دوره و شماره: دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 581-595 
ترکیب شیمیایی ذرات TSP گرد و غبار به عنوان شاخصی در منشایابی ژئوشیمیایی رسوبات

صفحه 283-301

10.22059/jne.2016.59750

حسام احمدی بیرگانی؛ سادات فیض نیا؛ حسن میرنژاد؛ کن مک کویین؛ سعید ابراهیمیان؛ محمد علی تابع الحجه؛ شاکر ابراهیمی؛ اسکندر سالمی مجرد؛ عبدالرضا خلیفه زاده؛ جواد بدری


پیش‌بینی حضور جمعیت‌های رلیکت افعی‌های کوهزی جنس Montivipera در غرب ایران؛ مدلسازی زیستگاه مبتنی بر تجمیع چهار الگوریتم همراه با بارزسازی اثر تغییرات اقلیمی از گذشته تا آینده

صفحه 303-327

10.22059/jne.2016.59751

محمد کابلی؛ عاطفه اسدی؛ محسن احمدی؛ انوشه کفاش؛ مهدی رجبی زاده


مدل‌سازی مطلوبیّت زیستگاه آهوی ایرانی (Gazella Subgutturosa Subgutturosa) در منطقه تیراندازی و شکارممنوع قراویز به روش ENFA

صفحه 329-346

10.22059/jne.2016.59752

پیمان کرمی؛ یحیی اسماعیل‌پور؛ صابر قاسمی؛ مظفر شریفی


اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین (سرب، مس، روی ومنگنز) ریشه گیاه گندم در منطقه دره زرشک، استان یزد

صفحه 347-359

10.22059/jne.2016.59753

مائده چیت ساز؛ امیرحسین حمیدیان؛ بابک متشرع زاده؛ سیدعلی اصغر میرجلیلی؛ سهراب اشرفی؛ عصمت اسماعیل زاده


مطالعه منطقه لغزشی تثبیت شده و تثبیت نشده دیواره خاکبرداری جاده‌های جنگلی با توجه به تنوع پوشش گیاهی (مطالعه موردی: سری چاچکام چوب و کاغذ مازندران)

صفحه 361-375

10.22059/jne.2016.59754

ساره حسینی؛ سید عطاء اله حسینی


توسعه مدل پخش آلودگی هوا (AERMOD) در نرم افزار MATLAB

صفحه 377-399

10.22059/jne.2016.59767

زهرا خبری؛ فرهاد نژادکورکی؛ شهرام طالبی


بررسی کارایی نانوذرات رس در کاهش اثرات کشندگی برخی آلاینده های ‏محیطی بر ماهی سفید دریای کاسپین‎(Rutilus frisii kutum)‎

صفحه 401-408

10.22059/jne.2016.59755

حسن رضائی؛ محمد فروهر واجارگاه؛ محمد جواد وثاقی؛ سید علی اکبر هدایتی


تعیین متان نهفته زیست-شیمیایی از بخش آلی پسماند های جامد شهری

صفحه 409-420

10.22059/jne.2016.59756

رضا رفیعی


بررسی فاکتورهای موثر بر تجزیه آفت‌کش‌ها پس از تولید

صفحه 421-438

10.22059/jne.2016.59757

الهام شاهین فر؛ احمد حیدری؛ محمد رضا دماوندیان؛ بابک حیدری علیزاده


مقایسه شاخص های زیستی BMWP و ASPT با اندیکس های تنوع زیستی به منظور ارزیابی کیفی رودخانه های موقتی (مطالعه موردی: رودخانه خیرودکنار)

صفحه 439-467

10.22059/jne.2016.59758

سعید شهبازی ناصرآباد؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری؛ افشین دانه کار؛ معین رجایی


تحلیل شبکه ذی‌نفعان محلی در راستای تقویت تابآوری و مدیریت پایدار اکوسیستم‌های طبیعی (منطقه مورد مطالعه: منطقه گرگو، شهرستان بویراحمد)

صفحه 469-486

10.22059/jne.2016.59759

مهدی قربانی؛ فاطمه سالاری؛ علی حمیدیان؛ مائده نصری


مطالعه عملکرد باکتری هالوتولرانت Micrococcus luteus در حذف زیستی فلز روی

صفحه 487-504

10.22059/jne.2016.59760

راضیه لموچی؛ علیرضا صفاهیه؛ نگین سلامات؛ هاجر آبیار


بررسی برخی مشخصات فیزیولوژیک درختان و درختچه‌های رایج در فضاهای سبز شهری

صفحه 505-517

10.22059/jne.2016.59761

سید حمید متین خواه؛ مینا اورنگی


تحلیل شبکه و انسجام سازمانی در مدیریت مشارکتی پارک ملی سرخه حصار

صفحه 519-530

10.22059/jne.2016.59762

مصطفی نادری؛ مهدی قربانی؛ احمدرضا یاوری


ارزیابی غلظت و میزان آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبار اتمسفری مناطق شهری و صنعتی استان بوشهر

صفحه 531-548

10.22059/jne.2016.59763

زینب نادری زاده؛ شمس الله ایوبی؛ حسین خادمی


بررسی تاثیر عوامل موثر بر کیفیت آب رودخانه های سیمره و کشکان در استان های ایلام و لرستان

صفحه 549-564

10.22059/jne.2016.59764

زهرا نوری؛ آرش ملکیان


واکاوی موانع رعایت رفتارهای محیط زیستی مناسب ازسوی شهروندان (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)

صفحه 565-579

10.22059/jne.2016.59765

جعفر یعقوبی؛ پریسا نجفلو


بررسی میزان پوشش بیوم‌های خشکی ایران به وسیله مناطق حفاظت شده

صفحه 581-595

10.22059/jne.2016.59766

سهراب اشرفی