مطالعه عملکرد باکتری هالوتولرانت Micrococcus luteus در حذف زیستی فلز روی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، کارشناسی ارشد آلودگی دریا

2 استادیار گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 دانشجوی دکترای آلودگی محیط زیست_تربیت مدرس

چکیده

رشد سریع فعالیت های صنعتی در دهه های اخیر و عدم رعایت الزامات زیست محیطی بهمراه تخلیه پساب های آلوده صنایع نظیر صنایع پتروشیمی منجر به ورود مقادیر زیادی از فلزات سنگین به محیط می گردد. جذب زیستی یک فن آوری موثر برای حذف بهینه آلاینده ها از جمله فلزات سنگین از محلول های آبی است. در این مطالعه میکروارگانیسم مقاوم به فلز روی از رسوبات خلیج فارس جداسازی و با انجام تست های بیوشیمیایی شناسایی گردید. در ادامه قابلیت رشد میکروارگانیسم شناسایی شده در حضور غلظت های مختلف فلز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر فاکتور شوری بر رشد باکتری مطالعه و شرایط بهینه جهت رشد آن تعیین گردید. در نهایت توانایی باکتری جداسازی شده در حذف فلز روی مورد مطالعه قرار گرفت. باکتری Micrococcus luteus بعنوان گونه مقاوم به فلز روی جداسازی و با استفاده از تست هایی بیوشیمیایی و رجوع به منابع باکتریولوژیکی شناسایی شد. باکتری مذکور قادر به رشد تا غلظت های بالای این فلز یعنی 800 میلی گرم بر لیتر بود. بررسی توانایی این باکتری در جذب فلز روی نشان داد که با افزایش غلظت فلز، میزان حذف نیز افزایش می یابد بطوری که بالاترین میزان حذف فلز روی (4/5 ± 169 میلی گرم بر لیتر) در غلظت 200 میلی گرم بر لیتر بدست آمد و بیشترین درصد جذب فلز روی در غلظت 50 میلی گرم بر لیتر پس از 150 دقیقه، 76 درصد به ثبت رسید. نتایج حاصل از بررسی تاثیر میزان نمک در محیط نشان داد که گونه مورد مطالعه هالوتولرانت بوده و در رنج وسیعی از غلظت های مختلف نمک قادر به رشد می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the function of Halotolerant Micrococcus luteus in biological removal of zinc

نویسندگان [English]

  • razieh lamoochi 1
  • alireza safahieh 2
  • Negin Salamat 2
  • hajar abyar 3

چکیده [English]

The rapid growth of industrial activity in recent decades, and non-obedience with environmental laws, along with discharging of contaminant wastewaters from petrochemical industries lead to increase of heavy metals into the environment. Biosorption is an effective technology for optimal removal of pollutants such as heavy metals from marine ecosystems. In the present study, the microorganism, resisted to zinc, was isolated from Persian Gulf sediments and indentified via biochemical tests. Then, the growth ability of indentified microorganism was investigated in different concentrations of zinc. Also, the effect of salinity on the growth of microorganism was studied and the optimal conditions for its growth were determined. Eventually, the potential of bacterium in removal of zinc was studied. Micrococcus luteus was isolated as a zinc-resistant bacterium and identified using biochemical tests and bacteriologic references. The mentioned bacterium was able to grow up to a high concentration of zinc (800mg/l). The results showed that the removal of zinc enhanced along with the increase of zinc concentration. The maximum removal (169±5.4 mg/l) was recorded in 200 mg/l concentration of zinc and the highest percentage of zinc biosorption (76%) was happened at a concentration of 50 mg/l after 150 min of incubation. The result showed that M .luteus was halotolerant and could grow in the wide range of salt concentrations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • halotolerant
  • Zinc
  • biosorption
  • Micrococcus luteus
  • Persian Gulf