نقش ارتفاع در تنوع گونه ای تیره قوشیان (Accipitridae) در استان های خراسان (پرندگان: شاهین سانان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد / گروه ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار / گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

ایران کشوری با تنوع زیستی قابل توجه در محل تلاقی سه منطقه جانوری پالئارکتیک، اورینتال و اتیوپیَن قرار دارد. تیره قوشیان (Accipitridae) در ایران بین پرندگان شکاری روزفعال به جهت وضعیت حفاظتی خطرناک برخی گونه هایش دارای اهمیت فراوان و خاص است. در این پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده بیش از یک قرن (2013-1886) سعی شده است تنوع زیستی تیره قوشیان در ارتفاعات مختلف استان های خراسان بررسی شود. به این منظور داده ها در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مدیریت و تحلیل شد و سپس شاخص های تنوعِ سیمپسون و شانون – وینر، و یکنواختی سیمپسون، اسمیت - ویلسون و کامارگو و رِیرفَکشن محاسبه و مقایسه شد. نتایج نشان داد هرچند فراوانی گونه ها در ارتفاعات پایین (233 تا 1800 متر) بیشتر است، اما تنوع گونه ای در طبقات ارتفاعی میانی(1000 تا 1400 متر) و سپس بالا بیشتر است و یکنواختی نیز در ارتفاعات بیش از 1800 متر بیشتر است. طبقه ارتفاعی ترجیحی برای هر گونه نیز به تفکیک ارائه و مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Elevation on Species Diversity of Accipitridae family in Khorasan Provinces (Birds: Falconiformes)

نویسندگان [English]

  • Hamed Bidel 1
  • Mansour Aliabadian 2

1 M.Sc. / Department of Environmental Science, Faculty of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor / Department of Biology, Faculty of Sciences, Feredowsi University, Mashad, Iran

چکیده [English]

Iran with a considerable diversity placed across three faunal realms, Palearctic, Oriental and Ethiopian. The family of Accipitridae due to their conservation status has got a crucial state within other families of diurnal Birds of prey. In this study using more than one century occurrence data (1886-2013) the diversity pattern of Accipitridae family has been evaluated in different altitude of Khorasan provinces. the data has been managed and analyzed in a GIS, then diversity indexes including Simpson's index, Shannon-wiener function, Simpson’s Measure of Evenness, Smith and Wilson’s Index of Evenness and Camargo’s Index of Evenness and Rarefaction Method have been evaluated and comprised by Ecological Methodology software. Results showed although, the frequency of species in low altitudes (233-1800m) were high, the species diversity were high in median (1000-1400) and then high altitude areas, and evenness were high in high altitude (1800-3305). The preferred altitude class for each species have also been determined and compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accipitridae
  • GIS
  • species diversity
  • Elevation
  • Khorasan