دوره و شماره: دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 881-1177 
8. ارزیابی پیامدهای مصرف آب در چرخه حیات تولید شیر بر محیط زیست

صفحه 997-1015

علی دانشی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمد دانشی؛ هنریکه بامن


10. بررسی برخی واکنش‌های فیزیولوژیکی گونه‌های برگ نو و کاج به تنش ریزگردها

صفحه 1027-1039

اعظم طاهری انالوجه؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمید سودایی زاده


13. شبیه سازی عددی طوفان ماسه و گرد و غبار شدید شرق ایران با استفاده از مدل WRF_Chem، مطالعه موردی: 31 می و 1 ژوئن 2011

صفحه 1077-1089

الهام کارگر؛ جواد بداق جمالی؛ حمید گشتاسب؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ مظاهر معین الدینی