بررسی زیست پالایی ترکیبات آروماتیک نفتی با میکروارگانیسم های خاک در شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه/آزاد اسلامی تبریز

2 استاد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

3 استادیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

4 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

5 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

خاک های آلوده به ترکیبات نفتی معمولادارای گونه های باکتریایی قادر به تجزیه ترکیبات آروماتیک هستند.هیدروکربن‌های آروماتیک پلی سیکلیک همانند آنتراسن ، نفتالین و فنانترن سمی ترین و سرطانزاترین آلاینده ها بوده و آسیب‌های جدی به محیط زیست و موجودات زنده وارد می کنند. این ترکیبات غالبا توسط صنایع پیروشیمی به خاک ها تخلیه می شوند. روش های بیولوژیکی با بکار گیری میکروارگانیسم های موثر جدا شده از خاک های آلوده نفتی برای پاک سازی این خاک ها ترجیح داده می شود . میکروارگانیسم ها از این هیدروکربن ها بعنوان منبع کربن و انرژی استفاده کرده و نهایتاً تولید آب، CO2 و مواد بی‌ضرر می‌کنند. در این مطالعه، نمونه هایی از خاک های آلوده محوطه پالایشگاه و مجتمع پتروشیمی ، ایستگاه های پمپ بنزین و گاراژهای تعمیر اتومبیل در شهرتبریز برداشته شدند و سوسپانسیون خاک ها در محیط های اختصاصی کشت شده و 100 جدایه بدست آمد. از هیدروکربن های آنتراسن، فنانترن و نفتالین به مقدار 1000 میلی‌گرم در لیتر به محیط مولرهینتون براث افزوده و جمعیت ثابتی از باکتری های فوق بصورت جداگانه اضافه شد و به مدت یک هفته در 28 با دور 130 در دقیقه در انکوباتور نگهداری شد. میزان تخریب هیدروکربن های مذکور با روش اسپکتروفتومتری تعیین گردید . نهایتا تعداد زیادی از باکتری های تجزیه کننده هیدروکربن های آروماتیک با قدرت تخریب مختلف بدست آمد، در بین آنها بترتیب 51% ،47% ،و 41% از کل جدایه ها دارای قدرت تجزیه بیولوژیکی بیش از 30% ازمواد نفتالین ، آنتراسن و فنانترن بودند .با تکثیر انبوه و مساعد کردن شرایط رشد، میتوان از این جدایه های موثر در پاک سازی خاک های آلوده به هیدروکربن های آروماتیک در مناطق آلوده نفتی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Biodegradation of Petroleum Aromatic Compounds with Soil Microorganisms in Tabriz City

چکیده [English]

Oil contaminated soils usually harbor bacterial species capable of degrading aromatic compounds. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) such as anthracene, naphthalene, phenanthrene, are the most toxic and carcinogenic pollutants which cause severe damages to the environment and living organisms. These compounds are mainly discharged to the soil by petrochemical industries. Biological methods by using efficient microorganisms isolated from oil contaminated soils are preferred for removing these materials from soils. The microorganisms use hydrocarbons as sources of carbon and energy to produce water, CO2, biomass and harmless materials. In this study, soil samples were taken from different oil-pollute regions of the Tabriz Petroleum Refinery, Petrochemical Industry, gasoline service stations and cargarages. The soil suspensions were cultured in selective media and 100 isolates were obtained. Phenanthren, anthracene and naphthalene at a rate of 1000 mg/L were added to the Muller Hilton broth medium and then a fixed amounts of these bacteria were added, separately. They were incubated in shaker-incubator with 130 rpm at 28˚C for one week. The rate of PAHs destruction was evaluated by spectrophotometery method. Many bacterial isolates possessing different PAHs destroying rates were obtained. Among the isolates, %51, %47 and %41 of them were capable of destruction(up to %30) of naphthalene, anthracene and phenanthrene, respectively. By improving the growth conditions and proliferation of effective bacteria it can be possible to remediate PAHs- polluted soils in oil contaminated regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aromatic toxins
  • biodegradation
  • Polycyclic hydrocarbons
  • soil contamination