مطالعه توانایی باکتری های جداسازی شده از رسوبات خلیج فارس در حذف زیستی فلز سرب و هیدروکربن آنتراسن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر_ کارشناسی ارشد

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر-کارشناسی ارشد آلودگی دریا

3 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی، استادیار گروه زیست شناسی دریا

4 دکترای آلودگی محیط زیست_تربیت مدرش

5 دانشجوی دکترای آلودگی محیط زیست_ دانشگاه تهران

6 3. دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده محیط زیست و انرژی

چکیده

این پژوهش با هدف جداسازی و شناسایی گونه های Ochrobactrum anthropi و Psedomonas putida به عنوان شاخص برای سنجش جذب فلز سرب و تجزیه آنتراسن در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. نتایج نشان داد که گونه های مذکور در غلظت 50 میلی گرم بر لیتر سرب و 30 میلی گرم بر لیتر آنتراسن بخوبی رشد داشته اند. بگونه ای که حداکثر رشد در غلظت 50 میلی گرم بر لیتر سرب 39/1 و 30 میلی گرم بر لیتر آنتراسن 530/0 اندازه گیری گردید. نتایج حاصل از بررسی توانایی جذب فلز سرب توسط باکتری O. anthropi در غلظت 50 میلی گرم بر لیتر و حذف آنتراسن توسط P. putida در غلظت 30 میلی گرم بر لیتر حاکی از آن بود که باکتری های فوق از همان لحظه تلقیح به سرعت فلز و آنتراسن را از محلول جذب کرده و میزان آنرا بسرعت در محلول کاهش می دهند. حذف سرب و آنتراسن از محلول فلزی و هیدروکربنی توسط گونه های Ochrobactrum anthropi و Psedomonas putida دقایق انتهایی سنجش بطور فعالی ادامه داشت و در انتهای آزمایش به ترتیب 84 درصد سرب و 986/77 درصد آنتراسن حذف گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Ability of Bacteria Isolated from Persian Gulf Sediments to Biologically Remove Lead and Anthracene

نویسندگان [English]

 • fatemeh shahaliyan 1
 • razieh lamoochi 2
 • alireza safahieh 3
 • negin salamat 3
 • hajar abyar 4
 • fatemeh mojodi 5
 • mostafa zaredoost 6

1

2

3

4

5

6

چکیده [English]

This study aimed to isolate and identify the species Ochrobactrum anthropi and Pseudomonas putida as indicators for measuring lead absorption and degradation of anthracene in laboratory conditions. The results showed that the mentioned species could grow well in 50 mg/l of lead and 30 mg/l of anthracene. The maximum growth at concentrations of 50 mg/l of lead and 30 mg/l of anthracene was measured 1.39 and 0.530, respectively. The results of the study of the ability of lead uptake by O. anthropi at a concentration of 50 mg/l and anthracene removal by P. putida at a concentration of 30 mg/l indicated that the mentioned bacteria started absorbing lead and anthracene at the time of inoculation and quickly reduced their concentrations in the solution. Removal of lead and anthracene by Ochrobactrum anthropi and Pseudomonas putida from the metal and hydrocarbon solutions continued actively till the final moments of measurement and at the end of the experiment, 84% of lead and 77.986% of anthracene were removed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • biosorption
 • Heavy metals
 • Anthracene
 • P. putida، O.anthropi