ارزیابی چرخۀ حیات باتری‏های لیتیوم یونی (مطالعۀ موردی: آندهای گرافیت و اکسید کبالت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد گروه محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

4 استادیار پژوهشکدۀ انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی، ایران

چکیده

این روزها به باتری‏های لیتیوم یونی به‌دلیل شدت انرژی بالاتر و آثار زیست‏محیطی کمتر نسبت به باتری‏های استفاده‌شدۀ دیگر، بسیار توجه شده است. مواد استفاده‌شده در آند، یکی از بخش‏های مهم تأثیرگذار بر شدت انرژی و آثار زیست‏محیطی باتری‏ها هستند. هدف از این مطالعه بررسی چگونگی اثرپذیری میزان انتشار آثار زیست‏محیطی ناشی از مواد مختلف استفاده‌شده در آند باتری‏های لیتیوم یونی با افزایش میزان انرژی تولیدی در واحد جرم مادۀ فعال و نیز چگونگی اثر بازیافت مواد بر میزان آثار زیست‏محیطی بالقوۀ ناشی از این باتری‏هاست. در این مطالعه میزان وزنی اولیۀ اجزای مورد ‏نیاز برای سناریوهای مختلف بر‌اساس تجربیات آزمایشگاهی، منابع و گزارش‌های مستند‏شده تعیین شد. سپس بر‌اساس واحد عملکردی تعیین‏شده که در این مطالعه 1000 میلی‏آمپر ساعت انرژی تولیدی توسط مادۀ فعال آند باتری در ‏نظر گرفته شده است، داده‏های وزنی اولیه نرمال شدند و پس از آن همۀ آثار زیست‏محیطی و مصرف انرژی مربوط به تمام اجزای تشکیل‏دهنده و استفاده‌شده در باتری شامل مادۀ فعال (همان مادۀ آند سنتزی)، مواد الکترولیت شامل LiPF6 در حلال NMP، اتیلن‏کربنات، دی‏متیل‏ کربنات و بایندر توسط داده‏های به‏دست‏آمده از مدل GREET2 سیاهه‏نویسی شدند. پس از طبقه‏بندی، ویژگی‏سازی بر‏اساس فاکتورهای ویژگی‏سازی روش CML و در‌نهایت وزن‏دهی آثار زیست‏محیطی مختلف بر‏اساس روش مدل‌سازی MET صورت گرفت. بررسی نتایج ارزیابی آثار زیست‏محیطی باتری‏های با آند گرافیت و اکسید کبالت نشان می‏دهد که باتری‏های با آند اکسید کبالت آثار گازهای گلخانه‏ای، گازهای اسیدی، مه‏دود فتوشیمیایی و مصرف انرژی بیشتری نسبت به باتری‏های با آند گرافیت دارند. در مقابل، آثار باتری‏های با آند اکسید کبالت در صورت بازیافت می‏تواند به‌شکل قابل‏توجهی کاهش یابد و در‌نتیجه می‏توان به باتری‏های کوچک‏تر با وزن کمتر و شدت انرژی بیشتر با آثار زیست‏محیطی کمتر دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Life Cycle Assessment of Li-ion Batteries (Case Study: Anodes with Graphite and Cobalt Oxide)

نویسندگان [English]

  • Zahra Padashbarmchi 1
  • Amir Hossein Hamidian 2
  • Nematolah Khorasani 3
  • Mahmood Kazemzad 4

1 Ph.D. Student, Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran Iran

2 Assisstant Professor, Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran

3 Professor, Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran

4 Assisstant Professor, Department of Energy, Materials and Energy Research Center, Tehran, Iran

چکیده [English]

