اخبار و اعلانات

کپی رایت

This Journal is an open access Journal Licensed under the creative commons attribution 4.0 international license

مطالعه بیشتر

Template نشریات دانشگاه تهران

برای سهولت روند داوری، ویرایش و صفحه آرایی، نویسنده بایدحتما فایل رادر Template نشریات دانشگاه تهران قرار دهد. این فایل Template در صفحه اصلی سامانه (journal.ut.ac.ir) در قسمت فایل قالب بندی شده مجله درج شده است (یا آدرس  مستقیم:http://journal.ut.ac.ir/?menu=3)

مطالعه بیشتر

هزینه پردازش (داوری، ویراستاری فارسی و انگلیسی و صفحه آرایی) مقالات

مطابق ماده 3 آئین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز، ابلاغیه شماره 16042/و مورخ 1400/02/01 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هزینه پردازش مقالات کامل علمی در ناشران دانشگاهی 400 هزار تومان است که در نشریه محیط زیست طبیعی، پس از اتمام فرایند داوری و صدور پذیرش اولیه دریافت می شود.  

مطالعه بیشتر