فرایند پذیرش مقالات

نرخ پذیرش مقالات در نشریه محیط زیست طبیعی 22 درصد است.

فرایند داوری :