Lithium-ion batteries due to their higher energy density and lower associated environmental impacts comparing to the other batteries, recently have been highly considered. The materials used in anode, are one of the most important parts affecting batteries’ energy density and environmental impacts. The aim of this study is to investigate how environmental emissions of different materials as anode for li-ion batteries can be influenced by increasing the produced energy per mass unit of active material and also how battery recycling can change the potential environmental impacts caused by batteries. In this study, the primary weight of components needed for different scenarios was identified according to the laboratory experiences, resources and literatures. Then, the primary weight data were normalized based on the identified functional unit which in this study proposed to be 1000 mAh energy produced by anode active material of battery and the inventories of all the environmental impacts and energy use related to the all components used in battery including active material (synthesized anode material), electrolyte materials (LiPF6 in NMP, ethylene carbonate, dimethyl carbonate) and binder were prepared using GREET2 model’s data. After classification, characterization was done based on characterization factors of CML method and finally weighting of different environmental impacts was done based on MET modeling method. The investigation of environmental impacts of batteries with graphite and cobalt oxide anode shows that batteries with cobalt oxide anode have higher greenhouse gas effects, acid gases, photochemical smog and energy use comparing to the batteries with graphite anode. On the other hand, the impacts of batteries with cobalt oxide anode when recycled can significantly decreased and therefore, it can be possible to achieve batteries with smaller size, lower weight and higher energy density with lower environmental impacts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LCA
  • Lithium-Ion Battery
  • battery anodes
  • Energy
  • recycling

 

