ارزیابی توان کاربری اراضی شهری با استفاده از روش DEMATEL-ANPFUZZY

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشگاه تهران

3 دکتری آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور

چکیده

فرض‌های نادرست در روش‌های ارزیابی موجود مانند مستقل در نظر گرفتن عوامل و ورودی‌های دقیق همواره  باعث ایجاد خطا در نتایج نهایی ارزیابی کاربری زمین شده است. ازاین‌رو، در این مقاله برای بالا بردن دقت و نزدیک‌تر به واقعیت شدن نتایج از دو روش فازی برای واردکردن عدم قطعیت و استانداردسازی و دیمتل-تحلیل شبکه برای از بین بردن مشکل استقلال عوامل و دیدن بازخوردها و تعاملات میان عوامل مؤثر در ارزیابی توان شهری حوضۀ آبخیز بیرجند بر اساس 14 زیر عامل، که در 2 دستۀ اصلی محیط‌زیستی و عوامل زیربنایی قرار می‌گیرند، استفاده شده است. هر عامل فازی سازی و توسط دیمتل-فرایند تحلیل شبکه وزن آن مشخص گردید و  نقشۀ کاربری حفاظت به‌عنوان لایۀ ممنوعیت حذف شد و با استفاده از ترکیب وزنی خطی نقشۀ نهایی ارزیابی توان شهری تهیه گردید که بر طبق آن پتانسیل هر پیکسل برای ایجاد کاربری شهری در منطقۀ موردمطالعه مشخص گردید. در نهایت بر اساس این روش مشخص شد که 85/1، 10، 15/65  و 23 درصد از منطقۀ موردمطالعه به ترتیب دارای توان خوب­، متوسط­، کم و فاقد توان برای ایجاد کاربری شهری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban land use Evaluation Using DEMATEL-ANPFUZZY Technique

نویسندگان [English]

  • elham yusefi 1
  • g g 2
  • fateme ghassami 3
1 teacher of birjand university
2 g
3 jiroft university
چکیده [English]

Incorrect assumptions in the available valuation of techniques, such as don’t consider to factors influencing and input not correct, that cause errors in the final results of the land use evaluation. Therefore, to enhance the accuracy and closer reality results from the two procedure for entering uncertainties and standardization, and DEMATEL-ANP to eliminate the problem of independence parameters, also to see the feedback and interaction among the factors used in the evaluation. In this study it was to evaluate the urban land use evaluation of Birjand's Watershed and to study the use of the DEMATEL-ANPFUZZY Technique. This assessment is based on 14 sub-factors, studied in two main classes of environmental and infrastructure factor. Then each factor was fuzzy and weighted by DEMATEL-ANP. Then protection map as a layer of banning was deleted and The final map was prepared for urban evaluation of Birjand basin using weighted linear combination method, according to each pixels was found potential for made urban land use. According to this method, it was revealed that 85/1%, 10%, 15/65%, and 23 % of the study area has a high, medium, low and unable capability to make the urban land use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban land use evaluation
  • DEMATEL-ANP
  • Fuzzy
  • protection
  • Birjand's Watershed