بررسی کاهش غلظت نیترات و فسفات آب خروجی مزارع پرورش ماهی با استفاده از چغندر‌قند، ذرت علوفه‌ای خرد شده و پوستۀگندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه اراک

2 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه اراک

3 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

چکیده

امروزه رودخانه‌ها به عنوان منابع مهم آبی در معرض خطر آلودگی ناشی از فعالیت­های انسانی از قبیل طرح‌های پرورش ماهی قرار دارند.در این پژوهش تأثیر فیلترهای طبیعی و مصنوعی بر کیفیت آب خروجی مزارع پرورش ماهی مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور از یک سری ستون‌هایی (لولۀپی‌وی‌سی) به ارتفاع 70 سانتیمتر برای بررسی تغییرات نیترات و فسفات استفاده شد. بدین صورت که در وسط هر لوله یک لایۀ ژئوتکستایل قرار گرفت. سپس تفالۀچغندر قند، سبوس گندم و ذرت علوفه‌ای به عنوان فیلترهای طبیعی به ارتفاع 10 سانتی متر درون لوله‌ها ریخته شد و آب به صورت مستمر و به مدت 4 ساعت از ستون‌ها عبور کرد. سپس از ورودی و خروجی ستون‌ها در زمان‌های مشخصی نمونه‌برداری به عمل آمد. نتایج نشان داد که درصد جذب نیترات در سبوس گندم و ذرت علوفه‌ای روندی افزایشی و سپس کاهشی به خود گرفته و در تفالۀ ‌چغندر قند با گذشت زمان درصد جذب، به صورت کاهشی است. همچنین درصد جذب فسفات در چغندر‌قند به صورت افزایشی، ذرت علوفه‌ای روند افزایشی-­کاهشی و در سبوس گندم روند افزایش–کاهشی را در مدت زمان 4 ساعت نشان می‌دهد. نهایتاً مشخص گردید که از میان سه مادۀ کشاورزی بیشترین جذب نیترات و فسفات مربوط به سبوس گندم می‌باشد و جذب نیترات نسبت به فسفات در هر سه ماده جاذب بیشتر می‌باشد. همچنین نتایج حاصله بیانگر وجود اختلاف معنی‌دار بین خروجی تیمارها از نظر میزان نیترات و فسفات در سطح احتمال یک درصد است. از سوی دیگر، با معنی‌دار شدن اثر متقابل خروجی تیمارها در مدت زمان‌های مختلف می‌توان چنین برداشت نمود که مواد گیاهی انتخاب شده به عنوان فیلتر قابلیت بالایی در جذب نیترات و فسفات دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on nitrate and phosphate reduction in output water of fish farms using beet pulp, wheat bran and maize

نویسندگان [English]

  • q q 1
  • q q 2
  • q q 3
1 q
2 q
3 q
چکیده [English]

A human activities can affect river water quality are fish farming development projects. In this study, with design and construction of natural filters in the fish farms, the output water quality changes will be investigated. For this purpose, a series of columns (PVC tubes) with height of 70 cm was used to investigate changes in nitrate and phosphate. Any tube divided in half and in the middle of it was placed a geotextile layer. Then the variety of materials such as beet pulp, wheat bran and maize to a height of 10 cm was poured into pipes and water continuously for 4 hours from the column was passed. Then the inlet and outlet were taken samples at different times. The results showed nitrate absorbing in wheat bran and maize have become increasing-decreasing trends and sugar beet pulp absorption over time, as is decreasing. Also, the percentage of phosphate absorption in sugar beet has an increasing trend and in maize and wheat bran have increasing-decreasing trends in the duration of 4 hours. So, among the three agricultural materials, maximum of nitrate and phosphate absorptions in wheat bran is taken and Nitrate absorption is more than three other materials. Also, the results show significant differences between treatments in one percent probability level in terms of nitrate and phosphate output. On the other hand, with a significant interaction between treatments output over different periods can be understood that the plant material selected as the filters have a high potential to absorb nitrates and phosphates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fish farming projects
  • Nitrate
  • Phosphate
  • absorbent plant materials