حذف یون‌ آرسنیک (V) از محلول‌های آبی توسط نانو حفرۀ سیلیکاتی MCM-48 عامل‌دار شده با APTMS در سیستم ناپیوسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشدگروه محیط زیست، دانشکدۀ منابع‌طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکدۀ منابع‌طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار گروه محیط زیست، دانشکدۀ منابع‌طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

هدف از مطالعۀ حاضر حذف As (V) از محلول­های آبی با استفاده از مادۀ نانوحفرۀ سیلیکاتی MCM-48 عامل دار شده با
3-آمینوپروپیل‏تری‏متوکسی­سیلان در سیستم ناپیوسته است. ساختار جاذب MCM-48 تولید شده به روش سل-ژل با استفاده از آنالیزهای تفرق اشعۀ ایکس، جذب- واجذب گاز نیتروژن، آنالیز وزن سنجی حرارتی، میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنجی عبوری مادون قرمز فوریز مورد بررسی قرار گرفت. اثر متغیرهای وابسته شامل pH، غلظت اولیۀ یون آرسنیک، دوز جاذب، زمان تماس و دما مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به‏دست آمده نشان داد که ذرات MCM-48 دارای اندازه­ای در دامنۀ 400 تا nm 500 هستند و ساختار کروی داشته و با میانگین اندازۀ حفرات حدود nm 44/2، میزان سطح ویژه m2.g-1 1326 و حجم کل حفرات cm3.g-1 11/1 بوده است. نتایج جذب سطحی نشان داد که شرایط بهینۀ حذف As (V) توسط NH2-MCM-48 برای متغیرهای pH، غلظت اولیۀ آرسنیک و دوز جاذب به ترتیب 2، mg.L-1 50 و g.L-1 1 بوده است. به­علاوه، مطالعات ترمودینامیک نشان دهندۀ طبیعت گرماگیر و خودبخودی بودن فرآیند جذب بود. مطالعات سینیتیک نشان داد که داده­های تجربی برازش بهتری با مدل سینتیکی شبه مرتبۀ دوم دارند. از طرف دیگر، از دو مدل هم دمایی استفاده شدۀ مدل لانگمایر برازش بهتری با داده‏های تجربی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of arsenic (V) ions from aqueous solutions by APTMS grafted MCM-48 in batch system

نویسندگان [English]

  • q q 1
  • q q 2
  • q q 3
1 q
2 q
3 q
چکیده [English]

The objective of the present study was arsenic removal from aqueous solutions by MCM-48 mesoporous silica functionalized by 3-Aminopropyl trimethoxysilane (APTMS) in batch system. This sorbent synthesized by sol-gel methods and its structural features were characterized by means of X-ray diffraction, nitrogen adsorption-desorption, thermogravimetric analysis, scanning electron microscopy, and Fourier transform infrared spectroscopy. The effects of different independent variables including pH, initial As (V) concentration, sorbent dosage, contact time and temperature in adsorption were studied. The obtained results revealed that MCM-48 particles size exhibited from 400 to 500 nm with spherical morphology having a pore size about 2.44 nm, specific surface areas 1326 m2.g-1 and total pores volume were 1.11 cm3.g-1. The results of the As(V) adsorption by NH2-MCM-48 revealed that the optimum values for pH, initial As(V) concentration and sorbent dosage were found to be 2, 50 mg.L-1 and 1 g.L-1, respectively. In addition, Thermodynamic study indicated the endothermic behavior and spontaneous nature of adsorption. The study of the kinetics also showed that data from the experiments fitted well to pseudo-second order equation. On the other hand, Langmuir model better fitted with the experimental data among the two adsorption isotherm models used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MCM-48
  • post-synthesis functionalization
  • arsenic
  • Adsorption