برآورد ارزش اقتصادی کارکردها و خدمات تفریحی پارک ناهارخوران با استفاده از روش آزمون انتخاب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناسی ارشد- گروه اقتصاد کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مطالعه به منظور برآورد ارزش اقتصادی کارکردها و خدمات پارک ناهارخوران از روش آزمون انتخاب و برای برآورد پارامترهای آن از الگوهای لاجیت شرطی و لاجیت با پارامترهای تصادفی استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 339 پرسشنامه و مصاحبة حضوری از گردشگران پارک ناهارخوران جمع­آوری گردید. نتایج مطالعه نشان داد که ویژگی کمک به پایداری جنگل مهم­ترین ویژگی از دید گردشگران است. تمایل به پرداخت نهایی برای ویژگی­های کمک به پایداری جنگل، بهداشت محیط رودخانه، کاهش آلودگی صوتی و امکانات رفاهی به ترتیب برابر 3567، 2219، 1145 و 2311 ریال به ازای هر بازدید محاسبه شد. متغیرهای سن و بومی­بودن نیز باعث افزایش میزان تمایل به پرداخت گردشگران شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Economic Value of Recreational Services of Naharkhoran Park Using Choice Experiment Method

نویسندگان [English]

  • ; ; 1
  • ' ' 2
  • j j 3
  • u u 4
1 ;
2 '
3 j
4 u
چکیده [English]

In this study to evaluate of Economic Value of Functions and Services in Naharkhoran Park use the choice experiment method and to estimate their parameters the conditional logit model and random parameters logit model have been used. Information required were collected by 339 completing questionnaires and interviewing from Naharkhoran Park’s tourists. The results showed that the most important attribute in the view of tourists is contributing to forest sustainability. The tourists’s willing to pay for attributes to forest sustainability, environmental health of the river, tourism facilities and reducing noise pollution respectively is 3567, 2219, 1145 and 2311 Rials per visit. Also age and native variables due to increase tourists’s willing to pay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choice Experiment
  • Conditional Logit
  • random parameters logit
  • Ecotourism
  • Naharkhoran Park