ارزش‌گذاری خدمات و خسارت‌های ناشی از برداشت بی‌رویة میگو در راستای بهینه‌سازی آن در استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد کشاورزی و صنایع غذایی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

3 گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اکوسیستم متنوع دریا، شکل­ گیری و جریان مستمر تولیدات و خدمات را برای انسان فراهم کرده است، همچنین اثرات آن در حیات اقتصادی کشورها نقش‌ به‌سزایی دارد. برای ارزش‌گذاری این خدمات شناخت فواید و انتخاب تولیدات قابل ارزش‌گذاری ضرورت دارد. ارزش خدمات اکوسیستمی میگوی دریایی با روش‌های ارزش‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ­ها (به تعداد 70 نفر) از بین ذینفعان انتخاب و در دو گروه ذیفعان محیط ­زیست و افراد مرتبط با صید گروه‌بندی شدند و با ابزار پرسشنامه نظرات آن‌ها در مورد ارزش‌های محیط ­زیستی و اقتصادی میگو اخذ گردید. از تکنیک‌های ارزش‌گذاری مانند ارزش‌گذاری مشروط و انتقال منافع استفاده و برای سال 1400 برآوردها انجام شد. نتایج نشان داد که، ارزش وجودی میگوی موزی (Penaeus merguiensis) دریایی به‌طور متوسط 9/38 درصد قیمت بازاری (یک میلیون ­ریال) آن به‌دست آمد. ارزش میراثی این گونة کفزی برای هر نفر حداقل حدود 5/2 میلیون ­ریال و ارزش سایر گونه‌های همراه صید حدود 1/3 میلیون ریال برآورد شد. وجود خسارت به منابع دریایی با روش فعلی صید با برداشت بیش از حد و صید سایر گونه‌های غیر­هدف بیش از 140 میلیون دلار محاسبه شد. متوسط ارزش فرهنگی این گونه برای هر نفر حداقل 472 هزار ­ریال تعیین شد. بررسی ارزش کلی خدمات اکوسیستمی و تولیدات میگوی دریایی در سال 1400، بیش از 53 میلیون­دلار برآورد شد و نسبت هزینه به خسارت وارده در این فعالیت اقتصادی بیش از 3/2 برابر ارزش‌های تعیین شده محاسبه شد. بنابراین تغییر روش برداشت و حذف ترال کف، توصیة کاربردی در این حرفه است.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Valuation of the services and damages caused by overfishing of shrimp to optimize it in Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Soltani Ghaleh 1
  • Yaghoub Zaraat Kish 2
  • Zahra Abedi 3

1 Department of Natural Resource and Environment, science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Agricultural Economics and Food Industry, Faculty of Agricultural Sciences and Food Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran

