بررسی برخی مشخصات فیزیولوژیک درختان و درختچه‌های رایج در فضاهای سبز شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 فارغ التحصیل مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

اطلاع از خصوصیات فیزیولوژیک گونه‌های درختی و درختچه‌ای و قدرت سازگاری با عوامل محیطی، یکی از مهمترین مسائل در انتخاب گونه برای پروژه‌های درختکاری در مناطق دارای محدودیت خشکی می‌باشد. لذا در این پژوهش به بررسی میزان کلروفیل و تبادل روزنه‌ای در گونه‌های مختلف درختی و درختچه‌ پرداخته و اثر عوامل محیطی بر آنها ارزیابی شده است. جامعه آماری شامل 12 گونه درختی و درختچه‌ای می‌باشد که میزان کلروفیل آنها با استفاده از دستگاه Chlorophyll content meter مدل CL-01 و میزان تبادل روزنه‌ای در 10 روز با استفاده از دستگاه Porometer اندازه‌گیری شده است. درجه حرارت هوا و سرعت باد نیز در هر اندازه‌گیری با دستگاه پرتابل testo 410-1 ثبت شد. ارتباط داده‌های محیطی با پارامترهای گیاهی از طریق آنالیز چند متغیره مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که‌ میزان کلروفیل و تبادل روزنه‌ای گونه‌های درختی و درختچه‌ای رایج در فضای سبز شهری از دامنه گسترده‌ای برخوردار است. بیشترین میزان کلروفیل مربوط به خرزهره و کمترین به ابریشم مصری است. به همین ترتیب در بین گونه‌های مطالعه شده بیشترین تبادل روزنه‌ای به زبان گنجشک و کمترین به ابریشم مصری مربوط است. میزان تبادل روزنه‌ای در صبحگاه بیشترین مقدار را به خود اختصاص می‌دهد. از بین گونه‌های مورد مطالعه ابریشم مصری و خرزهره بالاترین همبستگی منفی و گونه‌های گل ابریشم و ارغوان بالاترین همبستگی مثبت با دما را نشان می‌دهند. افزایش باد بر تنفس اقاقیا و پیروکانتا اثر مثبت و بر زیتون و توت اثر منفی دارد بر سایر گونه‌ها کم تاثیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying some of physiological characters of common trees and shrubs in urban green spaces

نویسنده [English]

  • mina orangi 2

1 Associate Professor, Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology

2 Graduated, Department of Natural resources, Isfahan University of Technology

چکیده [English]

Knowledge of the physiological characteristic of tree and shrubs species and their adaptability to environmental factors is an important issue in species selecting for tree planting projects in water scarcity regions. Therefore, this investigation try to examine the chlorophyll content and stomatal conductivity in various species of trees and shrubs. The effects of environmental factors are also evaluated. The statistical population consisted of 12 trees and shrubs species that their chlorophyll content was measured by using “Chlorophyll Content Meter” and stomatal conductivity was measured in 10 days by using “Porometer” device. Air temperature and wind speeds were recorded at each measurement with a portable “Testo ”. Environmental data correlation with vegetation parameters were analyzed by multivariate data analysis. The results revealed that chlorophyll content and stomatal conductivity in different common species in urban green space have a widespread range. Nerium has the highest chlorophyll content and Ceasalpinia has the lowest chlorophyll content. Likewise, Fraxinus and Ceasalpinia have the highest and lowest stomatal conductivity. Stomatal conductivity rate in the morning is higher than any other time in a day. While, Ceasalpinia and Nerium show the highest negative correlation with temperature, Albizia and Cersis show the highest positive correlation. Wind increase stomatal conductivity in Pyrocantha and Robinia and decrease in Olea and Morus. It has less effect on other species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll
  • stomatal conductivity
  • species selecting
  • Multivariate analysis