دوره و شماره: دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 735-983 
10. ارزیابی و پهنه بندی خطر زیست محیطی فلزات سنگین خاک با استفاده از شاخص‏های آلودگی در اراضی زراعی جنوب تهران

صفحه 757-868

یوسف رضا باقری؛ فاطمه مسکینی ویشکایی؛ زهرا محمداسماعیل؛ سعید سعادت؛ حامد رضایی


16. مدل‌سازی فضایی انتشار آلاینده‌های هوا از منابع متحرک در کلان‌شهر کرج

صفحه 935-947

مظاهر معین الدینی؛ محمدصالح علی طالشی؛ رخساره عظیمی یانچشمه


18. ارزیابی توان کاربری اراضی شهری با استفاده از روش DEMATEL-ANPFUZZY

صفحه 971-983

الهام یوسفی روبیات؛ اسماعیل صالحی؛ فاطمه قسامی