بررسی توان ذخیره کربن گونه صنعتی- دارویی جاشیر (مطالعه موردی: آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد - دانشگاه ارومیه

3 4 استادیار پژوهشی ، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

ذخیره کربن، راهکاریست که به کاهش کربن اتمسفری و اصلاح تبعات تغییر اقلیم کمک میکند. در پژوهش حاضر، توان ذخیره کربن گونه صنعتی- دارویی جاشیر ( (Prangos ferulaceaeدر مراتع کوهستانی استان آذربایجان غربی، مورد مطالعه قرار گرفت. در منطقه مطالعاتی سایت جاشیر، چهار ترانسکت 100 متری به طور تصادفی و در امتداد هر ترانسکت، 5 پلات با فواصل 20 متر، به طور سیستماتیک انداخته شد. زیتوده جاشیر در اوایل فصل تابستان به روش قطع و توزین، در همه پلات ها اندازه گیری شد. در ابتدا و انتهای هر ترانسکت یک پروفیل در دو عمق 15-0 و 30-15 حفر گردید. نمونه های خاک و گیاه به آزمایشگاه فرستاده شد. میزان ذخیره کربن برای هر کدام از نمونه های خاک دو عمق و زیتوده گیاه جاشیر تعیین گردید. داده با آزمون های تجزیه واریانس یک طرفه و آزمون T مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که خاک منطقه جاشیر در عمق دوم، میزان کربن بیشتری دارد. در سطح احتمال 5% اختلاف معنی داری بین ترسیب کربن در بیوماس هوایی ( مجموع ساقه و برگ) و زمینی مشاهده میشود. در بین اندام های گیاه جاشیر ریشه بیشترین میزان ذخیره کربن را دارد. سهم ذخیره کربن خاک تحت زیتوده جاشیر، نسبت به بیوماس آن بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Carbon Storage Of Industries - Pharmaceutical Jashir (Case Study: West Azarbayjan)

نویسندگان [English]

  • Mahshid Souri 1
  • Savan Shahrokh 2
  • Javad Motamedi 1
  • Alireza Eftekhari 3

1 Assistant Professor - Urmia University

3 Assistant Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Email: eftekhari@rifr-ac.ir

چکیده [English]

Carbon storage is a strategy that helps to reduce atmospheric carbon and reform of climate change consequences. In the present study, the carbon sequestration potential of the pharmaceutical industry _ Jashirmountain pastures Khalyfan Mahabad region, was studied. The study area Jashir site, four transects 100 m along each transect 5 randomly spaced 20 m plots, were carried out systematically. Jashir biomasses in all plots were measured by Cutting and weighing method. At the beginning and end of each transect, profiles in both 0-15 and 15-30 were drilled. Samples were sent to the laboratory and carbon storage rates for each of them were determined. The results indicate that in soil Jashir of Second depth, there is a greater proportion of carbon storage. Significant at the 5% level, there is a meaningful gap between air and ground carbon storage in biomass is observed. The contribution of carbon storage industries - pharmaceutical Jashir it is more than biomass.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbon storage
  • Jashir
  • soil
  • Biomass
  • West Azarbayjan