Bossche P.V., Vergels F., Mierlo J.V., Matheys J. and Autenboer W.V. 2006. SUBAT: An assessment of sustainable battery technology. Journal of Power Sources, 162:913-919.
Boustead, I., Chaffee, C., Dove, W. T. and Yaros, B. R. 2000. Eco-Indices: What can they tell us? Boustead Consulting. 53 p.
Bratt, C., Hallstedt, S., Robert, K. H., Broman, G. and Oldmark, J. 2011. Assessment of eco-labelling criteria development from a strategic sustainability perspective. Journal of Cleaner Production, 19:1631-1638.
Carl, J. R. 1999. Environmental assessment of vanadium redox and lead-acid batteries for stationary energy storage. Journal of Power Sources, 80:21-29.
Ciroth A. 2012. Software for life cycle assessment. In Curran, M. A. (Ed.), Life cycle assessment handbook-A guide for environmentally sustainable products. Scrivener and John Wiley & Sons, 143-157.
Gachot, G., Grugeon, S., Armand, M., Pilard, S., Guenot, P., Tarascon, J.-M. and Laruelle, S. 2008. Deciphering the multi-step degradation mechanisms of carbonate-based electrolyte in Li batteries. Journal of Power Sources, 178:409-421.
Goedkoop, M., Effting, S. and Collingo, M. 2000. The Eco-Indicator’99-A damage oriented method for life cycle impact assessment-manual for designers, vol. 34, PRé Consultants BV, Amersfoort, Netherlands. 22p.
Goedkoop M., Schryver A.D., Oele M., Durksz S. and Roest D.d. 2010. Introduction to LCA with SimaPro7. PRé Consultants. 86p.
GREET2, 2013. https://greet.es.anl.gov/greet/, accessed on 30/5/2014.
Huijbregts, M. A., Schöpp, W., Verkuijlen, E., Heijungs, R. and Reijnders, L. 2000. Spatially explicit characterization of acidifying and eutrophing air pollution in life-cycle assessment. Journal of Industrial Ecology, 4:75-92.
IPCC, 2000. Good practice guidance and uncertainty management in national greenhouse gas inventories. Intergovernmental panel on climate change.
ISO 14040, 2006. Environmental management- Life cycle assessment- Principles and framework. 22p.
ISO 14044, 2006. Environmental management- Life cycle assessment- Requirements and guidelines. Geneva, Switzerland.
Kargari N. and Mastoori R. 2010. Comparing the dispersion of greenhouse gases from different electricity power plants using LCA. Iranian Journal of Energy, 13:67-78. (In Persian).
Khodi M. and Mousavi S.M.J. 2009. Life cycle assessment of power generation technology using GHG emissions reduction approach. 7th National Energy Congress. Iran, December. (In Persian).
Laruelle, S., Grugeon, S., Poizot, P., Dolle, M., Dupont, L. and Tarascon, J.-M. 2002. On the Origin of the Extra Electrochemical Capacity Displayed by MO/Li Cells at Low Potential. Journal of The Electrochemical Society, 149:A627-A634.
Li B., Gao X., Li J. and Yuan C. 2014. Life cycle environmental impact of high-capacity lithium ion battery with silicon nanowires anode for electric vehicles. Environmental Science and Technology, 48:3047-3055.
Linden, D. and Reddy, T. B. 2001. Handbook of batteries, Third edition. McGraw-Hill. 1453 p.
Longo, S., Antonucci, V. and Cellura, M. Life cycle assessment of storage systems: The case study of a sodium/nickel chloride battery. available online: http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.10.004 (accessed on 10 October 2013).
Majeau-Bettez, G., Hawkins, T. R. and Stromman, A. H. 2011. Life cycle environmental assessment of lithium-ion and nickel metal hydride batteries for plug-in hybrid and battery electric vehicles. Environmental Science and Technology, 45:4548-4554.
Matheys, J., Timmermans, J. M., Mierlo, J. V., Mayer, S. and Den Bossche, P. V. 2009. Comparison of the environmental impact of five electric vehicle battery technologies using LCA. International Journal of Sustainable Manufacturing, 1:318-329.
Netz, A., Huggins, R. A. and Weppner, W. 2003. The formation and properties of amorphous silicon as negative electrode reactant in lithium systems. Journal of Power Sources, 119-121:95-100.
Peng, C., Chen, B., Qin, Y., Yang, S., Li, C., Zuo, Y., Liu, S. and Yang, J. 2012. Facile ultrasonic synthesis of CoO quantum dot/graphene nanosheet composites with high lithium storage capacity. Journal of ACS Nano, 6:1074-1081.
Poizot, P., Laruelle, S., Grugeon, S., Dupont, L. and Tarascon, J.M. 2000. Nanosized transition metal oxides as negative electrode materials for lithium-ion batteries. Nature, 407:496-499.
Rebitzer, G., Ekvall, T., Frischknecht, R., Hunkeler, D., Norris, G., Rydberg, T., Schmidt, W.-P., Suh, S., Weidema, B. P. and Pennington, D. W. 2004. Life cycle assessment, Part 1: Framework, goal and scope definition, inventory analysis, and applications. Review. Environment International, 30:701-720.
Rydh C.J. 1999. Environmental assessment of vanadium redox and lead-acid batteries for stationary energy storage. Journal of Power Sources, 80:21-29.
Saeedi M., Karbassi A.R., Sohrab T. and Samadi R. 2006. Power plants’ environmental management. Iran Energy Efficiency Organization, Ministry of Energy, Tehran, Iran. (In Persian).
Sullivan J.L., Gaines L. and Burnham A. 2011. Role of recycling in the life cycle of batteries. In: TMS 2011-140th Annual meeting and exhibition, San Diego, CA, 2011. TMS 2011-140th Annual Meeting and Exhibition. pp 25-32.
Taoussanidis, N. 2006. Life cycle assessment of combined solar system in proceedings of the 4th WSEAS international conference on heat transfer, Thermal engineering and environment, Elounda, Greece, 21-23 August.
Tarascon J.M. and Armand M. 2001. Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries. Nature, 414:359-367.
Torkian A., Hakim Javadi M. Alamal Hoda A.A. and Norri M.K., 2001, LCA approach in environmental management of the wastes of rechargeable Ni-Cd batteries, Proceeding of the first national conference of batteries (p.51), 6-7 Nov. 2001, University of Science and Technology, Tehran, Iran.
U.S. EPA, 2013. Application of LCA to nanoscale technology: Li-ion batteries for electric vehicles. Design for the environment program EPA’s office of pollution prevention and toxics, National risk management research laboratory EPA’s office of research and development. 120p.
Vatankhah K.R., Abedi M. and Mozaffari, S.A. 2001. Recovery of Acid-Lead Battery. The 1st National Iranian Seminar of Battery, 4-5 November,Theran, Iran. (In Persian).
Yu, Y., Chen, B., Huang, K., Wang, X. and Wang, D. 2014. Environmental impact assessment and end-of-life treatment policy analysis for li-ion batteries and Ni-MH batteries. International Journal of Environmental Research and Public Health, 11:3185-3198.
Zackrisson, M., Avellan, L. and Orlenius, J. 2010 Life cycle assessment of lithium-ion batteries for plug-in hybrid electric vehicles-Critical issues. Journal of Cleaner Production 18:1519-1529.
Zhaolin, L. and Siok, W. T. 2012. Direct growth Fe2O3 nanorods on carbon fibers as anode materials for lithium-ion batteries. Materials Letters, 72:74-77.