کاهش آثار زیست‌محیطی پساب قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از فناوری بیوفلوک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

2 گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی، پژوهشکدۀ آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه

چکیده

چکیده‌
قزل‌‏آلای ‏رنگین‏کمان یکی از گونه‏های اصلی تولید آبزیان کشور است. پساب‏های غنی از مواد آلی حوضچه‏های پرورشی این نوع ماهی وارد محیط و سبب تغییر در اکوسیستم‏های طبیعی می‌شود. با فناوری بیوفلوک و متعادل‌کردن نسبت کربن به نیتروژن، می‌توان به کمک میکروارگانیسم‏های هتروتروف مواد دفعی آبزی را تجزیه و از آلودگی‌های زیست محیطی جلوگیری کرد. در این مطالعه تولید بیوفلوک برای تبدیل فضولات و کاهش آلودگی، بررسی شد. چهار تیمار مختلف شامل تیمارهای شاهد (بدون منبع کربنی)، ملاس، شکر و ترکیب ملاس و شکر (به نسبت مساوی) هر کدام با سه تکرار طراحی شد. میزان 200 گرم فضولات ماهی‏ قزل‌‌آلای ‏رنگین‌کمان به همراه 6 لیتر از آب خروجی استخرهای پرورشی به داخل زوک‏های شیشه‏ای 6 لیتری منتقل شد. سپس زوک‏ها در محلی با دمای ثابت (˚C25) و هوادهی مداوم قرار داده شدند. سپس با اندازه‏گیری ترکیبات نیتروژنی فضولات، مقادیر لازم از کربوهیدرات‏ها محاسبه و به تیمارها اضافه شدند. طول مدت مطالعه 72 ساعت بود و طی آن ترکیبات نیتروژنی به همراه pH تیمارهای مختلف روزانه اندازه‌گیری و ثبت شد. نتایج نشان داد که در تیمار شاهد ترکیبات نیتروژنی به شکل نهایی نیترات تجمع می‏یابد که میزان آن از نظر آماری با سایر تیمارها اختلاف معنادار داشت (05/0P<). همچنین، در سایر تیمارها، نیترات توسط باکتری‏های هتروتروف جذب و به بیوفلوک تبدیل شد. بر‌اساس این نتایج می‏توان نتیجه گرفت که در فناوری بیوفلوک با تبدیل ترکیبات نیتروژنی به بیوفلوک و خارج‌کردن آن از محیط، آلودگی ترکیبات نیتروژنی پساب‏ها به‌صورت چشمگیری کاهش پیدا می‏کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reduce the environmental impacts of rainbow trout ponds effluent by Biofloc technology Running title: Biofloc and the reduced impacts of effluent

نویسندگان [English]

 • Vafa Farahmandi 1
 • Amir Tukmechi 2
 • Nasroallah Ahmadifard 1
 • Korosh Sarvi Moghanlooi 1
 • Reza Malehzadeh Vayaieh 2
1 Department of Fishery, Faculty of Natural Resources, Urmia University
2 Department of Pathobiology and Quality Control, Artemia and Aquatic Research Institute, Urmia University
چکیده [English]

Rainbow trout is the main spices in aquaculture production of Iran, which its effluent, containing organic materials, could alter natural situation of the ecosystem. Biofloc production could reduce the impacts of aquaculture effluent into the environment. In this study the Biofloc production was evaluate to reduce contamination of effluent to the natural resources. ّFour treatments each with triplicate were designed as control, molasses, sugar and equal combination of molasses and sugar. Two hundred grams of rainbow trout waste materials with six litters of ponds effluent transferred into the glass cone. Then the cones located in a place with constant temperature (25 ˚C) and continue aeration. After measuring the content of rainbow trout waste nitrogen the desired of carbohydrate calculated and added into the cones, respectively. Study was continued for 72 hours and during this time the nitrogen compounds of different treatments with the pH were measured and recorded daily. Results showed final form of nitrogen in control was nitrate and its level significantly (P<0.05) was higher than the other groups. Also, results indicated that in other groups the nitrate was absorbed by microorganisms and changed to Biofloc. We concluded that in Biofloc technology environmental contamination impacts of aquaculture effluent could reduce efficient by conversion of nitrogen compounds to Biofloc

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biofloc
 • effluent
 • nitrogen compounds
 • Rainbow trout
 1.  

