مدل‌سازی ترجیحات بیان شده: مطالعه موردی تالاب شادگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده آمار

چکیده

یکی از جنبه‌های مهم مدیریت تالاب‌ها در اختیار داشتن ارزش اقتصادی جنبه‌های مختلف آنهاست که نشان‌دهنده میزان اهمیت مواهب طبیعی برای ساکنان یک منطقه یا کشور است. بطور کلی خدمات تالاب‌ها به دو دسته خدمات استفاده‌ای و غیراستفاده‌ای تقسیم می‌شوند. مطالعه حاضر کوشید تا ارزش خدمات یا منافع غیراستفاده‌ای تالاب شادگان را از طریق مدلسازی ترجیحات بیان شده و تمایل به پرداخت افراد محاسبه و در اختیار سیاست‌گذاران و جامعه قرار دهد. در این راستا، با استفاده از روش تجربه انتخاب، ارزش اقتصادی خدمات غیراستفاده‌ای تالاب بین‌المللی شادگان برآورد شد. بنابراین، با طراحی و اجرای تجربه انتخاب و تکمیل 120 پرسشنامه در شهرهای اهواز و آبادان، الگوی لاجیت مرکب با ضرایب تصادفی برآورد و مقادیر تمایل به پرداخت نهایی برای ویژگی‌های تالاب شامل حفظ تنوع زیستی، عملکرد اکولوژیک و آموزشی و چشم‌انداز شادی‌بخش برآورد گردید. سپس اعداد بدست آمده به کل جامعه‌ی برخوردار از این مواهب تعمیم داده شد. نتایج نشان داد که تمامی متغیرهای الگو (شامل ویژگی‌های تالاب و متغیر قیمت) در سطح اطمینان 95 درصد به لحاظ آماری معنی‌دار و دارای علامت مورد انتظار هستند. برآورد تمایل نهایی به پرداخت برای خدمات غیراستفاده‌ای حاکی از آن بود که ارزش ریالی بهبود وضعیت کیفی هر یک از ویژگی‌های تالاب برای افراد غیرساکن که قصد بازدید تالاب را در آینده ندارند، قابل توجه است. محاسبات نشان داد که ارزش خدمات غیراستفاده‌ای تالاب شادگان برابر 4.303.395.852.380.952 ریال است. بنابراین، با افزودن این ارزش به تولید ناخالص داخلی استان خوزستان، سهم ارزش خدمات غیراستفاده‌ای تالاب شادگان بیش از 2 درصد محاسبه گردید. اعداد بدست آمده نشان از اهمیت این تالاب برای جامعه و نیز مستعد بودن شرایط برای همراهی با سیاست‌های حفاظت از آن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stated Preferences Modeling: The Case of the Shadegan Wetland

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Montazer-Hojat 1

1 Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz

2

چکیده [English]

One of the important aspects of the management of wetlands in possession of various aspects of their economic value, which indicates the importance of natural resources for the residents of a region or country. In general, wetlands benefits are divided into two categories of use and non-use. This study sought nonuse value of the wetland through modeling preferences and willingness to pay is calculated and put at the disposal of policy makers and society. In this regard, using the choice experiment, the nonuse value of Shadegan wetlands was estimated. Therefore, the design and implementation of the choice experiment and completing 120 questionnaires in Ahvaz and Abadan, combined with a random coefficient logit model estimate values for wetland features include biodiversity, ecological function, educational services and natural scenary were estimated. The values obtained were extended to the whole society the enjoyment of these blessings. The results showed that all variables of the model (including wetland features and price) statistically significant at 95 percent and have expected signs. The estimated marginal willingness to pay for nonuse benefits suggest that the value of the improve the quality of each wetland features for people who wish to visit wetlands in the future is not significant. Calculations showed that the value of wetland benefits is equal to 4,303,395,852,380,952 Rials. So, by adding this value to the province's gross domestic product, the share of the wetland benefits is more than 2 percent. The numbers showed the importance of wetlands for society as well as the susceptibility of the conditions to comply with its conservation policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic valuation
  • Mixed logit
  • Shadegan wetland. Choice experiment
  • Non-sue value