ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر جریان زیست محیطی رودخانه با استفاده از شاخص های هیدرولوژیکی مطالعه موردی: رودخانه ی کردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه تهران

چکیده

کشور ما با توجه به قرار گرفتن در عرضهای جغرافیایی پایین از اثرات ناشی از پدیده تغییر اقلیم مصون نبوده و بیشترین تبعات منفی این پدیده را متحمل خواهد شد. از اینرو لازم است که تاثیر این پدیده به ویژه در پیکره های آبی کشور به عنوان آسیب پذیر ترین بخش، از جنبه‌های مختلف محیط زیستی مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف اصلی در این مطالعه بررسی اثر پدیده تغییر اقلیم بر روی تغییرات رژیم هیدرولوژیکی یکی از سیستم‌های آبی جنوب البرز (رودخانه کردان) و ارزیابی اثرات محیط زیستی آن می باشد. بدین منظور ابتدا چشم انداز تغییرات متغیرهای اقلیمی در منطقه با استفاده از خروجی های مدل عمومی جو HadCM3 و سناریوهای انتشار A2 و B1استخراج شد و سپس به منظور بررسی تاثیر این تغییرات بر جریان رودخانه از مدل‌ مفهومی SWAT (Soil and Water Assesemnt Tool) استفاده گردید. در نهایت چگونگی تغییرات در مشخصات رژیم‌های هیدرولوژیک رودخانه مانند: مقادیر جریان‌های کم و پرآبی، زمان وقوع، فراوانی، تداوم (توسط میانگین متحرک حداقل و حداکثر (و نرخ تغییرات در آن‌ها، با استفاده از مدل IHA (Indicators of Hydrologic Alteration) مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده در سناریو A2 متوسط دبی رودخانه از 31/3 مترمکعب بر ثانیه طی 100 سال آتی به 66/2 مترمکعب بر ثانیه و در سناریو B1 به 86/2 مترمکعب بر ثانیه خواهد رسید. علاوه بر این در اثر تغییر اقلیم زمان وقوع جریان‌های حداکثر نیز تغییر خواهد کرد. این پدیده مطلوبیت زیستگاه را تحت تاثیر قرار داده و زیست گونه را به خطر خواهد انداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact assessment of climate change on environmental flows by using hydrological indicators Case study: Kordan River

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Morid 1
  • Soheil Eagderi 3

1

2

3

چکیده [English]

Our country is located in a geographical position where exposure to climate changes effects. Therefore it is necessary to assess its influence on water resources. Because this part of ecosystem is the first section that will be unaffected by climate change. The main purpose of this study is assessment of climate change impacts on environmental flows by using hydrological indicators in Krdan River. In this regard, at first, the future climate change in the region was projected by using HadCM3 general circulation model in three 30-year periods 2011-2040, 2041-2070 and 2071-2099 considering A2 and B1 scenarios. Afterward, Kordan streamflow was simulated by SWAT model for baseline period (1985-2010) and future. Finally, indicators of the hydrologic regime including magnitude, duration, timing, and frequency of extreme flows were analyzed. Following, IHA(Indicators of Hydrologic Alteration) Results showed a reduction for discharge. Under A2 scenario, discharge decreased from 3.31 (m3/sec) to 2.66 (m3/sec). Under B1 scenario the reduction was up to 2.86 (m3/sec) for 100 years later. In addition to reduction of discharge, the occurrence time of maximum and minimum flows will change, too. This phenomenon will change the habitat suitability and make some risks for aquatics life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Climate Change"
  • " SWAT"
  • "IHA"
  • " HadCM3"