ارزیابی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی(Gazella subgutturosa) در منطقه حفاظت شده هفتاد قله استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد محیط زیست

2 استاد دانشگاه آزاد اراک و علوم تحقیقات تهران

3 استاد دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
آهوی ایرانی(Gazella subgutturosa)، با وضعیت حفاظتی آسیب پذیرVU ،گونه ای از گاوسانان ساکن مناطق دشتی و استپی ایران است که جمعیت آن در دهه های اخیر کاهش چشمگیری یافته است. منطقه حفاظت شده هفتادقله ازجمله زیستگاه‌های این گونه در گذشته محسوب می‌شده که در حال حاضر در داخل منطقه منقرض شده است. به منظور معرفی مجدد این گونه به منطقه حفاظت شده هفتادقله آگاهی از زیستگاه های مطلوب در سطح منطقه ضروری است، از این رو در این پژوهش با استفاده از دو رویکرد مکسنت و رگرسیون لوجستیک و داده های مربوط به گذشته(سال 1354)، مدل مطلوبیت زیستگاه آهو در منطقه حفاظت شده هفتادقله در گذشته تهیه و با توجه به شرایط فعلی متغیر های زیست محیطی به زمان حال(سال 1392) تعمیم داده شد. از جمله فاکتورهای مورد بررسی، ارتفاع از سطح دریا، شیب، منابع آب و عوامل انسانی شامل فاصله از روستاها، معادن، مزارع و جاده ها بود که به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده در مدل مطلوبیت زیستگاه مورد استفاده قرار گرفت. میزان بالای سطح زیر منحنی (بالاتر از 80%) در هر دو رویکرد نشان دهنده قابلیت بالای مدل ها در تفکیک زیستگاه‌های مطلوب و نا‌مطلوب از یکدیگر بود. نتایج دو رویکرد نشان داد که آهو مناطقی با ارتفاع کم، شیب کم، نزدیک به منابع آبی و دور از جاده ها، مزارع و معادن را ترجیح می-دهد. مقایسه نقشه های مطلوبیت زیستگاه بدست آمده از گذشته و حال منطقه توسط هر دو رویکرد نشان داد که در سال های اخیر طبق رویکرد مکسنت 13% و طبق رویکرد رگرسیون لوجستیک 16%از سطح مناطق مطلوب زیستگاه آهو نسبت به سه دهه گذشته کاسته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Habitat suitability evaluation for Persian Gazelle (Gazella subgutturosa) in Haftad Qolleh Protected Area , Markazi provincein central Iran.

نویسندگان [English]

  • Golnoush hosseini 1
  • Bahman Shams sfandabab 2
  • Afshin Alizadeh shabani 3

1

2

3

چکیده [English]

Abstract
Persian Gazelle (Gazella subgutturosa) with conservation status of vulnerable (VU) is one of Bovidae species living in plain and steppe regions of Iran and its population has declined dramatically. Haftad Gholleh Protected Area has been considered as one of the suitable habitats for this species for many years. However,its population faced local extinction. In order to re-introduce the species to Haftad Gholleh Protected Area, the current suitability of protected area habitats should be evaluated. Therefore, in this study, the occurrence data for gazelles was extracted by reviewing local reports and interview with experts. These occurrence data was related to the anthropogenic and topographic characteristics of the habitat in the past (30 years ago the last time gazelles were reported from the area), using maxent and logistic regression methods. Then, the developed models were projected to the current status of the protected area to estimate the present situation of suitable habitats for gazelles. Both models indicated high discrimination power with AUC greater than 80 percent. Results of both models, suggested that areas with low elevation, low slope, close to the water sources and away from roads, farms and the mines are suitable for gazelles. Current suitable maps for gazelles indicate a decrease by 13% and 16% in maxent method and logistic regression method, respectively.finally, both models predict seven percent of the protected area as suitable for gazelles. These areas are of great priority in any attempt for reintroduction of gazelles to Haftad Gholleh Protected Area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gazelle (Gazella subgutturosa)
  • Haftad Gholleh Protected Area
  • Habitat Suitability
  • MaxEnt
  • Logistic regression