تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

برای تماس با نشریه از طریق ایمیل زیر اقدام نمایید. تاکید می شود امور مربوط به ارسال مقاله و فایل های مرتبط حتما باید از طریق سامانه صورت گیرد و فایل ها ارسالی از طریق ایمیل مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

jne@ut.ac.ir

تلفکس: 026-32225780