مقایسۀ برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو گونۀ اکالیپتوس و لیلکی تحت تنش نانوذرات سولفید کادمیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه یزد

2 استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه یزد

3 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه یزد

4 استادیار گروه نانوفناوری پزشکی، دانشکدۀ پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد

چکیده

در این پژوهش پاسخ فیزیولوژیک دو گونۀ درختی لیلکی و اکالیپتوس تحت تأثیر نانوذرات سولفید کادمیم مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا نهال­های یک­ساله از دو گونه در شرایط یکسان تولید شد. طرحی در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه اجرا و نانوذرات سولفید کادمیم با دو غلظت 20 و 80 میلی­گرم در کنار تیمار شاهد مورد استفاده قرار گرفت. پس از 30 روز نمونه­های لازم از هردو گیاه برای انجام آزمایشات برداشت و به آزمایشگاه منتقل شد. در آزمایشگاه مقدار پرولین، قندهای محلول، کلروفیل و مالون دی-آلدهید و همچنین مقدار کادمیم جذب شده در ریشه و اندام هوایی برای تمام نهال­ها مورد اندازه­گیری قرار گرفت. برای بررسی اختلافات از آزمون تجزیۀ واریانس و برای مقایسۀ میانگین­ها از آزمون دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد که تجمع نانوذرات در ریشه­ها به طور کلی بیشتر از اندام هوایی است. همچنین گونۀ اکالیپتوس مقادیر بیشتری از نانوذرات را جذب نمود. با افزایش مقدار نانوذرات سولفید کادمیم، در مقدار پرولین و قند هر دو گیاه تغییرات
معنی­داری دیده شد اما افزایش مقدار نانوذره اثر معنی­داری در مقدار مالون دی­آلدئید نداشت. مقدار کلروفیل با افزایش غلظت نانوذره در گونۀ لیلکی افزایش و در گونۀ اکالیپتوس کاهش نشان داد. به­طور­کلی نانوذره سولفید کادمیم در غلظت­های مورد مطالعه و تحت شرایط آزمایش حاضر، تأثیر منفی زیادی بر گیاه لیلکی نداشته و کاهش مقدار قند و پرولین نیز در این گونه، به احتمال زیاد به دلیل اثر نانوذره در ایجاد تنش خشکی بوده است. در واقع نانوذرات به طور غیرمستقیم باعث کاهش قند و پرولین گیاه شده­اند. این درحالی­ است که در گیاه اکالیپتوس افزایش تولید قند و پرولین توسط گیاه به منظور تنظیم اسمزی بوده اگرچه ممکن است در حفاظت گیاه و میزان آنتی اکسیدان نیز نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing some physiological parameters of Caspian locust (Gleditsia caspica Desf.) and River red gum (Eucalyptus camadulensis Dehnh.) affected by Cadmium sulphide nanoparticles

نویسندگان [English]

  • sima abdi 1
  • Bahman Kiani 2
  • Asqar Mosleh Arani 3
  • Ali Jebali 4
1 q
2 Yazd University
3 yazd university
4 q
چکیده [English]

This study investigated physiological response of Caspian locust and River red gum affected by Cadmium sulphide nanoparticles. First we grew one-year old seedlings of two plants in similar conditions. The experiment designed was a randomized complete block with three replications and two concentrations of Cadmium Nano-sulphide (20 and 80 mg/lit) beside the control treatment was conducted in greenhouse. After 30 days sampling was done for plants and the amounts of proline, chlorophyll, soluble sugar, Mallon di-aldehyde and amount of Cadmium sulphide in roots and aboveground parts were measured. Analysis of variance was conducted to test differences and Duncan test for compare means. Results showed that more aggregation of nanoparticles was seen in roots than aboveground parts. Also absorption of nanoparticles in River red gum was more than Caspian locust. The results also showed that increasing the amount of nanoparticles affected the amounts of Mallon di-aldehyde. Amount of chlorophyll was decreased in River red gum while inversely was increased in Caspian locust. In general, the concentrations of cadmium sulfide nanoparticles was studied under this experimental conditions, have many negative effects on Caspian locust. Reducing the amount of sugar and proline in this species, is most likely due to the effect of nanoparticles on creating water stress. In fact, nanoparticles have been indirectly reduced the amount of sugar and proline. While River red gum increased production of sugar and proline to regulate osmotic level. However, plant protection and anti-oxidants may also be involved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium sulphide Nano-particles
  • Caspian locust
  • proline
  • River red gum
  • Soluble sugar