قابلیت گیاه پالایی گیاه آبزی لاله تالابی در حذف فلزات سنگین (مس، کروم، سرب، آرسنیک وکادمیوم ) در تالاب انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه محیط زیست

2 دانشگاه کاشان

چکیده

گیاه پالایی یکی ا ز مهمترین روش های زیستی پایدار جهت مقابله با اثرات روزافزون آلاینده ها می باشد. در مطالعه حاضر قابلیت گیاه پالایی یک گیاه آبزی (لاله تالابی )جهت پالایش فلزات سنگین (مس، کروم، سرب ، آرسنیک و کادمیوم) ارزیابی می گردد. مطابق نتایج لاله تالابی مقادیر زیادی از فلزات مذکور را طبق غلظت های اندازه گیری شده مورد تجمع زیستی قرار می دهد.غلظت ها به ترتیب برای فلزات مس، کروم، سرب، آرسنیک و کادمیوم 31/0، 07/3، 91/0، 2 /1 و 32/14میکروگرم بر گرم وزن خشک می باشند . کارآیی گیاه پالایی ازطریق اندازه گیری غلظت زیستی و انتقال زیستی مورد ارزیابی قرار می گیرد. متوسط فاکتورهای غلظت زیستی به ترتیب برای فلزات مس ، کروم ، سرب ، کادمیوم و آرسنیک 1830، 460،1170، 2900 می باشند. مطابق نتایج لاله تالابی قابلیت بالایی در جذب فلزات مذکور از خود بروز داده است. با توجه به داده ها ، نتایج نشان می دهد که لاله تالابی می تواند به عنوان یک گونه ارزشمند جهت اهداف گیاه پالایی در تالاب انزلی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phytoremediation efficiency of Nelumbo nucifera in removing heavy metals (Cu, Cr, Pb, As and Cd) from water of Anzali wetland

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Hamidian 1
  • Hajar Norouznia 2
  • Rouhollah Mirzaei 2

1

2 Kashan University

چکیده [English]

Plant-based remediation (i.e. phytoremediation) is one of the most significant eco-sustainable techniques to cope with devastating consequences of pollutants. In the present study, the potential of a wetland macrophyt (i.e. Nelumbo nucifera) for the phytoremediation of heavy metals (i.e. Cu, Cr, Pb, As and Cd) in the Anzali wetland was evaluated. The results showed that N.nucifera tends to accumulate notable amounts of Cu, Cr, Pb, As and Cd according to their assayed concentrations as follows: 0.31 μg g-1 dw, 3.07 μg g-1 dw, 0.91 μg g-1 dw1.2 μg g-1 dw and 14.32 μg g-1 dw, respectively. Further accurate perception of the phytoremediation efficiency were conducted using both bioconcentration factor and translocation factor. The average of the highest bioconcentration factors was presented in a descending order as: 1.83×103, 1.17×103, 1.17×103, 0.46×103 and 0.29×103 for the Cu, Cr, Pb, Cd and As, respectively. Based on the results, N.nucifera presents high potential to absorb all the alluded metals except for As and Cd. Eventually, relying on the observed findings, the results support the idea that N.nucifera species would be employed as the prospective candidate for the phytoremediation process in Anzali wetland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • Phytoremediation
  • Bioconcentration
  • Nelumbo nucifera
  • Anzali Wetland