هزینه پردازش (داوری، ویراستاری فارسی و انگلیسی و صفحه آرایی) مقالات

مطابق ماده 3 آئین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز، ابلاغیه شماره 16042/و مورخ 1400/02/01 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هزینه پردازش مقالات کامل علمی در ناشران دانشگاهی 400 هزار تومان است که در نشریه محیط زیست طبیعی، پس از اتمام فرایند داوری و صدور پذیرش اولیه دریافت می شود.