استادیار دکترای تخصصی گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، استهبان، ایران
ندا علیزاده استادیار دکترای پزشکی استادیار سازمان تحقیقات ترویج و
اموزش کشاورزی تهران
محمد نعمتی ورنوسفادرانی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی اصفهان- استادیار دانشکده منابع طبیعی- گروه محیط زیست
جمشید بوجاری     تنوع قارچ
احمدرضا یزدان بخش استاد دکترای تخصصی استاد ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
غلامرضا مجردی دانشیار دکترای تخصصی گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
محمدصالح علی طالشی سایر دکترای تخصصی دانشگاه تهران
آزاده کریمی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد:  برنامه ریزی سرزمین، برنامه ریزی حفاظت، مشارکت مردمی، اکولوژی سیمای سرزمین ، ارزیابی و آمایش سرزمین
حمیدرضا کامیاب استادیار دکترای تخصصی گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
یاسر محمدی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
قدرت برزگری استادیار دکترای تخصصی گروه علوم زمین،‌ دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
مکانیابی دفن پسماند
نخاله های ساختمانی
محسن فرحبخش دانشیار دکترای تخصصی هیئت علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران
رقیه حمزه نژاد سایر دکترای تخصصی پژوهشکده دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران؛ شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهان و آلودگی خاک و آب به فلزات سنگی
سید مهدی امینی نسب استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مسعود طبری کوچکسرایی استاد دکترای تخصصی دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده منابع طبیعی نور
حمیدرضا لاری      
علی امامی میبدی دانشیار دکترای تخصصی دانشکده اقتصاد انرژی، دانشگاه
علامه طباطبائی، تهران
سعید پورمنافی استادیار دکترای تخصصی گروه محیط زیست- دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه صنعتی اصفهان- ایران
کامران شایسته استادیار دکترای تخصصی دانشگاه ملایر، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، گروه محیط زیست
برهان ریاضی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات تهران، تنوع زیستی، تالاب، ارزیابی، آمایش
سید سعید محتسبی استاد دکترای تخصصی گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
شاهین رفیعی استاد دکترای تخصصی گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
محمدمهدی امین      
سیدکاظم موسوی سایر دکترای تخصصی گروه مدیریت محیط زیست/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی،علوم و تحقیقات تهران
موضوعات تخصصی برای داوری: مدیریت
امید اتقیا سایر دانشجوی دکترا گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران
امیر میرزادی گوهری استادیار دکترای تخصصی گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران
امیر Vazirizadeh استادیار دکترای تخصصی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
نسرین حسن زاده استادیار دکترای تخصصی گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
مهدی سرائی تبریزی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه علوم و مهندسی آب،  واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
صیاد اصغری سراسکانرود دانشیار دکترای تخصصی هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
احمد علی پوربابایی استاد دکترای تخصصی دانشگاه تهران
علی دریابیگی زند استادیار دکترای تخصصی دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی اصغر آل شیخ استاد دکترای تخصصی دانشگاه خواجه نصیر
مهناز ربانی ها استادیار دکترای تخصصی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی
فریدون عوفی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی و مدیر گروه مطالعات بوم شناسی دریا - موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
شریف جورابیان شوشتری     دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، کارشناسی ارشد محیط زیست
محمدحسین صیادی دانشیار دکترای تخصصی گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند
علی کاظمی استادیار دکترای تخصصی گروه محیط زیست، دانشگاه اراک
محمد علی صارمی نائینی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه یزد
احمد فتاحی اردکانی دانشیار دکترای تخصصی اقتصاد کشاورزی، کشاورزی منابع طبیعی و کویر شناسی، اردکان، اردکان، ایران
روزبه میرزا سایر دکترای تخصصی آب منطقه ای استان البرز
یوسف درویشی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، ایران
میترا محمدی استادیار دکترای تخصصی استادیار موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر-مشهد-ایران
یونس خسروی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه زنجان
حمیدرضا کشتکار     دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
محمد حسین خانجانی استادیار دکترای تخصصی گروه شیلات، دانشگاه جیرفت.
ساناز خرمی پور دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
افشین تکدستان استاد دکترای تخصصی گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات و فناوری های زیست محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز.