3 Department of Environmental Management, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The diverse ecosystem of the Sea has brought about the formation and continuous flow of products and services for people beings and its effects on the economic life of countries have valuable roles. To evaluate these services, it is necessary to identify the benefits and select the appropriate product. Valuation of shrimp ecosystem services was done by evaluation methods. Samples (70-person from stockholders) are select in two groups of Eco-Friendly and fishers and their opinions on shrimp’s value ​​were collected using a questionnaire. Contingent valuation and Benefit Transfer Method were calculated in 1400. The results showed the existence value of banana’s shrimp (Penaeus merguiensis) was obtained as 9.38% of its market price (one million Rials).The bequest value of this benthic species was estimated to be at least 2.5 million Rials per person and the value of other species associated with fishing was estimated to be about 1.3 million Rials. Damage to marine resources was estimated at more than $ 140 million by overfishing and other non-target species (by-catch). Assessing the total value of ecosystem services and shrimp productions in 1400, more than $ 53 million was obtained and the damages of this economic activity are estimated to be more than 2.3 times the calculated values. Therefore, changing harvest and trawl methods are applied suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penaeus merguiensis
  • Contingent Valuation
  • Willingness to Pay
  • Environmental Damages
Abbaspour, M., Abedi, Z., Ahmadian, M., Zafari, F., 2008. Economic Valuation of Market Functions of Environmental Resources of the Arjan-Parishan Lake with Emphasis on Aquatic Species. Journal of Environmental Science and Technology 15(1), 75-89. (In Persian)
Ahmadian, M., 2019. Econimics of Non-Market Goods. The Samt. Tehran. 18 p. (In Persian)
Castro, P., Huber, M., 2013. Marine biology. McGraw Hill Education. New York. pp: 140-286.
Cherry, T., Kroll, S., Shorgren, J., 2007 .Environmental Economics, Experimental Methods. Routledge. 512 p.
Custodio, M., Villasante, S., Calado, R., Lillebø, A., 2020. Valuation of Ecosystem Services to Promote Sustainable Aquaculture Practices. Reviews in Aquaculture 12(1), 392-405.
Dehghani, F., Parvin. S, Afshin. K., 2010. Recreational Valuation of Mangrove Forests in the Hara Protected Area by Travel Cost Method (TCM). Journal of Wood and Forest Science and Technology Research 17(1), 33-50. (In Persian)
ÉcoRessources Consultants., 2021 .Environment Available from https://www.canada.ca/en/environment -climate-change/socio-economic-importance-polar-bears.html (Accessed on 19 June 2021).
Fakher, H.A., Abedi, Z., Shaygani, B., 2018. Investigating the Relationship between Trade and Financial Openness with Ecological Footprint. Economic Modelling 11(4), 49-67. (In Persian)
Fakher, H.A., Panahi, M., Emami, K., Peykarjou, K., Zeraatkish, S.Y., 2021. New Insights into Development of an Environmental – Economic Model Based on a Composite Environmental Quality Index: A Comparative Analysis of Economic Growth and Environmental Quality Trend. Environmental Energy and Economic Research 5(3), 1-24.
Grafton, R, Q., Adamowicz, W., Nelson, H., Renzetti, S., 2004. Economics of the Environment and Natural Resource. Blackwell. 503 p.
Iran Fisheries Organization, 2019. Statistical Yearbook 1397-1392. Deputy of Planning and Resource Management-Budget Planning Office-Planning and Statistics Department of Iran Fisheries Organization. Tehran. 64 p. (In Persian)
Islam, N., Jorgensen, S., 2018. Environmental Management of Marine Ecosystems.  CRC press. Tylor and Francis group. 178 p.
Karimzadegan, H., 2013. Environmental Economics and Valuation of Natural Resources. Islamic Azad University. Lahijan. 292 p. (In Persian)
Liu, Y., Wang, W., Ou, C., Yuan, J., Wang, A., Jiang, H., Sun, R., 2010. Valuation of Shrimp Ecosystem Service- a Case Study in Leiuzhou City. China. International Journal of Sustainable Development and Word Ecology 17(3), 217-224.
Merdle, S., Pascoe, S., Herrero, I., 2004 .Management Objective Importance in Fisheries: an Evaluation Using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Environmental Management 33(1), 1-11.
Niamimandi, N., Dehghani, R., Daryanbard, R., 2019. Evaluation of Biodiversity Indicators and Distribution of Aquatic Species in the Trawl in the Sea’s Water of the Hormozgan Province. Journal of Experimental Animal Biology 1(29), 111-122. (In Persian)
Panahi, M., Makhdoom, M., Zahedi, G., 2007. How the Ecological Products and Services of Caspian Forest Resources Can be Valued? Journal of Environmental Sciences 33(42), 17-30. (In Persian)
Paygambary, Y., Qajarji, I., Abbaspour, R. 2016. Investigation of the Effect of Area and Depth on the Composition and Relative Density of Invert. Brats in shrimp catch trawl in the Persian Gulf (the Hormozgan province). Master Thesis-Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources-Faculty of Range and, Watershed Management, Fisheries and Environment. Iran. 95-104. (In Persian)
Perdana, A., Suprijanto, J., Pribadi, R., Collet, C., Bailly, D., 2018. Economic Valuation of Mangrove Ecosystem: Empirical Studies in Timbulsloko Village, Sayung, Demak, Indonesia, IOP Publishing Earth and Environmental Science (139), 1-11.
Shojaie, A., Yarali, N., Mafi, D., Adeli, K., 2021. Valuation of Ecosystem Functions and Services: Dehdez fForest in Iran. Journal of Forest Research 26(5), 358-366.
Tietenberg, T., Lewis, L., 2018. Environmental and Natural Resource Economical. 11th edition. Rutledge. 122 p.