بررسی رفتار آبشویی وابسته به pH مس،روی، آهن و منگنز از لجن فاضلاب شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 استادیار گروه علوم خاک، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

لجن فاضلاب شهری از پسماندهای زائدی است که در مراکز تصفیۀ فاضلاب بر جای می­ماند. این مادۀ زائد حاوی فلزات سنگین نظیر مس، روی، آهن و منگنز است که جزء آلاینده­های پر خطر محیطی محسوب می­شوند. از این رو در حین استفاده و یا دفن کردن این ماده در محیط­های مختلف باید به سرنوشت آلاینده­های موجود در آن توجه خاصی داشت. به­منظور بررسی سطح خطر مواد زائد، آزمایش­های مختلفی از جمله تعیین غلظت کل و جزء­بندی کردن فلزات سنگین مورد استفاده قرار می­گیرد، اما تحقیقات مختلف نشان داده است که این رویه­ها پاسخ مناسبی به سطح خطر مواد زائد ارائه نمی­دهد. در میان عوامل مختلف مؤثر بر مقدار آزادسازی و رفتار آبشویی فلزات، pH محلول آبشویی مهم­ترین عامل به شمار می­آید. هدف اصلی این مطالعه بررسی رفتار شستشوپذیری مس، روی، آهن و منگنز از لجن فاضلاب شهری تولید شده در تصفیه خانۀ فاضلاب سرکان بود. تغییرات pH پس از 48 ساعت زمان تعادل، به خوبی ظرفیت­بافری لجن فاضلاب مورد مطالعه را نشان داد. رفتارهای انحلال پذیری برای مس، روی، آهن و منگنز به دست آمد که برای پیش­بینی چگونگی آبشویی این فلزات در شرایط مختلف محیطی بسیار مفید است. همچنین در این رفتارها خاصیت آمفوتریک برای رفتار آبشویی مس و روی مشاهده گردید و عنصر منگنز بعد از 3=pH، تغییر بسیار کمی در رفتار آبشویی و میزان انحلال پذیری از خود بروز داد. از طرفی نتایج نشان داد که میزان آبشویی مس و روی به علت pH طبیعی خود لجن فاضلاب محدود است و اگر در شرایط اسیدی و یا قلیایی قرار نگیرد مشکل خاصی را ایجاد نمی­کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PH-dependent leaching behavior of copper, zinc, iron and manganese from municipal sewage sludge

نویسندگان [English]

  • ahmad akhavan 1
  • Zahra Kolahchi 2
1 buali sina university
2 faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

Municipal sewage sludge (MSS) is waste material which remains in waste water treatment plants. This waste residue contains heavy metals such as copper, zinc, iron and manganese, which are considered to Hazardous environmental pollutants. Hence, during the use or disposal of this material in the environment should pay special attention to the fate of contaminants in it. Several experiments to evaluate the risk of waste, including determination of total concentration and heavy metals partition are used. However, numerous studies have shown that this procedures does not provide an appropriate response to the risk level of waste materials. Among the various factors affecting the release and leaching behavior of metals leaching solution pH is considered to the most important factor. The main goal of this research is to obtain an overview of the leachability of MSS produced in a waste water treatment plant of Serkan. PH changes after 48 hours of equilibrium, as well as indicated the buffering capacity of the sludge. The Solubility behavior for copper, zinc, iron and manganese were obtained which are very useful to predicting the leaching behavior in different scenarious. Also, the amphoteric behavior was observed for Cu and Zn. The interesting point was observed for Mn, because after pH 3 Changes in leaching behavior and solubility of Mn was very low. Furthermore, the results showed that the leaching of copper and zinc from sludge is limited due to its natural pH and if the condition is not acidic or alkaline it is not creating any problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipal sewage sludge
  • PH-dependent leaching behavior
  • Heavy metals