دوره و شماره: دوره 75، شماره 4، آبان 1401، صفحه 539-732 
تعارض انسان و خرس قهوه‌ای در جنوبی‌ترین حد پراکنش آن در ایران (منطقة شکار ممنوع روشن‌کوه، استان فارس)

صفحه 539-550

10.22059/jne.2022.341994.2426

علیرضا محمدی؛ کامران الماسیه


ارزیابی روش‌های یادگیری ماشین در ریزمقیاس نمایی مکانی میانگین سالانة دمای سطح زمین و دمای هوا

صفحه 551-569

10.22059/jne.2022.340875.2416

آزاده عتباتی؛ حامد ادب


ارزیابی آلایندگی فلزات سنگین در ارتباط با عوامل فیزیکوشیمیایی رسوبات گلی در مغزة رسوبی از پلایای گاوخونی

صفحه 570-587

10.22059/jne.2022.339436.2395

حمید رضا پاکزاد؛ مهرداد پسندی؛ محمد نعمتی ورنوسفادرانی؛ فرشته خدابنده‌لو


پهنه‌بندی پراکنش گاز متان از لندفیل حلقه‌دره با استفاده از رویکرد تلفیقی مدل IPCC و AERMOD

صفحه 588-599

10.22059/jne.2022.334702.2341

احسان محمدحسنی؛ مظاهر معین الدینی؛ رضا رفیعی


بررسی وجود رابطة نامتقارن بین توسعة مالی و منابع طبیعی در اقتصاد ایران

صفحه 600-612

10.22059/jne.2022.333011.2322

فاطمه هواس بیگی؛ علی سایه میری؛ علی مریدیان


بررسی روند تغییر پوشش‌گیاهی در فلات مرکزی ایران به کمک سری‌های زمانی ماهواره‌ای بین سال های 2002 -2018

صفحه 613-627

10.22059/jne.2022.340325.2409

مریم ذوالفقاری؛ بهزاد رایگانی؛ باقر نظامی بلوچی؛ حمید گشتاسب؛ علی جهانی


نقش سرمایة اجتماعی بر رفتار حفاظت از مرتع در میان دامداران منطقة سارال در استان کردستان

صفحه 628-641

10.22059/jne.2022.343797.2438

مسلم سواری


استفاده از روش هموارسازی هسته‌ای در بررسی ترجیح زیستگاهی سیاه‌ماهی بین‌النهرین (Valenciennes, 1842) Capoeta damascina در رودخانة سیروان

صفحه 642-651

10.22059/jne.2022.346993.2461

عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر


ارزیابی هضم مشترک و پیش‌تیمار بر تخریب‌پذیری زیستی سوبسترای لیگنوسلولزی و تولید متان در راکتورهای مزوفیلیک ناپیوسته

صفحه 652-666

10.22059/jne.2022.333931.2332

ترحم مصری گندشمین؛ منصور احمدی پیرلو؛ غلامحسین شاه قلی؛ امیرحمزه فرج الهی


تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر انتشار دی‌اکسید کربن: رهیافت گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)

صفحه 667-681

10.22059/jne.2022.340270.2407

محبوبه جعفری


سنجش تعادل‌ و توازن‌های منطقه ای با به‌کارگیری ارزش خدمات اکوسیستمی و پایش فضایی مراکز گراویتی

صفحه 682-701

10.22059/jne.2022.343760.2439

مصطفی کشتکار؛ نغمه مبرقعی دینان؛ رومینا سیاح نیا؛ زهرا اسدالهی


بررسی میزان فلزات سنگین در نمونه‌های خاک قبل از کشت و بعد از برداشت برنج در استان مازندران؛ مطالعة شاخص‌های پتانسیل ریسک اکولوژیک و آلودگی یکپارچه

صفحه 702-715

10.22059/jne.2022.340866.2415

محبوبه نوذری؛ عباس اسماعیلی ساری؛ علی ماشینچیان مرادی؛ نادر بهرامی فر؛ لعبت تقوی


بررسی حضور و تعیین رژیم غذایی شنگ (Lutra lutra) در ناحیة مصبی رودخانه‌های شرق استان گیلان: پل رود، خشک‌رود و آچارود

صفحه 716-732

10.22059/jne.2022.341273.2420

سعید اسحق نیموری؛ سعید نادری؛ علیرضا میرزاجانی