اثرات بازدارندگی نانوذره دی‎اکسید تیتانیوم بر رشد جلبک‏های آب شیرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 775-14515، تهران، ایران.

چکیده

تاثیر نانودی‏اکسید تیتانیوم بر 6 نمونه جلبک آب شیرین در این پژوهش مطالعه گردید. جلبک‏های آزمایشی پس از خالص‎سازی با روش‏های مولکولی شناسایی و برای 0، 24، 48 و 96 ساعت تحت تاثیر غلظت‏های 001/0، 01/0، 1/0 و 1 میلی‎گرم در لیتر نانو‏دی‏اکسید تیتانیوم قرار گرفتند تا میزان کلروفیل a و پراکسیداسیون چربی آنها مشخص گردد. نتایج نشان داد که نانودی‏اکسید تیتانیوم دارای اثر بازدارندگی بر رشد جلبک‏های Chlamydomonas moewusii، Chlamydomonas sp.، Chlorococcum oleofaciens (strain 1)، Chlorococcum oleofaciens (strain 2)، Scenedesmus obliquus در تمام غلظت‏های آزمایشی پس از گذشت دست کم 48 ساعت از شروع تماس داشته است و همچنین میزان پراکسیداسیون چربی آنها افزایش یافت. در مقابل میزان کلروفیل a جلبک Chlorococcum oleofaciens (strain 3) پس از گذشت 96 ساعت تماس با نانودی‏اکسید تیتانیوم افزایش و پراکسیداسیون چربی آن کاهش پیدا کرد. یافته‏های پژوهش حاضر نشان داد که پاسخ گونه‎های مختلف به نانودی‏اکسید تیتانیوم متفاوت بوده که می‏تواند به تغییر غالبیت گونه‏ای در منابع آبی منجر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inhibitory Effect of Titanium Dioxide Nanoparticles on the Growth of Freshwater Algae

نویسندگان [English]

  • Nazli Abedini 1
  • Houman Rajabi Islami 2

1 Department of Fisheries, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

2 Department of Fisheries, Islamic Azad University, Science and Research Branch, P.O. Box: 14515-775, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In this research, the effect of titanium dioxide nanoparticles on 6 samples of freshwater algae specimens was studied. The experimental algae were recognized after purification by molecular methods and put under the effect of nano-titanium dioxide densities of 0/001, 0/01, 0/1 and 1 mgL-1. The results indicated that nano titanium dioxide has inhibitory effect on the growth of Chlamydomonas moewusii, Chlamydomonas sp., Chlorococcum oleofaciens (strain 1), Chlorococcum oleofaciens (strain 2) and Scenedesmus obliquus, whilst their lipid peroxidation was increased after at least 48 h exposure. In contrast, chlorophyll a of Chlorococcum oleofaciens (strain 3) was increased after 96 hours exposure with nano titanium dioxide, while its lipid peroxidation decreased. Finding of the present research indicated that different species could differently respond to nano titanium dioxide exposure that may result in changing of species dominance of water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticle
  • Freshwater Alga
  • Titanium dioxide
  • Chlorophyll a
  • Lipid Peroxidation