برنامه‏ریزی استراتژیک آموزشی گروه محیط زیست دانشکدۀ منابع طبیعی،‌ دانشگاه تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‏ریزی و مدیریت محیط ‏زیست، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای برنامه‏ریزی محیط ‏زیست، دانشگاه تهران

چکیده

سازمان‏های آموزشی به‌دلیل ورود رقبای جدید در این حیطه، در اندیشۀ ترسیم افق بلند‏مدتی برای خود هستند. برای رسیدن به نقطه‏ای قابل قبول در این عرصه، باید عوامل درونی و بیرونی سازمان اعم از چالش‏ها و عوامل کندکننده و همچنین پتانسیل‏های شتاب‏دهنده و فرصت‏ها را ‌بررسی و سپس استراتژی‏های بهینه را تدوین کرد. در این مقاله اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه، مصاحبه با هیئت علمی و کارشناسان گروه آموزشی و بررسی گزارش‌ها و مستندات موجود تهیه شد. این پژوهش با بررسی محیط درونی‏ و محیط بیرونی‏، گروه محیط ‏زیست دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران را با استفاده از تحلیل سوات بررسی کرده است. بر‌اساس نتایج حاصل نمرۀ نهایی سازمان در ماتریس ارزیابی عوامل درونی برابر با 093/0- و در ماتریس عوامل بیرونی برابر با 035/0 تعیین شد. به این ترتیب گروه آموزشی ‌بررسی‌شده در موقعیت استراتژیک محافظه‏کارانه قرار دارد. در ادامه برای مشخص‌کردن جذابیت و اولویت نسبی استراتژی‏ها اقدام به تشکیل ماتریس برنامه‏ریزی استراتژیک کمّی شد که بر‌اساس نتایج آن، به‌ترتیب استراتژی‏های‌ راه‌اندازی قطب علمی محیط زیست و راه‏اندازی رشته‏های جدید پاسخ‌گوی نیازهای اجرایی به‌منزلۀ استراتژی‏های برتر مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic educational planning for department of environment natural resources faculty, university of Tehran

نویسندگان [English]

  • fateme jahani shakib 1
  • Afshin Danehkar 2
  • mahdi alipour 1
  • elham yousefi 3
1 MSc of environmental planning and management, university of Tehran, Iran
2 Associated professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
3 PH.D student of environmental planning, university of Tehran, Iran
چکیده [English]

Educational organizations due to entry new competitors in this field, they are drawing a long-term vision for them. In order to achieve an acceptable point in this field, should be internal and external factors including of the challenges and potentials of the accelerator and the opportunities, and also examines the opportunities and then attempt to formulate the optimum strategies. In this paper required information investigation through filling the questionnaires, interviews with faculty and department experts and reviewing reports and documents were prepared. This research survey the internal (strengths and weaknesses) and external environment (opportunities and threats), Department of environment of natural resources faculty of Tehran university, it has studied using SWOT analysis. Based on the results of the final score in the Internal Factor Evaluation of matrix was 0.035 and external factors Evaluation of matrix was -0.093 determined. In order to, the Department mentioned in the strategic position is conservative. To determine the attractiveness and relative priority strategies was formed quantitative strategic planning matrix that based on those results, as the best strategies was determined Environmental Excellence launched and set up new fields operational needs respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy formulation
  • SWOT analysis
  • Quantitative Strategic Planning
  • educational planning
  • environment
 

_         AbedinZadeh. L, F. AbedinZadeh, and T. Abedi, 2009. Review of waste management using strategic approaches to factor analysis (SWOT) matrix and QSPM in Rasht, Second International Symposium on Environment, p.23. (in Persian)

_         Ahmadi, MR. 2007. Analytical strategic method SWOT, Islamic republic and shrine pale, Vol: 13, p.39. (in Persian)

_         Ayati, M., and S. Ghorani. 2010. Quality development of curricula by knowledge management in higher education, Journal of Higher Education Curriculum Studies. 2: 153p. (in Persian)

_         Brock, D.M, 1997. Strategy, autonomy, planning mode and effectiveness: a contingency study of business schools. International Journal of Educational Management. Vol: 11 6, pp 248-259.

_         Chang, Hsu-His., Huang, Wen-Chih.2006. Application of a quantification SWOT analytical method, Mathematical and computer modelling, 43:158-169

_         David, F.R., 2000. "Strategic management, translated by Parsaeian and Erabi, Cultural Research Bureau. Tehran.

_         Erabi, S.M., h. aghzade, and h. nezamivand. 2006. Strategic Planning Handbook, Office of Cultural Research, Tehran, 194p.

_         Glueck, W.F., Launcn, L.R., 1989. Business Policy and Strategic Management. McGraw-Hill.

_         Heidarzade, H. 2011. Strategies formulation of management in green space’s tow district by SWOT method, Master of Environmental Science Thesis. Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj. 51-52p.

_         Jahani shakib, F. 2009. Strategy formulation in department Fisheries and environment. Master of Environmental Science Thesis. Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj. 66-67p.

_         Kajanus, M. 2000. A model for creating innovative strategies for an enterprise and its application to a rural enterprise. Management Decision, 38:711-722.

_         Karbassi. A., S. monavari. And R. moguie. 2007. "Strategic Management Environment", published by the kavosh ghalam. Tehran.

_         Mintzbesrgs, H. 1991. The design school: reconsidering the basic premises of strategic management. Strategic management journal, p.449. Vol, 12.

_         Moharamnejad. N., 2006. Environmental Planning and management. Tehran. 343p.

_         Nahman A., L. Godfrey 2010. Economic instruments for solid waste management in South Africa: Opportunities and constraints, Resources, Conservation and Recycling, 54)8): 521-531

_         Nazemi, sh., A. fathi, and h. didehkani. 2010. Application of Combined Model of SWOT and Fuzzy AHP in Strategic Planning at Higher Education, Case of the Faculty of Economic and Administrative Sciences, journal of knowledge and technology, 2:76-77. (in Persian)

_         Sokhansanj, R., 2008. Upstream Fifth Economic Development Plan Documents, v: 1, Iran. Office administration and public relations vice president for strategic planning and oversight. Tehran.

_         Specialized Scientific Council of the map. 2007. Mapping Science, Supreme Council of the Cultural Revolution, d. Tehran.

_         University of Tehran. Second Five-Year Plan in 1390-1394. 2011. Tehran. 1p.

_         Website’s department of environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj. Retrieval in 2011. http://utcan.ut.ac.ir/fa/faculty/department/Environment/Environment.aspx