واکاوی موانع رعایت رفتارهای محیط زیستی مناسب ازسوی شهروندان (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

2 دانشگاه زنجان

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل موانع رعایت رفتارهای محیط زیستی مناسب ازسوی شهروندان شهرستان زنجان بود. جامعه آماری این تحقیق توصیفی- همبستگی را کارشناسان شاغل در اداره کل محیط زیست و منابع طبیعی استان زنجان تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد گردید (60= n) و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن از طریق نظرات اعضای هیأت‌علمی تأیید شد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون راهنما و محاسبه ضریب آلفای‌ کرونباخ تعیین شد (78/0 تا 86/0). داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد موانع رعایت رفتارهای محیط زیستی مناسب در شش عامل شامل، ضعف در فرهنگ‌سازی، ضعف آموزشی، مشکلات مدیریتی، فقدان قوانین جامع، ضعف نگرشی و آموزه‌های اجتماعی و عدم وحدت عمل میان نهادها خلاصه شدند. این عوامل در مجموع 81/77 درصد از کواریانس موانع رعایت رفتارهای محیط زیستی مناسب را تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factor analysis of barriers to respect the environmental behavior by citizens (case study: Zanjan)

نویسندگان [English]

  • Jafar Yaghoubi 1
  • Parisa Najafloo 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the barriers to right environmental behaviors by the citizens of Zanjan. The experts working in the Departments of Environment and Natural Resources in Zanjan formed the population of this descriptive – correlation study. The sample size was estimated using Cochran's formula (n=60). Samples were selected using stratified random sampling method. The questionnaire used for collecting data. The validity of questionnaire was confirmed by the comments of academic members. The reliability was determined by pilot test and calculating Cronbach alpha coefficient (0.78-0.86). Data were analyzed using SPSS version 20. Using exploratory factor analysis barriers to respect the environmental behavior by citizens were summarized into six factors including: Lack of knowledge, culture and urban facilities, lack of education and understanding of the need to protect the environment, organizational problems in human resource management and weaknesses in relationships and dealing with citizens, administrative and regulation inefficiency, neglect of educating children and social teachings, and inconsistency between environmental organizations. These factors explained 81.77% of barriers to respect the environmental behavior by citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environment
  • Citizens
  • good environmental behavior
  • Behavior
  • Zanjan