دوره و شماره: دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 165-330 
ارزیابی چرخۀ حیات باتری‏های لیتیوم یونی (مطالعۀ موردی: آندهای گرافیت و اکسید کبالت)

صفحه 165-178

10.22059/jne.2015.54945

زهرا پاداش برمچی؛ امیرحسین حمیدیان؛ نعمت الله خراسانی؛ محمود کاظم‌زاد


تأثیر جنگل‏کاری پهن‌برگ و سوزنی‌برگ بر میزان ذخیرۀ کربن خاک در جنگل برنجستانک استان مازندران

صفحه 179-190

10.22059/jne.2015.54946

حمید جلیلوند؛ زینب جعفریان؛ مجید یوسفی


بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان ذخیره و تصاعد کربن خاک (مطالعۀ موردی: مراتع خشک ایوانکی، استان سمنان)

صفحه 191-200

10.22059/jne.2015.54947

حامد جنیدی جعفری؛ احمد صادقی پور؛ نادیا کمالی؛ شیما نیکو


برنامه‏ریزی استراتژیک آموزشی گروه محیط زیست دانشکدۀ منابع طبیعی،‌ دانشگاه تهران

صفحه 201-212

10.22059/jne.2015.54948

فاطمه جهانی شکیب؛ افشین دانه کار؛ مهدی عالی پور؛ الهام یوسفی


تعیین آسیب‏پذیری اکولوژیکی شهرستان طرقبۀ شاندیز با استفاده از روش عینی آسیب‏ پذیری

صفحه 213-223

10.22059/jne.2015.54949

سحر حیدری مستعلی؛ بهمن جباریان امیری؛ افشین علیزاده شعبانی


پایش تغییرات سیمای ‏سرزمین با استفاده از تحلیل سینوپتیک و تصاویر ‏ماهواره‏ای (مطالعۀ موردی: شهرستان رشت)

صفحه 225-238

10.22059/jne.2015.54950

سید صادق دژکام؛ بهمن جباریان امیری؛ علی اصغر درویش صفت


بررسی میزان تجمع فلزات سنگین Ni،Cd و Pb در سنین مختلف دوکفه‌ای Saccostrea cucullata و مقایسه با استاندارد‌های جهانی

صفحه 239-246

10.22059/jne.2015.54951

سمیه سادات علویان پطرودی؛ امیرحسین حمیدیان؛ سهیل ایگدری؛ سهراب اشرفی


کاهش آثار زیست‌محیطی پساب قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از فناوری بیوفلوک

صفحه 247-255

10.22059/jne.2015.54952

وفا فرهمندی؛ امیر توکمه چی؛ نصراله احمدی فرد؛ کورش سروی مغانلویی؛ رضا ملک زاده ویایه


مقایسۀ توان ترسیب کربن در اندام‏های مختلف و خاک رویشگاه دو گیاه بادام کوهی و مو در استان فارس

صفحه 257-265

10.22059/jne.2015.54953

غلامعباس قنبریان؛ علیمراد حسن لی؛ وحیده رجبی


تعیین شاخص‏های اجرایی مناسب برای پایش پایداری کارکردهای جنگل‏های شمال ایران ‌(مطالعۀ موردی: جنگل خیرود)

صفحه 267-276

10.22059/jne.2015.54954

سیده زهرا گو شه گیر؛ جهانگیر فقهی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ مجید مخدوم؛ Christian Rosset


اثر برخی خواص فیزیکوشیمیایی رسوب بر غلظت فلزات سنگین نیکل و وانادیوم در رسوبات رویشگاه، ریشه و برگ درختان مانگرو

صفحه 277-292

10.22059/jne.2015.54955

نصرالله محبوبی صوفیانی؛ حسین مرادی؛ زهرا رضوی؛ عباس حیدری خسرو؛ نوراله میرغفاری


نقش فاکتورهای مکانی در تعیین درجۀ تهدید گونه‏ها در مقیاس ملی؛ مطالعۀ موردی راستۀ غازشکلان در ایران

صفحه 293-303

10.22059/jne.2015.54956

الهام نورانی؛ محمد کابلی؛ بن کالن


ارزیابی تأثیرات محیط زیستی کارخانۀ کمپوست با استفاده از رویکرد بیزین: مطالعۀ موردی استان گلستان

صفحه 305-319

10.22059/jne.2015.54957

انسیه نیکوبذل راد؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ امیر سعدالدین


وضعیت میکروبی آب‏‌های زیر‌زمینی حوضۀ رودخانۀ هراز استان مازندران

صفحه 321-330

10.22059/jne.2015.54958

زهرا یعقوب زاده؛ رضا صفری


چکیده انگلیسی

صفحه 1-14

10.22059/jne.2015.55307