ارزیابی کیفیت آب رودخانه پیرغار به‌منظور شرب و آبزی پزوری، استان چهار محال و بختیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان، گروه شیلات و محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

2 استادیار گروه شیلات و محیط‌زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

3 کارشناس شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری

چکیده

به منظور بررسی کیفیت آب رودخانه پیرغار استان چهارمحال و بختیاری که به­عنوان یکی از منابع اصلی برای مصارف شهری، روستایی، کشاورزی و آبزی پروری نقش مهمی دارد، نمونه­های آب جهت سنجش تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی (pH، درجۀ حرارت، کدورت، اکسیژن خواهی بیوشیمیایی، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، نیترات و فسفات ، مجموع مواد جامد معلق ، کل مواد جامد) و پارامترهای میکروبی (کلیفرم کل، مدفوعی و باکتری­های هتروتروفHPC  ) از 5 ایستگاه در طول مسیر رودخانه در بهمن ماه سال 94 جمع­آوری شد. روش­های نمونه­برداری و انجام آزمایش­ها مطابق کتاب استاندارد انجمن بهداشت عمومی آمریکا با عنوان روش­های استاندارد برای آزمایش­های آب و فاضلاب متد انجام شد. نتایج نشان داد که درجۀ آلودگی باکتریایی رودخانه طبق اولین استاندارد اروپایی سازمان بهداشت جهانی، با توجه به میزان کلیفرم کل در گروه سوم (یعنی آلودگی زیاد) و با توجه به میزان کلیفرم مدفوعی در گروه اول قرار دارد. همچنین سایر پارامترهای کیفی آب رودخانه طبق استانداردهای آبزیان،استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران، سازمان بهداشت جهانی و مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران در وضعیتی بهینه قرار دارند و تنها میزانEC  و کدورت بالاتر از استانداردهای موجود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water quality assessment of Pireghar River in order to drinking and aquaculture, Chaharmahal & Bakhtiari Province

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghaedamini 1
  • Rasool Zamani-Ahmadmahmoodi 2
  • Maryam q 3
1 q
2 q
3 q
چکیده [English]

In order to studing the water quality of Pireghar river, Chaharmahal & Bakhtiari Province, that plays an important role in the main water supply for urban, rural, agriculture and aquaculture, water samples were collected from 5 stations along the river in February 2016 to measure physical and chemical parameters (pH, temperature, turbidity, oxygen biochemical demand, chemical oxygen demand, dissolved oxygen, conductivity, nitrate and phosphate, total suspended solids, total solids) and microbial parameters (total coliform, fecal and heterotrophic bacteria). Sampling methods and analysing was performed according to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, American Public Health Association. According to the first European standard of the World Health Organization, the degree of bacterial contamination of the river, in comparison with the amount of total coliform was in the third group (ie pollution that be eliminated by costly methods) and in comparison with the amount of fecal coliform was in the first group. The results showed that water quality parameters of river according to the Aquatic standards, Environmental Protection Agency standard, the World Health Organization Institute of Standards and Industrial Research of Iran were in optimum state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microbial parameters
  • Physical and chemical parameters
  • Pireghar River