ارزیابی چرخه حیات کود اوره مصرفی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مکانیزاسیون، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح و نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

3 استادیار گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه گیلان

4 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در سال‌های اخیر سهم عمده‌ای از نیتروژن مورد نیاز گیاهان زراعی در ایران از منبع کود اوره تأمین شده است که این امر اثرات زیست محیطی قابل توجهی را به دنبال داشته است. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات زیست محیطی مصرف این نهاده شیمیایی در طی سال‌های 91-1386 با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات در ایران می‌باشد. ارزیابی چرخه حیات در چهار بخش اهداف و حوزه عمل مطالعه، ممیزی چرخه حیات، ارزیابی اثرات و تفسیر اثرات اجرا گردید. اثرات زیست محیطی در قالب سه گروه تأثیر مهم شامل گرمایش جهانی، اسیدیته و اوتریفیکاسیون خشکی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که در حدود 5/1، 6/8 و 8/42 درصد از مجموع اثرات زیست محیطی در کشور ایران به ترتیب در قالب گروه‌های تأثیر گرمایش جهانی، اسیدیته و اوتریفیکاسیون خشکی مربوط به مصرف این نهاده شیمیایی بود. میانگین شاخص‌های وزن‌دهی شده در دوره مورد بررسی در این گروه‌های تأثیر به ترتیب برابر با 1160785، 11330566 و 25384073 بود و مصرف کود اوره بیش‌ترین تأثیرات مخرب زیست محیطی را در قالب گروه تأثیر اوتریفیکاسیون خشکی بر جا گذاشته است. بنابراین، مدیریت مصرف کود اوره و جایگزینی بخشی از آن با منابع آلی و غیرشیمیایی در بوم‌نظام‌های کشاورزی به منظور کاهش آلودگی‌های زیست محیطی ایران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Life cycle assessment of urea fertilizer consumption in Iran

نویسندگان [English]

  • Amin Nikkhah 1
  • Saeed Firouzi 2
  • Sayed Hossein Payman 3
  • Surur Khorramdel 4

1 PhD student of Mechanization, Department of Biosystems Engineering, Ferdowsi University of Mashhad

2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Agricultural College, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

3 Assistant Professor, Department of Agricultural Machinery, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

4 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

چکیده [English]

In recent years, a major contribution of the nitrogen needed for agricultural production was supplied from urea chemical fertilizer in Iran; this issue would lead to the serious environmental impacts. The aim of this study was to investigate the environmental impacts of the use of this important agricultural input through Life Cycle Assessment (LCA) methodology during 2007-2012. LCA in four sections including "the goal and scope definition”, “inventory analysis (inputs and outputs of the system)”, “impact assessment, and interpretation of the impacts were calculated. Investigation was performed on three impact categories such as global warming, acidification and eutrophication for terrestrial ecosystems. The obtained data analysis showed that approximately of 1.5%, 8.6% and 42.8% of the environmental consequences of impact categories including global warming, acidification and eutrophication for terrestrial ecosystems in Iran were related to the this input consumption, respectively. The amounts of weighted indices during the period for these impact categories were calculated 1160785, 11330566 and 25384073, respectively. Urea fertilizer consumption had the highest environmental hazards in terms of eutrophication for terrestrial ecosystems impact category. Therefore, management of the urea fertilizer consumption to minimize its environmental impacts and its replacement by non-chemical nitrogen resources is vital in agriculture sector of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental impacts
  • Eutrophication
  • Chemical Fertilizer
  • Global warming
  • Nitrogen