دوره و شماره: دوره 75، ویژه نامه محیط زیست ساحلی و دریایی، اسفند 1401، صفحه 1-274 
ارزیابی چرخة حیات زیرسامانه‌های بارگیری گاز، مایع، کانتینر، فله و تانکر در بندر پتروشیمی

صفحه 1-14

10.22059/jne.2022.351298.2491

سمانه فیاض؛ مظاهر معین الدینی؛ شراره پورابراهیم؛ علی کاظمی؛ بنیامین خوشنویسان


مدل‌سازی مکانی زی‌تودة مانگروهای منطقة حفاظت شدة حرا

صفحه 15-28

10.22059/jne.2022.352079.2501

داود مافی غلامی؛ ابوالفضل جعفری؛ مریم یعقوب زاده


تعیین اقلیم مناسب گردشگری در جنگل‌های مانگروی ایران با استفاده از شاخص اقلیم آسایش گردشگری (TCI) و شاخص اقلیم تعطیلات (HCI)

صفحه 29-45

10.22059/jne.2022.351668.2494

پروانه سبحانی؛ افشین دانه کار


ارزیابی مخاطرات محیط‌ زیستی تالاب‌ بین‌المللی گمیشان با استفاده از چارچوب مفهومی DPSIR و TOPSIS

صفحه 46-63

10.22059/jne.2022.345893.2455

سولماز دشتی؛ فاطمه کریمی پور


بررسی ریسک محیط زیستی فلزات سنگین سرب و کادمیوم با استفاده از مدل Ecofate، مطالعة موردی: تالاب شادگان

صفحه 64-76

10.22059/jne.2023.351975.2500

سید ایاد محمدی؛ فاطمه کریمی اورگانی؛ احمد سواری؛ سولماز دشتی؛ آزیتا کوشافر


ارزش‌گذاری خدمات و خسارت‌های ناشی از برداشت بی‌رویة میگو در راستای بهینه‌سازی آن در استان هرمزگان

صفحه 77-89

10.22059/jne.2022.329270.2281

محمد جواد سلطانی قلعه؛ سید یعقوب زراعت کیش؛ زهرا عابدی


ارزیابی خطر اکولوژیک فلزات سنگین در رسوبات و بافت‌های مختلف درخت حرا (Avicennia marina) در سواحل خلیج فارس

صفحه 90-106

10.22059/jne.2022.344674.2446

ساناز خمر؛ سید مهدی حسینی


برآورد قیمت سایه‌ای انتشار گاز متان در روش‌های جایگزین کشت غرقابی برنج

صفحه 107-120

10.22059/jne.2022.345805.2453

نظام ذکریایی؛ حامد نجفی علمدارلو؛ سیدحبیب الله موسوی


بررسی در معرض قرار گرفتن جنگل‌های مانگرو سواحل جنوب ایران به مخاطرات چندگانه

صفحه 121-137

10.22059/jne.2023.352134.2502

داود مافی غلامی؛ ابوالفضل جعفری


تحلیل و بررسی شبکة همکاری مدیریت محیط ‌زیست به‌منظور توسعة گردشگری در جزیرة قشم

صفحه 138-148

10.22059/jne.2022.331456.2302

اردشیر شایسته؛ محسن دهقانی؛ سید مهدی جبارزاده؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ لعبت تقوی


ظرفیت‌سنجی اقلیمی ناحیة ساحلی استان سیستان و بلوچستان برای توسعة مزارع بادی

صفحه 149-166

10.22059/jne.2023.352699.2509

محمد برهانی؛ افشین دانه کار؛ مظاهر معین الدینی


تعیین غلظت ترکیبات شبه‌استروژنی در مصب رودخانه‌های سواحل ایرانی دریای خزر با استفاده از روش خوشه‌بندی و آنالیز مؤلفه‌های اصلی

صفحه 167-183

10.22059/jne.2022.347542.2462

ساحل پاکزادتوچایی؛ علی کاظمی؛ فاطمه عین الهی پیر


ارزیابی میزان ذخیرۀ کربن آبی در جنگل‌های مانگرو استان بوشهر (نایبند و مل‌گنزه)

صفحه 184-197

10.22059/jne.2023.351769.2495

محمدعلی حمزه


ارزیابی، نقشه‌سازی و کمی‌سازی ارزش اجتماعی خدمات اکوسیستم، مطالعة ژئوپارک قشم

صفحه 198-213

10.22059/jne.2023.353857.2517

الهام مهدلو؛ شراره پورابراهیم


تجمع، پراکنش و ارزیابی ریسک اکولوژیک فلزات سنگین در رسوبات، مطالعة موردی: تالاب شادگان

صفحه 214-226

10.22059/jne.2023.349372.2478

محمد کماسی؛ سید مسعود منوری؛ فریبا زمانی هرگلانی؛ شهرام بیک پور


شبیه‌سازی تغییرات کیفی رودخانه در شرایط حذف سد وشمگیر-گرگانرود

صفحه 227-242

10.22059/jne.2023.352315.2506

جواد معصومی فر؛ مهدی یاسی؛ جواد فرهودی


شناسایی و تعیین گسترۀ اثر مخاطرات محیطی بر کاربری‌های موجود در منطقة ساحلی استان سیستان و بلوچستان

صفحه 243-256

10.22059/jne.2023.353775.2515

مریم یعقوب زاده؛ منیر حقیقت؛ فاطمه کردی؛ مجید مشهدی رفیعی


ارزیابی عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی منتخب، با استفاده از چارچوب جامع در منطقة 4 آمایشی ایران

صفحه 257-274

10.22059/jne.2023.353709.2513

مهرداد کاشف؛ نغمه مبرقعی دینان؛ حسن اسماعیل زاده