تحلیل شبکه و انسجام سازمانی در مدیریت مشارکتی پارک ملی سرخه حصار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

رویکرد مدیریت تک بخشی محیط زیست و یا نگاه از بالا به پایین، چالش های زیادی را در راستای سیاست گذاری پایدار بوجود آورده است. اجرای تصدی گری شبکه ای و نگاه فرابخشی محیط زیست می تواند تا حد زیادی چالش های پیش روی توسعه پایدار را برطرف نماید. هدف این تحقیق تحلیل شبکه نهادی مرتبط با مدیریت مشارکتی پارک ملی سرخه حصار در سطح استان تهران می‌باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق روش کمّی تحلیل شبکه اجتماعی بوده که کلیه نهادهای مرتبط با مدیریت مشارکتی مورد پرسش قرار گرفته اند. بر اساس نتایج این تحقیق میزان انسجام نهادی، 41 درصد (متوسط) و میزان پایداری شبکه نهادی بر اساس شاخص دوسویگی نیز در حد 48 درصد (متوسط) می باشد. همچنین میزان تمرکز شبکه بر اساس پیوندهای خروجی در شبکه در حد متوسط بوده که می توان نتیجه گرفت سیاستها باید در راستای کاهش تمرکز در تصمیم گیری برای مدیریت پایدار پارک ملی سرخه حصار در مقیاس استانی باشد. در نهایت می توان بیان نمود تحلیل شبکه به عنوان یک ابزار موفق می تواند مدیران و برنامه ریزان را در تصدی گری شبکه ای موفق محیط زیست یاری نمایند. لازمه این امر تقویت هماهنگی و انسجام بین نهادی در سیاست گذاری محیط زیست می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Network analysis and organizational cohesion in Sorkheh Hesar National Park Co-management

چکیده [English]

One dimension approach for management has been resulted in many challenges in order to sustainable policy. Network governance and ultra-structure insight implication could remedy some of challenges of sustainable development. The aim of this paper is analysis of institutional network with co-management of Sorkheh Hesar National Park in Tehran province. Quantitative approaches are used for this research and all relevant institutions of co-management have been included. Based on results of this research, institutional cohesion is 41 percent (medium) and sustainability of institutional network is about 48 percent (medium) according to reciprocity index. The network centrality is medium based on output links that can be concluded politics must be focused on reducing centrality on decision making for sustainable management in Sorkheh Hesar National Park at regional level. Finally, this is concluded that network analysis is a successful tool that helps managers and planners to effective network governance. This is necessary to strength the institutional cohesion for natural resources policy making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social network analysis
  • organizational cohesion
  • co-management
  • network governance
  • Sorkheh Hesar National Park