فرایند پذیرش مقالات

Caption

مرحله

اقدام

زمان پیش بینی شده

1.       

ارزیابی اولیه

حداکثر 10 روز

2.       

اصلاحات احتمالی ساختاری توسط نویسنده و ارسال مجدد

حداکثر 5 روز

3.       

انتخاب داوران توسط دبیران تخصصی

حداکثر 5 روز

4.       

داوری اولیه توسط 3 داور

حداکثر 70 روز

5.       

انجام اصلاحات مقاله توسط نویسنده

حداکثر 15 روز

6.       

داوری نهایی

حداکثر 15 روز

جمع زمان فرایند ارزیابی مقاله

حداکثر 120 روز