مطالعه منطقه لغزشی تثبیت شده و تثبیت نشده دیواره خاکبرداری جاده‌های جنگلی با توجه به تنوع پوشش گیاهی (مطالعه موردی: سری چاچکام چوب و کاغذ مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار گروه جنگلدای و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه غنای گونه‌ای، یکنواختی و تنوع پوشش‌‌‌ گیاهی در مناطق لغزشی تثبیت شده و تثبیت نشده ترانشه خاکبرداری ‌جاده‌های جنگلی در طرح جنگلداری سری چاچکام چوب و کاغذ مازندران (ساری) مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این تحقیق بر روی دیواره خاکبرداری مناطق لغزشی تثبیت شده و تثبیت نشده به تفکیک 18 میکرو‌ پلات با ابعاد m1×m1 مورد نمونه‌برداری قرار گرفت(مجموعاً 36 میکرو پلات). در هر
میکرو پلات تعداد گونه‌های درختی و درختچه‌ای و علفی یاداشت شدند. شاخص‌های مختلف تنوع با استفاده از نرم افزار PAST محاسبه شد و سپس اختلاف بین میانگین شاخص‌های تنوع گونه‌ای در دو منطقه به روش تجزیه واریانس‌ one-way(دانکن) در نرم‌افزار Spss16 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که در دو دیواره‌ خاکبرداری مذکور (تثبیت شده و تثبیت نشده)، تعداد گونه‌های علفی به ترتیب برابر 1185و 366، تعداد زادآوری گونه‌های درختی220 و 41 عدد و میانگین شاخص غنای منهینیک برای‌ زادآوری گونه-های درختی 61/0 و 35/0، میانگین شاخص غنا مارگالف به ترتیب 42/0 و 25/0، میانگین شاخص تنوع گونه-ای شانون‌وینر 44/0 و 19/0 و میانگین شاخص تنوع گونه‌ای سیمپسون 26/0 و 12/0 است. همچنین میانگین شاخص غنای گونه‌ای علفی منهینیک به ترتیب 75/0 و 73/0، میانگین شاخص غنا مارگالف 21/1 و 75/0، میانگین شاخص تنوع گونه‌ای شانون، 26/1 و 66/0 و میانگین شاخص تنوع گونه‌ای سیمپسون 63/0 و 34/0 می‌باشد. به طورکلی نتایج
آزمون‌های آماری نشان می‌دهد که شاخص‌های تنوع و غنا‌ی گونه‌های علفی دارای تفاوت معنی‌دار در دو ترانشه خاکبرداری مذکور می‌باشند، اما در مورد زادآوری گونه‌های درختی تفاوت معنی‌داری بین شاخص‌ها مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying of Stabilized and Non-Stabilized Landslide Areas on the Forest Road Cut-slope according to Vegetation biodiversity (Case study: Chachkam District)

نویسندگان [English]

  • sareh hosseini 1
  • S.Ataollah Hosseini 2

1 2Ph.D. Student of Forestry, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran

چکیده [English]

In this study, species richness, evenness and vegetation biodiversity were investigated in stabilized and non-stabilized cut edge areas of Chachkam district forest roads in Sari forest of Iran. 18 micro plots 1×1m (36 micro plots) were sampled to carry out this research on two cut edge areas. Number of trees, shrubs and herbaceous were recorded in each micro-plot. Significant difference was investigated between the two regional diversity indices using
One-way (Duncan) in SPSS16 software. In addition, various diversity indices were calculated using of PAST software. The results showed that in the two cut edge areas, the number of herb species are 1185 and 366 respectively, the number of regeneration of tree species are 220 and 41 respectively and mean of richness Menhinick's index for regeneration of tree species are 0.61 and 0.35 respectively, mean of richness Margalef's index are 0.42 and 0.25 respectively, mean of diversity Shannon's index are 0.44 and 0.19 respectively and diversity Simpson's index are 0.26 and 0.12. Also mean of Menhinick's index herb species richness are 0.75, 0.73, richness Margalef's index are 1.21 and 0.75, diversity Shannon's index are 1.26 and 0.66 and Simpson's diversity index are 0.63 and 0.34. The statistical test results show that diversity and richness indexes have significant difference in the two cut edge areas of forest road but the significance difference have not been observed for the index of regeneration of tree species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vegetation biodiversity
  • Forest roads
  • Species richness
  • Chachkam district (Sari)