دوره و شماره: دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 597-880 
5. حذف فلزات سنگین از پساب توسط نانوکامپوزیت کیتوزان – رس

صفحه 669-679

زینب رحیمی زاده؛ امیرحسین حمیدیان؛ سید ولی حسینی


7. بهگزینی کاربری اراضی با رویکرد خدمات اکوسیستم به کمک برنامه ریزی خطی

صفحه 697-713

مریم سعیدصبائی؛ عبدالرسول ماهینی؛ رضا غریبی؛ الناز سعیدصبائی


8. بررسی تأثیر ریزگردها بر تولید اولیه در خلیج فارس با استفاده از داده‌های سنجش از دور

صفحه 715-728

آرزو سلیمانی؛ حسین محمد عسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ هیوا علمی زاده؛ سید حسین خزاعی


10. مطالعه توانایی باکتری های جداسازی شده از رسوبات خلیج فارس در حذف زیستی فلز سرب و هیدروکربن آنتراسن

صفحه 743-756

فاطمه شاه علیان؛ راضیه لموچی؛ علیرضا صفاهیه؛ نگین سلامات؛ هاجر آبیار؛ فاطمه موجودی؛ مصطفی زارع دوست


11. بررسی زیست پالایی ترکیبات آروماتیک نفتی با میکروارگانیسم های خاک در شهر تبریز

صفحه 757-771

خسرو صدیق بیان؛ مهناز مظاهری اسدی؛ عباس فرازمند؛ علیرضا منادی سفیدان؛ ناصر علی اصغرزاد


13. مقایسه‌ جذب زیستی (توسط Gammarus sp.) و غیر زیستی (رسوب ماسه‌ای) کادمیوم در ساحل دریای خزر

صفحه 791-802

انوشا عطاران؛ آرش صلاحی نژاد؛ آرش جوانشیر خویی؛ سهیل ایگدری؛ راضیه لک


14. تاثیر پوشش گیاهی در انتخاب زیستگاه شوکا در منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل

صفحه 803-820

حمید گشتاسب؛ فرهاد عطایی؛ علی جهانی؛ محمود صوفی؛ ناهید احمدی


17. ارزیابی چرخه حیات کود اوره مصرفی در ایران

صفحه 853-864

امین نیکخواه؛ سعید فیروزی؛ سید حسین پیمان؛ سرور خرم دل