دوره و شماره: دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-163 
بررسی روش‌های مختلف آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعۀ موردی: منطقۀ سرابله، استان ایلام)

صفحه 1-13

10.22059/jne.2015.53937

صالح ارخی


تعیین جنسیت گونۀ گرگ (Canis lupus) و سگ (Canis lupus familiaris) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره کروموزوم Y

صفحه 15-21

10.22059/jne.2015.53938

مرضیه اسدی آقبلاغی؛ محمد کابلی؛ حمید رضا رضایی؛ علی شعبانی


برآورد ارزش تفرجگاهی باغ ارم شیراز با استفاده از روش ارزش‏گذاری مشروط

صفحه 23-30

10.22059/jne.2015.53939

رضا اسفنجاری کناری؛ سید احد محمودی؛ مهدی شعبان زاده


بررسی الگوهای رفتاری خانوارها در رابطه با طرح تفکیک زباله در مبدأ (مطالعۀ موردی شهر مشهد)

صفحه 31-44

10.22059/jne.2015.53940

هانی حمزه کلکناری؛ محمد قربانی؛ فرزانه علیپوریان؛ اهون کاسب؛ سعید حطیطه


بررسی تجمع فلزات سنگین منگنز، کادمیوم، کروم و سرب در صدف محار Pinctada radiata (Bivalvia: Pterioida) در جزایر هندورابی و لاوان، خلیج فارس

صفحه 45-52

10.22059/jne.2015.53941

معین رجائی؛ هادی پورباقر؛ حمید فرحمند؛ محمد صدیق مرتضوی؛ فریدون افلاکی؛ امیرحسین حمیدیان


ارزیابی مناطق شکارممنوع به‌منظور ارتقا‌ به مناطق حفاظت‏ شده (مطالعۀ موردی منطقۀ شکارممنوع‌ـ سفیدکوه آرِسک شهرستان دامغان)

صفحه 53-65

10.22059/jne.2015.53942

برهان ریاضی؛ سعید مطهری؛ فرزاد امیراصلانی


بررسی تغییرات پوشش گیاهی و تنوع گونه‏ای زیستگاه‏های سواحل ذخیره‏ گاه زیست‌کرۀ میانکاله با استفاده از ترانسکت‏های اکولوژیک

صفحه 67-81

10.22059/jne.2015.53943

شهریار سعیدی مهرورز؛ علیرضا نقی نژاد؛ زینب کاظمی گرجی


ارزیابی کارایی شاخص‏های زیستی یگانه و چندگانۀ بزرگ بی‏مهرگان کفزی برای تعیین کیفیت آب (مطالعۀ موردی رودخانۀ جاجرود)

صفحه 83-93

10.22059/jne.2015.53944

زینب شیرچی ساسی؛ اصغر عبدلی؛ حسین هاشمی


بررسی الگوهای توسعه در شهر ساری با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

صفحه 95-107

10.22059/jne.2015.53945

علی عسگریان؛ بهمن جباریان امیری؛ افشین علیزاده شعبانی؛ جهانگیر فقهی


تأثیر سرمای شدید بر پوشش درختی و درختچه‏ای پارک‏های شهر تهران در سال 1386

صفحه 109-117

10.22059/jne.2015.53946

سمیرا طاعتی؛ وحید اعتماد


بررسی قابلیت تجمع فلزات سرب و نیکل در ریشه و برگ اجتماعات دست‌کاشت درختان حرا (Avicennia marina) در بندر امام

صفحه 119-128

10.22059/jne.2015.53947

فرزانه منصوری؛ افشین دانه کار؛ نعمت الله خراسانی؛ سهراب اشرفی


بررسی کارایی فیلترهای کیسه‌ای در حذف غبار و فلزات سنگین منتشره از کوره‌های قوس الکتریکی

صفحه 129-135

10.22059/jne.2015.53948

نبی ا... منصوری؛ فرهاد نژادکورکی؛ نرجس السادات موسویان ندوشن


بررسی الگوهای رشد و دوشکلی جنسی جمجمه در خرس قهوه‏ای (Ursus arctos Linnaeus, 1758) در رشته‌کوه‏های البرز ایران

صفحه 137-154

10.22059/jne.2015.53949

باقر نظامی بلوچی؛ محمود کرمی؛ سهیل ایگدری؛ محمد کابلی


‌ارزیابی تجزیۀ بیولوژیکی برخی از سموم کشاورزی کلره توسط باکتری‌های جدا‌شده (برخی از گونه‌های سودوموناس) از رودخانه‌های استان مازندران

صفحه 155-163

10.22059/jne.2015.53950

زهرا یعقوب زاده؛ رضا صفری