غلامرضا سیاحتی اردکانی مربی دانشجوی دکترا گروه محیط زیست- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه اردکان-اردکان-ایران
بیژن نظری استادیار دکترای تخصصی دانشگاه بین المللی  امام خمینی قزوین
داود مافی غلامی دانشیار دکترای تخصصی گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
محمود احمدی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی
علی فریدزاد دانشیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط زیست، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
غلامحسین مرادی استادیار دکترای تخصصی هئیت علمی دانشگاه یزد
حمید سودایی زاده دانشیار دکترای تخصصی دانشیار  دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
مهرنوش قدیمی استادیار دکترای تخصصی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
رسول قربانی دانشیار دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل صالحی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه تهران
حمیدرضا پورخباز استادیار دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
هادی رمضانی اعتدالی دانشیار دکترای تخصصی هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین
علیرضا محمدی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه جیرفت
رضا احمدیان استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد زنجان
علی پاک استاد دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی شریف
حامد رفیعی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
پرویز فاتحی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
سعیده ملکی نجف آبادی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه زابل
محمد حسین صیادی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
کیومرث حبیبی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
ُسیاوش شایان دانشیار دکترای تخصصی گروه جغرافیای طبیعی- دانشکده علوم انسانی - دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد امیری استادیار دکترای تخصصی گروه برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
سمیه بختیاری استادیار دکترای تخصصی گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان
مریم رباطی استادیار دکترای تخصصی گروه علوم و مهدسی محیط زیست
عباس آزادی استادیار دکترای تخصصی گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام،ایلام،ایران
محمد حسین مختاری دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه یزد
محمد زارع دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد
نوذر قهرمان     استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، تخصص: هواشناسی کشاورزی
طاهره اردکانی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه اردکان
هانیه غفاری استادیار دکترای تخصصی دانشگاه کردستان
محسن احمدی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان
جعفر مساح دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
محمد حسین ایران نژاد پاریزی استادیار دکترای تخصصی استاد دانشگاه منابع طبیعی
مهدی خان سفید استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران- مهندسی فضای سبز
سید حجت موسوی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه کاشان
سید محمد شبیری استاد دکترای تخصصی دانشگاه پیام نور تهران
خلیل کلانتری استاد دکترای تخصصی دانشگاه تهران
سمانه عابدی استادیار دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
جلیل سرهنگ زاده استادیار دکترای تخصصی محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
مجتبی سلیمانی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه جیرفت
سیدحسن مطیئی لنگرودی     -
محمد نعمتی ورنوسفادرانی استادیار دکترای تخصصی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
مهدی جلیلی قاضی زاده دانشیار دکترای تخصصی دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
جلال هناره استادیار دکترای تخصصی مرکز تحقیقات  و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، ارومیه
پرستو پریور استادیار دکترای تخصصی دانشگاه یزد
محسن شرافتمندراد دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه جیرفت
محمدرضا اشرف زاده     دانشگاه علوم و فنون دریایی
نرجس اکاتی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه زابل
افسانه افضلی استادیار دکترای تخصصی کاشان، دانشگاه کاشان
احد ستوده استادیار دکترای تخصصی استاد / دانشگاه یزد
اسماعیل عباسی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه خلیج فارس
ابوعلی گلزاری دانشیار دکترای تخصصی داننشگاه تهران
فرهاد نژاد کورکی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد،
علی احمدی ارکمی استادیار دکترای تخصصی گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
ام البنین بذرافشان دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه هرمزگان
تقی طاوسی استاد دکترای تخصصی استاد اقلیم شناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
مظاهر معین الدینی دانشیار دکترای تخصصی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
ایوب بدراق نژاد استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
حسین وحیدی استادیار دکترای تخصصی گروه آموزشی عمران -دانشکده صنعتی سیرجان
امیر وزیری زاده استادیار دکترای تخصصی دانشگاه خلیج فارس
بهنوش فرخزاده   دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست / گروه مهندسی طبیعت
قاسم ترکاشوند استادیار دکترای تخصصی دانشگاه پیام نور تهران
رسول خسروی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه شیراز
مهدی الهی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه اردکان
وکیل حیدری ساربان دانشیار دکترای تخصصی هیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
مرضیه رضایی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه هرمزگان
اشکان نبوی پله سرائی استادیار دکترای تخصصی استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
مصطفی نوری   دکترای تخصصی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
سید محمد باقر حسینی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
حلیمه اعتمادی استادیار دکترای تخصصی پژوهشکده خلیج فارس
گروه محیط زیست
حسین بشارتی     عضو هیاتعلمی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
حمدعلی حکیم زاده دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه یزد
بهرام چوبین استادیار دکترای تخصصی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
بابک ابراهیمی   دکترای تخصصی شرکت آب منطقه ای اصفهان
مریم مروتی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
عضو پژوهشکده گیاهان دارویی
منصور قربان پور استادیار دکترای تخصصی  
فاطمه عین الهی پیر استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه زابل
حجت پارسا دانشیار دکترای تخصصی دانشکده کسب وکار و اقتصاد - دانشگاه خلیج فارس
ایوب رضایی سایر دکترای تخصصی  
زهرا صاحبی   دکترای تخصصی مدیر آزمایشگاه تخصصی محیط زیست آروین زیست پویا
سیما فاخران     ارزیابی اصفهان
غلام Khayati دانشیار دکترای تخصصی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان، رشت
امیر انصاری استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه اراک
فاطمه رجایی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه زنجان،دانشکده علوم، گروه علوم محیط زیست
هاجر آبیار سایر کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مسعود یزدان پناه دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
بهمن کیانی استادیار دکترای تخصصی دانشکده منابع طبیعی - دانشگاه یزد
مهدی زند بصیری استادیار دکترای تخصصی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
جمیل امان اللهی دانشیار دکترای تخصصی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
عطا مولودی صالح سایر دانشجوی دکترا گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
حبیبه عطاپور دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید شرفی استادیار دکترای تخصصی گروه محیط زیست دانشگاه اراک
مهرداد پویا استادیار دکترای تخصصی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان. ایران
منوچهر نصری استادیار   گروه شیلات، دانشگاه لرستان
اصغر عبدلی     دا. شهید بهشتی- ماهی شناسی، بیولوژی و اکولوژی ماهی
روح الله اسدی     دانشگاه فردوسی مشهد گروه جغرافیا
نوید کارگر ده بیدی سایر دانشجوی دکترا دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
دانیال نیری مربی کارشناسی ارشد دانشگاه هامبولت، آمریکا