ارزیابی میزان آلودگی جیوه در رسوبات بین جزرومدی خوریات ماهشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدۀ علوم دریایی، دانشگاۀ علوم وفنون دریایی خرمشهر

2 گروه شیمی دریا، دانشکدۀ علوم دریایی، دانشگاۀ علوم وفنون دریایی خرمشهر

چکیده

فلزات سنگین به خصوص جیوه به علت سمیت، پایداری و اثرگذاری بر روی موجودات آبزی از نظر سلامت عمومی حائز توجه و اهمیت هستند. در این مطالعه به منظور بررسی غلظت جیوه در رسوبات بین جزر ومدی خوریات ماهشهر در استان خوزستان، 8 ایستگاه انتخاب و از هر ایستگاه سه نمونه رسوب برداشت شد. عملیات نمونه­برداری در دی ماه 1394 انجام شد. پس از تجزیه و تحلیل­های آزمایشگاهی، محتوای جیوۀ آنها با استفاده از دستگاه جذب اتمی و به کمک تکنیک بخار سرد سنجیده شد. میانگین غلظت جیوه در رسوبات ایستگاه‏های مورد بررسی در محدودۀ 490- 90 نانوگرم بر گرم قرار داشت. مقادیر بالای جیوه در خور پتروشیمی یافت شد و با افزایش فاصله از این خور به تدریج از میزان آلودگی کاسته می­شد. به طور کلی محاسبۀ فاکتور آلودگی منطقه­ای، آلودگی خیلی شدید را برای اکثر ایستگاه‏ها نشان داد، درحالی که بر طبق فاکتور آلودگی جهانی، میزان آلودگی در حد کم تا متوسط قرار داشت.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of mercury contamination in the sediments of intertidal creeks of Mahshahr

نویسندگان [English]

  • Hoda Mori Bazofti 1
  • Alireza Safahieh 1
  • Seyed Mohamad Bagher Nabavi 1
  • Kamal Ghanemi 2
1 Khorramshahr University of Marine Science and Technology
2 Khorramshahr University of Marine Science and Technology
چکیده [English]

Heavy metals, especially mercury due to its toxicity, persistence and the impact on aquatic organisms is important in terms of public health noteworthy. This study aimed to assess mercury concentrations in surface sediments of estuaries Mahshahr, Khuzestan province, eight stations were selected and three sediment samples were collected from each station. Sampling operations were conducted in January 2016. After laboratory analysis, the content of mercury using cold vapor atomic absorption technique was measured. The average concentration of mercury in sediments of stations studied in the range of 90-490 was nanogram per gram. High levels of mercury were found in petrochemical estuary and with increasing distance from this estuary, the pollution of the gradually decreased. In general, the calculation for regional factor pollution, pollution is too severe for most stations showed, while According to global factor pollution was low to moderate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollution
  • Mercury
  • Petrochemical estuary
  • Sediment