درباره نشریه

در سال 1388 در راستای تخصصی شدن مجلات وبراساس ضوابط وزارت علوم و تحقیقات و فناوری (شورای بررسی مجلات علمی کشور) مجله علمی- پژوهشی منابع طبیعی ایران به چهار نشریه علمی- پژوهشی از جمله نشریه علمی و پژوهشی "محیط زیست طبیعی " اشتقاق یافت. نشریه محیط زیست طبیعی بصورت فارسی با خلاصه انگلیسی و به صورت فصل نامه به چاپ می‌رسد. این مجله در فهرست بین‌المللی International CABو پایگاه ISC و نیز SID (جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران) نمایه می‌گردد. این نشریه آخرین ره‌آوردهای علمی در زمینه‌های مختلف محیط زیست طبیعی از جمله آلودگی های محیط زیست، ارزیابی محیط زیست و آمایش سرزمین و تنوع زیستی را به چاپ می رساند.