بررسی میزان پوشش بیوم‌های خشکی ایران به وسیله مناطق حفاظت شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری

چکیده

یکی از چالشهای متولیان مناطق حفاظت شده در دنیا بررسی میزان کارایی این مناطق در حفاظت از تنوع زیستی زمین است. آیا شبکه حفاظتی موجود کارایی لازم را در حفاظت از گونه ها و زیستگاه ها دارد؟ برای بررسی این موضوع مطالعات متعددی در مقیاس های ملی و بین المللی انجام می شود ولی در ایران تاکنون کارایی مناطق حفاظت شده موجود در حفاظت از زیستگاه ها و گونه ها مورد بررسی قرار نگرفته است. در مطالعه حاضر میزان پوشش بیوم های کشور به عنوان معیاری از کارایی مناطق حفاظت شده برای حفاظت از بیوم های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی وسعت هر یک از طبقات حفاظتی کشور در هر یک از شش بیوم عمده ایران نشان داد تفاوت های زیادی در میزان پوشش بیوم های کشور توسط طبقات حفاظتی وجود دارد، و با توجه به اینکه هر یک از طبقات حفاظتی در کشور دارای اهداف متفاوتی هستند و وجود تمامی طبقات برای رسیدن به هدف نهایی ضروری است بنابراین درتوسعه آتی مناطق حفاظت شده کشور بایستی این مهم مورد توجه قرار بگیرد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد بیوم بوته زارها و علفزارهای مناطق کوهستانی کمترین میزان پوشش به وسیله مناطق حفاظت شده را درا می باشد بنابراین این بیوم به عنوان یک بیوم با اولویت بالا برای توسعه آتی مناطق حفاظت شده پیشنهاد میشود. همچنین پیشنهاد میشود پارکهای ملی در بیوم های جنگلهای پهن برگ و جنگلهای مخلوط، بوته زارها و علفزارهای مناطق کوهستانی و بیابان ها و بوته زارهای مناطق خشک توسعه یابد در حال حاضر این بیوم ها به ترتیب کمترین میزان پوشش به وسیله پارکهای ملی را دارا هستند. حیاتی است که نقشه بیوم های کشور به عنوان یک مبنا برای انتخاب مناطق حفاظتی جدید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Protected area coverage for terrestrial biomes in Iran

نویسنده [English]

  • Sohrab Ashrafi

چکیده [English]

Efficiency of the existing protected areas network in conservation of biodiversity is one of the most important challenges of protected areas custodians. Despite there are numerous articles on evaluating the efficiency of the protected areas for conserving the habitat and species on national and international scales, in Iran this subject has not been studied yet. The aim of the present study is to investigate the efficiency of Iran’s protected areas in country's biome protection. The results showed large differences in country's biomes coverage by protected areas categories. Given that each category of protected area has different goals and existence of all categories is essential to achieve the goal of biodiversity conservation, it is recommended that in the future development of protected areas in country, the appropriate coverage of each biome should be considered. This means that the map of country's biomes is suggested being the basis for selection of new protected areas in country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protected area
  • Biome
  • Efficiency
  • Gap analysis