  1. Aquacop, A., 1975. Maturation and spawning in captivity of penaeid shrimps. Proceedings of the 6 th Annual Meeting of World Mariculture Society, 2-24.
  2. Avnimelech, Y., 2012.Biofloc Technology- A Practical Guide Book, 2nd Ed. The World Aquaculture Society, Baton Rouge, Louisiana, EUA, 272p.
  3. Bidhendi, N., Vosoghi, A., Ghlizadeh, M., Abtahi, M., (2011). Waste water Bacteria, 1st ed. Tehran University Publication, 302p. (in Persian)
  4. Burford, M.A., Thompson, P.J., McIntosh, R.P., Bauman, R.H, & Pearson, D.C., 2003. Nutrient and microbial dynamics in high-intensity, zero-exchange shrimp ponds in Belize. Aquaculture, 219, 393-411.
  5. Campbell,W.H., 1999. Nitrate Reductase Structure, Function and Regulation: Bridging the Gap between Biochemistry and Physiology. Annual Review of Plant Physiology, 50, 277-303.
  6. Craig, S., Helfrich, L.A., 2002. Understanding Fish Nutrition, Feeds and Feeding, Virginia Cooperative Extension. Yorktown, 44, 420-256.
  7. De Schryver, P., Crab, R., Defoirdt, T., Boon, N., Verstraete, W., 2008. The basics of bio-flocs technology: The added value for aquaculture, Aquaculture, 277, 125-137.
  8. Ebeling, J.M., Timmons, M.B., Bisogni, J.J., 2006. Engineering analysis of the stoichiometry of photoautotrophic, autotrophic, and heterotrophic removal of ammonia nitrogen in aquaculture systems. Aquaculture, 257, 346-358.
  9. Esmaili Sary, A., 2004. Fundamental of Aquaculture Hydrochemistry. 1st ed. Aslani Publication, 249p. (in Persian)
  10. FAO, 2012. The State of World Fisheries and Aquaculture. FAO, Rome. www.fao.org
  11. Goddard, S., 1995. Feed Management in Intensive Aquaculture. Springer, 208pp.
  12. Hargreaves, J.A., 2013. Biofloc Production Systems for Aquaculture, Southern regional aquaculture center, 4503, 134-158.
  13. Hopkins JS, Hamilton RD, Sandifer PA, Browdy CL, Stokes AD (1993) Effect of water exchange rates on production, water quality, effluent characteristics and nitrogen budget in intensive shrimp ponds. Journal of World Aquaculture Society, 24, 304-320.
  14. Krishna, C., Van Loosdrecht, M.C.M., 1999. Effect of temperature on storage polymers and settleability of activated sludge. Water Resources, 33, 2374-2382.
  15. Merican, Z.O., Phillips, M.J., 1985. Solid waste production from rainbow trout, salmo gairdneri Richardson, cage culture. Aquaculture Fish Management, 1, 55-59.
  16. Nabi Bidhendi, G.H., Vosogh, A., Gholizadeh, M., Abtahi, M., 2011. Bacterial sewage. Tehran University Publication, 302p. (in Persian)
  17. Nafisi Behabadi, M., 2006. Practical guide for rainbow trout culture. 1st ed. Hormozgan University. 282p. (in Persian).
  18. Naylor, R., Goldburg, R.J., Mooney, H., Beveridge, M., Clay, J., Folk, C., Kautsky, N., Lubchenco, J., Primavera, J., Williams, M., 1998. Nature's subsidies to shrimp and salmon farming. Science, 282, 883-884.
  19. Rahmati Andani, H.R., Tukmechi, A., Meshkini, S., Ebrahimi, H., 2011. Increase rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) resistance against Aeromonas hydrophila and Yersinia ruckeri by isolated Lactobacilli from common carp. Iranian Journal of Veterinary, 7(2), 26-35
  20. Voltolina, D., Gmez-Villa, H., Correa, G., 2004. Biomass production and nutrient removal in semicontinuous cultures of Scenedesmus sp. (Chlorophyceae) in artificial wastewater, under a simulated day-night cycle. Vie Milieu, 54, 21-25.
  21. Wyban, J.A., Sweeney, J.N., 1990. A systems approach to developing intensive shrimp growth technology (Proceedings of the Second Asian Fisheries Forum, Tokyo, Japan), R. Hirano,I, and Hanyu, (eds), Asian Fisheries Society, Pp. 91- 94.