دوره و شماره: دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 481-734 
3. برآورد میزان غلظت کادمیوم خاک با استفاده از مدل‌های ANN و ANFIS

صفحه 509-523

احمد بازوبندی؛ صمد امامقلی زاده؛ هادی قربانی؛ تورج افشاری بدرلو


8. تعیین طبقه‌بندی کیفی آب‌ بر اساس حداقل پارامترهای کیفی (مطالعۀ موردی: رودخانۀ کارون)

صفحه 583-595

دنیا دزفولی؛ سید محمد حسینی موغاری؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی نژاد


9. بررسی تأثیر مواد هومیکی در شکل‌های شیمیایی کادمیم در خاک منطقۀ دفن زبالۀ ارومیه

صفحه 597-608

بهنام دولتی؛ محمدمهدی شیخ الاسلامی آل آقا؛ حسین پیرخراطی؛ خلیل فرهادی


11. منشأیابی آلودگی فلزات سنگین خاک‌های مجاور صنایع فولاد کرمان

صفحه 627-641

ندا سیستانی؛ مظاهر معین الدینی؛ محمدصالح علی طالشی؛ نعمت اله خراسانی؛ امیرحسین حمیدیان؛ رخساره عظیمی یانچشمه


16. ارزیابی میزان آلودگی جیوه در رسوبات بین جزرومدی خوریات ماهشهر

صفحه 699-708

هدی موری بازفتی؛ علیرضا صفاهیه؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ کمال غانمی