دوره و شماره: دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 521-686 
آزادسازی فلزات سنگین از اجزای مختلف رسوبات غنی‌شده در ستون آبشویی

صفحه 521-532

10.22059/jne.2015.56926

حامد ارفع نیا؛ فرخ اسدزاده


پهنه‏ بندی ماهانۀ میزان آلودگی هوا و بررسی نحوۀ ارتباط آن با عوامل اقلیمی (مطالعۀ موردی: شهر مشهد)

صفحه 533-547

10.22059/jne.2015.56927

الهه اکبری؛ معصومه فاخری؛ عفت پورغلامحسن؛ زهرا اکبری


بررسی میزان تجمع فلزات سنگین Zn، Cu وCr در بافت مو و کبد جرد ایرانی (Meriones persicus) درۀ زرشک، یزد

صفحه 549-557

10.22059/jne.2015.56928

منوچهر خزاعی؛ امیر حسین حمیدیان؛ افشین علیزاده شعبانی؛ سهراب اشرفی؛ سید علی اصغر میرجلیلی؛ عصمت اسمعیل زاده


بارزسازی تغییرات و پویایی کاربری‏ ها و پوشش اراضی در ذخیره‏ گاه زیست‌کرۀ‏ ارسباران (1366‌ـ 1390)

صفحه 559-572

10.22059/jne.2015.56929

آصف درویشی؛ سیما فاخران؛ علیرضا سفیانیان؛ مهدی قربانی


بررسی کیفیت مطالعات حیات وحش در بیانیه‏ های ارزیابی تأثیرات محیط زیستی ایران

صفحه 573-582

10.22059/jne.2015.56930

فاطمه رسولی نسب؛ بهمن جباریان امیری؛ محمد کابلی؛ افشین دانه کار


بررسی کارایی برخی از جاذب‌های آلی در حذف کادمیوم از ‌محلول‌های آبی

صفحه 583-594

10.22059/jne.2015.56931

ابراهیم سپهر؛ امیر توسن


سنجش کارایی و بهره‏ وری مصرف آب تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ‏ها

صفحه 595-608

10.22059/jne.2015.56932

حمید سرخیل؛ مهیار حبیبی راد؛ نعمت الله خراسانی


تأثیر آلودگی کروم (VI)، کادمیوم و سرب بر ترکیب عناصر مغذی در نهال‏ های یکسالۀ تبریزی و سپیدار

صفحه 609-618

10.22059/jne.2015.56933

سید مهدی علی زاده


هیدروژئوشیمی و غلظت فلزات سنگین در آب رودخانة کاکارضا (استان لرستان)

صفحه 619-628

10.22059/jne.2015.56934

مریم حیات الغیب؛ افشین قشلاقی؛ هادی جعفری؛ گیتی فرقانی تهرانی


کاربرد سیستم وتیور در تصفیه و بهبود کیفیت آب‌های نامتعارف

صفحه 629-640

10.22059/jne.2015.56935

امیررضا کشتکار؛ محمدرضا احمدی؛ هادی آتشی؛ حسین حمیدی فر؛ سیدمهدی رضوی؛ حمیدرضا ناصری؛ احمد یزدان پناه؛ نسرین معظمی


جدایی آشیان‌بوم‌شناختیِ غذایی بین دو گونة خویشاوند هم‌بوم کمرکولی بزرگ (Sitta ‏tephronota) و کمرکولی کوچک (Sitta ‏‏neumayer) در ناحیة تماس در رشته‌کوه زاگرس

صفحه 641-652

10.22059/jne.2015.56936

علیرضا محمدی؛ محمد کابلی؛ سهراب اشرفی؛ محسن مفیدی نیستانک؛ مسعود یوسفی


ارزیابی فرایند پایداری در سطوح محلی بر‌اساس رویکرد IUCN مطالعة نمونه: ناحیة عرفی منج در شهرستان لردگان

صفحه 653-663

10.22059/jne.2015.56937

بیت الله محمودی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ محمد عواطفی همت


ارزیابی شرایط آسایش اقلیمی پناهگاه حیات وحش میانکاله برای توسعة گردشگری طبیعت

صفحه 665-676

10.22059/jne.2015.56938

ملیحه مسعودی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مرجان محمدزاده؛ سید حامد میرکریمی


مقایسة تجمع ‌زیستی فلزات سنگین روی (Zn) و کروم (Cr) در اندام‌های داخلی ماسل آب شیرین Anodonta cygnea (Bivalvia: Unionidae)

صفحه 677-686

10.22059/jne.2015.56939

فاتح معزی؛ آرش جوانشیر؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر


چکیده انگلیسی

صفحه 1-14

10.22059/jne.2015.57484