بررسی تاثیر عوامل موثر بر کیفیت آب رودخانه های سیمره و کشکان در استان های ایلام و لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

کیفیت آب در یک منطقه تحت تاثیر فرآیندهای طبیعی از قبیل بارش، فرسایش خاک و هوازدگی، زمین شناسی، پوشش گیاهی و فعالیت های انسانی می باشد. مهمترین آنها سازندهای زمین شناسی حوضه آبخیز رودخانه و مسیر جریان آب است. در این پژوهش، به بررسی تغییر مولفه های فیزیکی و شیمیایی آب شامل هدایت الکتریکی، کل نمک های محلول، نسبت جذبی سدیم و کلر رودخانه سیمره و کشکان و سرشاخه های آن در دو استان ایلام و لرستان و عوامل موثر بر کیفیت آب پرداخته شد. برای این منظور داده های کیفیت آب از 14 ایستگاه آب سنجی در مسیر رودخانه ها در طول یکسال (89-1388) جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری تجزیه و تحلیل شد. سپس به بررسی دقت روش های زمین آمار مانند کریجینگ معمولی Ok)) کوکریجینگ و روش های قطعی مانند عکس مجذور فاصله IDW))، توابع پایه ای شعاعی (RBF) برای تهیه ی نقشه پارامترهای مورد مطالعه پرداخته شد. نتایج نشان داد که براساس معیار RMSE روش کریجینگ و کوکریجینگ در همه ی پارامترهای مورد مطالعه مقادیر جذر میانگین مربعات خطا کمتری را نشان دادند و از بین روش های قطعی روش توابع پایه ای شعاعی نسبت به سایر روش های درون یابی برتری دارد. بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه نشان داد که افزایش میزان پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در طول رودخانه کشکان و سرشاخه های آن ناشی از تاثیر تشکیلات زمین شناسی منطقه به ویژه سازند‌های تبخیری گچساران و آغاجاری بر آب رودخانه می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effective Factors on Water Quality of Seimareh and Kashkan Rivers in Ilam and Lorestan Provinces

نویسندگان [English]

  • zahra noori
  • Arash malekian

چکیده [English]

The quality of surface water within a region is mainly influenced by natural processes such as precipitation, soil erosion and weathering, geology, vegetation and anthropogenic activities. The most important factor is geological formation in watershed and water flow path. In this study, the spatial variations of physical and chemical parameters of surface water including EC, SAR, Cl and TDS and factors influence on water quality were investigated in the Seimareh and Kashkan rivers in Ilam and Lorestan provinces. For this purpose the water quality data sets collected from the 14 hydrometric stations along the rivers during the 1-year (2009-2011) and analyzed. So the accuracy of the geostatistical interpolation methods such as kriging (OK), cokriging, and deterministic methods like inverse distance weighting (IDW) and radial basis function (RBF) in mapping of the studied parameters were evaluated. The result showed that based on the RMSE criteria, for all studied parameters, kriging and cokriging methods were showed lower RMSE while between deterministic methods, RBF is better than other interpolation techniques. The investigated variatins of physical and chemical parameters of surface water quality revealed the causes of increasing amount of physical and chemical parameters in Kashkan River and its tributaries were related to impact of geological formations in the region especially Gachsaran and Aghajary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpolation
  • Physical and chemical parameters
  • Seimareh and Kashkan rivers
  • Water quality