هزینه داوری و ویرایش مقالات

مطابق با تبصره بند 3-9  آئین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 8/11/1390، مبلغ 000/000/1 ریال (معادل یکصد هزار تومان)، بابت هزینه داوری و ویرایش مقالات توسط نشریه از نویسندگان دریافت می گردد. این مبلغ باید بعد از پذیرش مقاله برای چاپ و قبل از ارسال نامه پذیرش برای نویسندگان، واریز گردد:

http://utcan.ut.ac.ir/member/notes/hamidian/Fee.pdf