بررسی آشیان بوم شناختی اقلیمی کمرکولی جنگلی (Sitta europaea) در رشته کوههای البرز و زاگرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست - دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 گروه محیط زیست - دانشکده منابع طبیعی - دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترا، آزمایشگاه بیوجغرافی و اکولوژی مهره‌داران، مرکز مطالعات علمی ملی مونت پلیه، مونت‌پلیه، فرانسه

4 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

5 دانشگاه تهران

چکیده

همواره دو پرسش رقیب برای تفسیر تفاوت‌های مشاهده شده در آشیان‌های بوم‌شناختی بین آرایه‌های نزدیک به هم در زیستگاه‌های یکسان یا مجاور هم وجود دارد: آیا جمعیت‌های مختلف یک گونه در آشیان‌های بوم‌شناختی متفاوتی ساکن شده و سپس با قطع جریان ژن بین آنها، گونه‌زائی شکل گرفته است؟ یا این که گونه‌زائی قبلا بروز کرده و سپس آرایه‌های نزدیک به هم در آشیان‌های بوم‌شناختی کم و بیش مشابهی ساکن شده‌اند؟ در این مطالعه تفاوت آشیان بوم‌شناختی اقلیمی دو زیر‌گونه کمرکلی جنگلی (rubiginosa و persica) و تاثیر آن بر گونه‌زائی در این دو زیرگونه با بررسی آشیان بوم‌شناختی اقلیمی در دوره‌های زمانی مختلف‌ از گذشته تا زمان حال و همچنین آزمون‌های برابری و تشابه آشیان آنها در فضاهای جغرافیایی و محیط‌زیستی در رشته کوه‌های البزر و زاگرس مدل‌سازی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که هم‌پوشی آشیان بوم‌شناختی اقلیمی بین کلادهای البرز و زاگرس اندک و آزمون برابری و تشابه آشیان این دو زیر‌گونه در این رشته‌‌کوه‌ها معنی‌دار بوده است. بر اساس این نتایج می‌توان وقوع پدیده حفاظت‌گرایی را در آشیان بوم‌شناختی بین این دو زیرگونه کمرکلی محتمل دانست که اشاره بر وقوع فرایند گونه‌زائی در هر یک از آنها در نواحی جغرافیائی دگرجا قبل از مهاجرت به رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس دارد. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که هر کدام از جمعیت‌های کمرکلی در این دو رشته‌کوه را می‌توان یک واحد تکاملی معنی‌دار تلقی نموده و هر دو زیرگونه را در برنامه‌ها و اولویت‌های حفاظتی گنجاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of climate niche modeling of the Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) in theAlborz and Zagros mountains

نویسندگان [English]

  • Sara Yalpanian 1
  • Masoud Nazarizadeh Dehkordi 2
  • Atefeh Asadi 3
  • Maryam Omidi 4
  • Ali Rezaei 5
  • Mohammad Kaboli 5
1 Department of Environmental Science - Faculty of Natural Resources - University of Tehran
2 Department of Environmental Science - Faculty of Natural Resources - University of tehran
3 CEFE UMR 5175, CNRS-EPHE, Laboratoire Biogéographie et écologie des vertèbres, 1919 route de Mende, 34293 Montpellier cedex 5, Montpellier, France
4 Department of Environment of Iran, Isfahan province
5 University of Tehran
چکیده [English]

Two opposing questions concerning differences among ecological niches of closely-related taxa in similar or adjacent habitats have long been a subject of debate. Did different populations of a species inhabit different ecological niches and undergo speciation due to the interruption of gene flow, or did speciation occur earlier, which later on caused closely-related taxa to inhabit similar habitats? In this study, we investigated the differences between the ecological niche climate of two subspecies of the Eurasian nuthatch (rubiginosa and persica), and the impact such differences had on speciation of these subspecies over different time scales, from the past to the present. To do so, we performed tests of niche equivalency and modeled niche similarities in geographical and environmental spaces of the Alborz and Zagros Mountains. Results revealed that the ecological niche climate overlap between clades of the Alborz and Zagros is insignificant, and tests of niche similarity and niche equivalency between the two subspecies of these mountain ranges were significant. Thus, niche conservatism could be inferred for these subspecies, highlighting the speciation of each subspecies in geographically allopatric regions, prior to their migration to the Alborz and Zagros Mountains. Our results suggest that each population of the Eurasian nuthatch in these ranges could be regarded as an evolutionary significant unit, and each subspecies requires proper conservation management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological Niche Modeling
  • Eurasian nuthatch
  • Evolutionary significant unit