بررسی رفتار سینتیکی جذب یون سرب از محلول های آبی با استفاده از برگ درخت کنار زغالی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوشهر

2 دانشجو

3 مسیول آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

چکیده

یکی از مهمترین مشکلات دنیای امروز، آلودگی محیط زیست به فلزات سمی و خطرناک می باشد. این فلزات درون محیط تجزیه نمی شوند و می توانند برای بسیاری از گونه های جانوری خطرناک باشند.  بنابراین حذف این فلزات از آب و فاضلاب بسیار مهم است. برای جداسازی فلزات سنگین روش های مختلف فیزیکی و شیمیایی وجود دارد. در این تحقیق برای جداسازی یون فلز سرب از محلول آبی از برگ خشک زغالی شده و پودر شده درخت کنار استفاده گردید و اثر پارامترهای مختلفی در جذب یون فلز سرب نظیر pH اولیه محلول، مقدار بیوجاذب استفاده شده، زمان تماس، سرعت اختلاط و غلظت یون سرب در دمای محیط بررسی گردید. بهترین شرایط آزمایش برای بازیابی و حذف یون سرب شامل  pH اولیه 9، مقدار جاذب  g/L 5 ، سرعت اختلاط rpm ،100 غلظت یون سرب ppm 20 و زمان تماس 80 دقیقه بود که در شرایط ذکر شده بازدهی حذف یون سرب به وسیله جاذب ذکر شده 78/98 % بدست آمد. به منظور بررسی رفتار سینتیکی جاذب، داده های جذب سطحی حاصل از آزمایش با مدل های سینتیکی شبه مرتبه اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به نتایج به دست آمده مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم توانایی بیشتری برای توصیف داده ها داشت. بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده، در بازیابی و حذف یون سرب از محلول های آبی این جاذب مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kinetic behavior study of Pb (II) ions adsorption from aqueous solution using lotus leaves as dry coal

چکیده [English]

  Nowadays, heavy metals have become one of the most important problems in the environmental pollution. Heavy metals are non-degradable in the environment and can be harmful to a variety of living species. For this purpose, the removal of these metals from waters and wastewaters is very important. Various physical and chemical methods are for removing heavy metals. In this study, lotus leaves in the form of dry coal and powder was used to remove Pb ions from aqueous solution. To do so, effect of different parameters such as initial pH of solution, concentration of adsorbent, contact time, agitation speed and the concentration of Pb ions were studied in ambient temperature. The results showed the best efficiency to adsorb of Pb ions by this adsorbent is determined 98.78 % obtaining at pH, the concentration of adsorbent, agitation speed, initial concentration of Pb ion and contact time 9, 5 g/lit, 100 rpm, 20 ppm and 130 min, respectively. To study the kinetic behavior of adsorbent, two equations such as first order and second order pseudo kinematic models were used and results showed that second order pseudo kinematic model had more ability to describe the experimental data. According to the results, we can say that this adsorbent is proper to remove Pb ions from aqueous solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioadsorbent
  • Lotus
  • biosorption
  • Aqueous solution
  • Lead ion