اخبار و اعلانات

Template نشریات دانشگاه تهران

برای سهولت روند داوری، ویرایش و صفحه آرایی، نویسنده بایدحتما فایل رادر Template نشریات دانشگاه تهران قرار دهد. این فایل Template در صفحه اصلی سامانه (journal.ut.ac.ir) در قسمت فایل قالب بندی شده مجله درج شده است (یا آدرس  مستقیم:http://journal.ut.ac.ir/?menu=3)

مطالعه بیشتر

هزینه داوری و ویرایش مقالات

مطابق با تبصره بند 3-9  آئین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 8/11/1390، مبلغ 000/000/1 ریال (معادل یکصد هزار تومان)، بابت هزینه داوری و ویرایش مقالات توسط نشریه از نویسندگان دریافت می گردد. این مبلغ باید بعد از پذیرش مقاله برای چاپ و قبل از ارسال نامه پذیرش برای نویسندگان، واریز گردد: http://utcan.ut.ac.ir/member/notes/hamidian/Fee.pdf

مطالعه بیشتر